Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
GLU 1-7 og 5-10, 3. år: Pedagogikk og elevkunnskap 2a

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: hausten 2017

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
NB! Atterhald om endringar.

LU1-PE315 og LU2-PE315

Arneberg, P., & Overland, B. (2013). Lærerrollen: Om skolekultur, læreres læring og pedagogisk dannelse. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Bergem, T. (2014). Læreren i etikkens motlys (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Bostad, I. (2017). Å se seg spørrende omkring: Introduksjon til en ny pedagogisk filosofi. Oslo: Gyldendal akademisk.

Brint, S. (2006). Schools and societies (2. utg.). Stanford: Stanford University Press.
Pensum: kap. 6 (s. 162-188). (Kompendium)

Børhaug, F. B. (2015). Når periferien utfordrer sentrum: Interkulturell oppbygging som inkluderer minoritetsungdom i skolen. I O. O. Brunstad, S. M. Reindal, & H. Sæverot (Red.), Eksistens og pedagogikk: En samtale om pedagogikkens oppgave (s. 58-72). Oslo: Universitetsforlaget. (Kompendium)

Dewey, J. (2007). Social control. I R. Curren (Ed.), Philosophy of education: An anthology (s. 368-371). Oxford: Blackwell publishing. (Kompendium)

Kvalnes, Ø. (2014). Etikk for lærere. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: del 1 (s. 25-37). (Kompendium)

Lassen, L. M., & Breilid, N. (2012). Foreldresamarbeid i praksis: Et verktøy for foreldre, lærere og elever for å skape utviklingsfremmende prosesser. Bergen: Fagbokforlaget.

Postholm, M.-B., & Jacobsen, D. J. (2011). Læreren med forskerblikk: Innføring i vitenskapelig metode for lærerstudenter. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Pensum alle tre åra.

Postholm, M.-B., Haug, P., Munthe, E., & Krumsvik, R. (Red.). (2012). Lærere i skolen som organisasjon. Kristiansand: Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

Roland, E. (2014). Mobbingens psykologi: Hva kan skolen gjøre? (2.utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Solerød, E. (2012). Pedagogiske grunntanker: I et dannelsesperspektiv (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: kap. 1, 2, 3 og 6.

Tobiassen, R. (2006). Å lære lærere å lære: Kompetanseutvikling gjennom en narrativ orirentert aksjonslæring. I H. Bjørnsrud, L. Monsen, & B. Overland (Red.), Utdanning for utvikling av skolen (s. 63-93). Oslo: Abstrakt. (Kompendium).

Tønnesen, L. K. B. (2011). Norsk utdanningshistorie : En innføring med fokus på grunnskolens utvikling (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.

Ulleberg, I., & Christensen, H. (2013). Klasseledelse og fag. I H. Christensen, & I. Ulleberg (Red.), Klasseledelse, fag og danning (s. 41-56).Oslo: Gyldendal akademisk.
Boka er pensum alle tre åra.

Wilson, D., & Hausstätter. (2010). Spesialundervisning og systematisk utviklingsarbeid i skolen. I D. Wilson, D., R. S. Hausstätter & B. Lie, Spesialundervisning i grunnskolen. (s. 129-141). Bergen: Fagbokforlaget. (Kompendium)

Forelesningar og utdelt ma teriale, artiklar etc. kjem i tillegg.
Studentane skal og ha kjennskap til:

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. Henta frå http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html

Utdanningsdirektoratet. (u.å.). Læreplaner [LK06]. Henta frå http://www.udir.no/Lareplaner/

Sida ble sist oppdatert: 11.08.2017