Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
GLU 1-7 og 5-10, 3. år: Pedagogikk og elevkunnskap

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Studieperiode: våren 2018

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no

LU1-PEL415 og LU2-PEL415

Brodersen, R. B., Bråten, F., Reiersgaard, A., Slethei, K., & Ågotnes, K. (2007). Tekstens autoritet: Tekstanalyse og skriving i akademia. Oslo: Universitetsforlaget.

Christoffersen, L., & Johannesen, A. (2012). Forskningsmetode for lærerutdanningene. Oslo: Abstrakt.

Rognsaa, A. (2015). Bacheloroppgaven: Skriveråd og regler for utformingen. Oslo: Universitetsforlaget.

Tiller, T. (2006). Aksjonslæring - forskende partnerskap i skolen: Motoren i det nye læringsløftet (2. utg.). Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Sjølvvald litteratur bacheloroppgåva.

Annan relevant litteratur:

Befring, E. (2015). Forskingsmetode i utdanningsvitenskap. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Bjørk, I. T., & Solhaug, M. (2008). Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie: En ressursbok. Oslo: Akribe.

Busch, T. (2013). Akademisk skriving. Bergen: Fagbokforlaget.

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2015). Att göra systematiska litteraturstudier: Värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning (4. utg.). Stockholm: Natur och kultur.

Grimen, H. (2004). Samfunnsvitenskapelige tenkemåter (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Halvorsen, E. M. (2005). Forskning gjennom skapende arbeid?: Et fenomenologisk-hermeneutisk utgangspunkt for en drøfting av kunstfaglig FoU-arbeid (HiT skrift nr 5/2005). Porsgunn: Høgskolen i Telemark. Henta frå http://hdl.handle.net/11250/2439165

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). Det kvalitative forskningsintervju (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills: SAGE.

Ringdal, K. (2013). Enhet og mangfold: Samfunsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.

Shulman, L. S. (1997). Diciplines of inquiry in education: An overview. I R. M. Jaeger (Red.), Complementary methods for research in education (2. utg., s. 3-19). Washington, D.C.: American Educational Research Association.

Silverman, D. (2006). Interpreting qualitative data: Methods for analyzing talk, text and interaction (3rd ed.). Los Angeles: SAGE.

Thagaard, T. (2013). Systematikk og innlevelse: En innføring i kvalitativ metode (4. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.

Widerberg, K. (2001). Historien om et kvalitativt forskningsprosjekt: En alternativ lærebok . Oslo: Universitetsforlaget.

Sida ble sist oppdatert: 15.12.2017