Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
GLUP 1-7, 1. år: Pedagogikk og elevkunnskap

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: hausten 2017
Kampus Stord

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no

MGBPE101

Bergkastet, I., Dahl, L., & Hansen, K. A. (2009). Elevenes læringsmiljø - lærerens muligheter: En praktisk håndbok i relasjonsorientert klasseledelse. Oslo: Universitetsforlaget.

Bjørndal, C. R. P. (2011). Det vurderende øyet: Observasjon, vurdering og utvikling i undervisning og veiledning. Oslo: Gyldendal.

Dewey, J. (1897). My pedagogical creed. The School journal, LIV(3), 77-80. Henta frå http://infed.org/mobi/john-dewey-my-pedagogical-creed/ (Digitalt kompendium)

Hopfenbeck, T. N. (2014). Strategier for læring: Om selvregulering, vurdering og god undervisning. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum : kap. 1 og 2.

Imsen, G. (2014). Elevens verden: Innføring i pedagogisk psykologi (5. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum : del I: kap. 1-2, del II: kap. 3-7 og del III: kap 10-11.

Kvamme, O. A., Kvernbekk, T., Strand, T. (2016). Pedagogiske fenomener: En innføring. Oslo: Cappelen Damm akademisk.
Pensum : del 1 og 2.

Luckner, A. E., & Pianta, R. C. (2011). Teacher-student interactions in fifth grade classrooms: Relation with children´s peer behavior. Journal of Applied Developmental Psychology, 32, 257-266. (Digitalt kompendium)

Lyngsnes, K., & Rismark, M. (2014). Didaktisk arbeid (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Nordahl, T. (2012). I K. J. Hemmer, & O. Hansen (Red.), Klasseledelse. Oslo: Gyldendal akademisk.

Slemmen, T. (2010). Vurdering for læring i klasserommet (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Sæbø, A. B. (2016). Drama som læringsform. Oslo: Universitetsforlaget.

Sønstabø, R. (2014). Inn i klasserommet- begynneropplæring i praksis. I M. A. Frislid, & H. Traavik (Red.), Lese, skrive, regne: Pedagogikk og fagdidaktikk i begynneropplærigen. (2. utg., s. 21-40). Oslo: Universitetsforlaget.

Traavik, H., Frislid, M. E., & Alseth, B. (2014). Ei oversikt over teorigrunnlaget for
begynnaropplæringa. I M. A. Frislid, & H. Traavik (Red.), Lese, skrive, regne: Pedagogikk og fagdidaktikk i begynneropplærigen. (2. utgave, s. 41-54). Oslo: Universitetsforlaget.

Framlegg til tilleggslitteratur:

Postholm, M. B., Haug, P., Munthe, E., & Krumsvik, R. J. (2011). Lærerarbeid for elevenes læring 1-7. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Spurkeland, J., & Lysebo, M. O. (2016). Relasjonskompetanse i skolen. Oslo: PEDLEX.

Studentane skal og ha kjennskap til:

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. Henta frå http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html

St.meld. nr. 11. (2008-2009). Læreren Rollen og utdanningen. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Henta frå https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-11-2008-2009-/id544920/

Utdanningsdirektoratet. (u.å.). Læreplaner [LK06]. Henta frå http://www.udir.no/Lareplaner/

Utdanningsdirektoratet. (u.å.). Grunnleggende ferdigheter. Henta frå http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/

Sida ble sist oppdatert: 11.08.2017