Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
Idrett/kroppsøving 2

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Studieperiode: våren 2018

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
Atterhald om mindre endringar.

Å-KR230 LU1-KRO230 LU2-KRO230

Brattenborg, S., & Engebretsen, B. (2013). Innføring i kroppsøvingsdidaktikk (3. utg.). Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Gjerset, A. (2012). Treningslære (4. utg.). Oslo: Gyldendal undervisning.

Grov, L. I. (2006). Folkedans: Norske og utanlandske folkedansar til bruk i skule og førskule. Henta frå http://ans.hsh.no/lu/kr_oving/dans/

Hollekim, I., & Vingdal, I. M. (2000). Mestring og glede: Fra grunnleggende bevegelser til idrett og dans. Oslo: Gyldendal undervisning.

Kompendium i kultur, kropp og samfunn. HSH-trykk.

Kompendium i ulike aktivitetar. HSH-trykk.

Kompendium i ulike aktivitetar. HSH-trykk

Loland, S. (2015). Idrettsetikk (2. utg.). Oslo: Akilles.

Nerland, J. (2007). Telemarksteknikk innenfor free-heel skiing: Undervisning for innlæring av telemarkssvinger. HSH-trykk.

Nilsen, A., & Nilsen, T. A. (1989). Aktiviteter i ulike miljøer (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Sand, O., Sjaastad, Ø. V., Haug, E. & Bjålie, J.G. (2006). Menneskekroppen: Fysiologi og anatomi (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Utdanningsdirektoratet. (u.å.). Læreplaner [LK06]. Henta frå http://www.udir.no/Lareplaner/
Pensum: Generell del og Fagplan for kroppsøving.

Vingdal, I. M., & Hollekim I. (2001). Barn i naturen: Utfordringer, opplevelse, læring. Oslo: Gyldendal undervisning.

Artikkelsamlingar/kompendium og stoff på Fronter i tillegg.

Sida ble sist oppdatert: 28.11.2017