Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
GLU 1-7, 2. år: Pedagogikk og elevkunnskap

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Studieperiode: våren 2018

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
Atterhald om mindre endringar.

LU1-PE215

Alver, V. R. (2014). Skolestart på andrespråket. I M. A. Frislid, & H. Traavik (Red.), Lese, skrive, regne: Pedagogikk og fagdidaktikk i begynneropplærigen (2. utg., s. 185-205). Oslo: Universitetsforlaget.

Bjørnsrud, H., & Nilsen, S. (Red.). (2012). Tidlig innsats - bedre læring for alle? Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: kap. 1 og 2 (s. 11-34). (Ligg på Fronter)

Buli-Holmberg, J., & Ekeberg, T. R. (2016). Likeverdig og tilpasset opplæring i en skole for alle (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 2, 3, 5, 6, 7 og 13.

Dewey, J. (1897). My pedagogical creed. The School journal, LIV(3), 77-80. Henta frå http://infed.org/mobi/john-dewey-my-pedagogical-creed/

Hauge, A.-M. (2014). Den felleskulturelle skolen: Pedagogisk arbeid med språklig og kulturelt mangfold (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 1, 2, 5, 6, 7 og 8.

Hopfenbeck, T. N. (2014). Strategier for læring: Om selvregulering, vurdering og god undervisning. Oslo: Universitetsforlaget.

Imsen, G. (2014). Elevens verden: Innføring i pedagogisk psykologi (5. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 9-15.
(Boka er pensum alle tre åra.)

Nottingham, J. (2013). Læringsnøkkelen: Hvordan oppmuntre og inspirere til bedre læring? Oslo: Cappelen Damm.

Postholm, M. B., Munthe, E., Haug, P., & Krumsvik, R. J. (Red.). (2011). Elevmangfold i skolen 1-7. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Skram, D. (2016). Barns utvikling, leik og læring : pedagogisk arbeid i barnehage og skule (3. utg.) Bergen: Fagbokforlaget.

Sæbø, A. B. (2016). Drama som læringsform. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 9. (Ligg på Fronter)

Sønstabø, R. (2014). Inn i klassen- begynneropplæring i praksis. I M. A. Frislid, & H. Traavik (Red.), Lese, skrive, regne: Pedagogikk og fagdidaktikk i begynneropplærigen (2. utg., s. 21-39). Oslo: Universitetsforlaget.

Vaage, S. (2001). Perspektivtaking, rekonstruksjon av erfaring og kreative læreprosessar: George Herbert Mead og John Dewey om læring. I O. Dysthe (Red.), Dialog, samspel og læring (s. 129-150). Oslo: Abstrakt. (Ligg på Fronter).

Førelesingar og utdelt materiale, artiklar etc. kjem i tillegg.

Studentane skal og ha kjennskap til:

Meld. St. 21 (2016-2017). Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen. Henta frå https://www.regjeringen.no/contentassets/71c018d2f5ee
4f7da7df44a6aae265bc/no/pdfs/stm201620170021000 dddpdfs.pdf

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. Henta frå http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html

Utdanningsdirektoratet. (u.å.). Grunnleggende ferdigheter [LK06]. Henta frå http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/

Utdanningsdirektoratet. (u.å.). Læreplaner [LK06]. Henta frå http://www.udir.no/Lareplaner/

Utdanningsdirektoratet. (u.å.). Vurdering for læring. Henta frå http://www.udir.no/Vurdering-for-laring/

Utdanningsdirektoratet. (u.å.). Veilederen Spesialundervisning. Henta frå http://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/

Tilleggslitteratur:

Heggstad, K. M. (2012). 7 veier til drama (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 2.)

Håland, A., & Lorentzen, R.T. (2007). Dialogar om tekst: Praktisk arbeid med elevtekstar i norskfaget. Oslo: Universitetsforlaget. (S. 133-151) (Ligg på Fronter)

Manger, T. (2013a). Læring og forventning om mestring. I T. Manger, S. Lillejord, T. Nordahl, & T. Helland (Red.), Livet i skolen: Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap, 1, Undervisning og læring (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.

Manger, T. (2013b). Motivasjon og læring. I S. Lillejord, T. Manger, & T. Nordahl (Red.), Livet i skolen: Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap, 2, Lærerprofersjonalitet (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.

Sida ble sist oppdatert: 20.11.2017