Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
Spesialpedagogikk B, språk og talevanskar, lese-, skrive- og matematikkvanskar

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: våren 2017
Studiestad: Haugesund og Stord

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord@hsh.no

EVL-SPES215 og SP-B15

Andreassen, A. B., & Engen, L. (2007). Ny start for skriftspråklig utvikling : Når, hvem, hvorfor, hva og hvordan: Prinsipper for og ideer til individuelt tilpassede undervisningsopplegg. Henta frå http://lesesenteret.uis.no

Befring, E., & Tangen, R. (Red.). (2012). Spesialpedagogikk (5. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.
Pensum: kap.1, 2, 5, 12, 16, 18, 26 og 28.

Bele, I. V. (Red.). (2008). Språkvansker: Teoretiske perspektiver og praktiske utfordringer. Oslo: Cappelen akademisk.
Pensum: kap. 1 - 7.

Bjørnsrud, H. (2014). Den inkluderende fellesskolen. Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: s. 11 - 76.

Bjørnsrud, H., & Nilsen, S. (Red.). (2012). Tidlig innsats - bedre læring for alle? Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: kap. 1, 5, 6, 7 og 10.

Frost, J. (Red.). (2009). Språk- og leseveiledning: I teori og praksis. Oslo: Cappelen akademisk.
Pensum: kap. 7, 8, 9, 11 og 17.

Hoel, T., Oxborough, G. H. O., & Wagner, Å. K. H. (2011). Lesefrø. Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i barnehagen. Oslo: Cappelen Akademisk.
Pensum: Forord, innledning, kap. 1, 3 ,5, 7 og 9.

Høien, T., & Lundberg, L. (2012). Dysleksi: Fra teori til praksis (5. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Lervåg, A., & Aukrust, V. G. (2010). Vocabulary knowledge is a critical determinant of the difference in reading comprehension growth between first and second language learners. Journal Of Child Psychology & Psychiatry, 51(5), 612-620. doi:10.1111/j.1469-7610.2009.02185.x

Lervåg, A. O., & Melby-Lervåg, M. (2009). Muntlig språk, ordavkoding og leseforståelse hos tospråklige: En sammenfatning av empiriske studier. Norsk pedagogisk tidsskrift 93(4), 264 - 279. Henta frå idunn.no

Lyster, S.-A. H. (2012). Elever med lese- og skrivevansker: Hva vet vi? Hva gjør vi?. Oslo: Gyldendal akademisk.

Ostad, S. A. (2013). Strategier, strategiobservasjon og strategiopplæring: Med fokus på elever med matematikkvansker (rev. utg.). Trondheim: Læreboka forlag.

Reikerås. (2013) Are weak mathematical skills in early age a sign of later difficulties in mathematics? What do we know and what are we seeking? Special needs education in mathematics. Portal Academics. (Kompendium i Fronter)

Tønnessen, F. E., Bru, E., & Heiervang, E. (2008) Lesevansker og livsvansker- om dysleksi og psykisk helse. Stavanger: Hertervig Akademisk.
Pensum: del B: kap. 6, 8, 10 og 11.

Slavin, R. E., Lake, S., Davis, S., & Madden N. A. (2011). Effective programs for struggling readers: A best-evidence synthesis. Educational Research Review 6(1), 1 - 26. doi:10.1016/j.edurev.2010.07.002

Det er ein føresetnad at studentane har kjennskap til stortingsmeldingar, opplæringslov, barnehagelov, rammeplan og læreplanar.

Tilleggslitteratur:

Egeberg, E. (2007). Minoritetsspråklige med særskilte behov: En bok om utredningsarbeid. Oslo: Cappelen.
Pensum: kap. 5, 7, 9, 11, 12 og 13.

Espenakk, U., Frost, J., Færevaag, M. K., Horn, E., Løge, I. K., Solheim, R. G., & Wagner, Å. K. H. (2011). TRAS. Observasjon av språk i daglig samspill. Stavanger: Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.

Sida ble sist oppdatert: 28.11.2017