Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
Årsstudium: Kunst og handverk 2

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Studieperiode: våren 2018

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
Atterhald om endringar.

Sjå òg: pensum haust 2017

Å-KH230 LU2-KH315 LU2-KH415

I tillegg vil aktuelle artiklar og lenker til ulike tema gå inn i pensum.

Det fagdidaktiske området

Frisch, N. S. (2008). Når øyet styrer hånden: Om mestringsprosesser i barnehagen. FORMakademisk, 1(1), 85-95. Henta frå http://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/123/112

Frisch, N. S. (Red.) (2013). Tegningen lever!: Nye dialogiske perspektiver på tegneundervisning i grunnskolen. Oslo: Akademika.

Haabesland, A. Å., & Vavik, R. E. (2000). Kunst og håndverk: Hva og hvorfor. Bergen: Fagbokforlaget.
(Aktuelle kapittel blir spesifisert i semesterplanen.)

Halvorsen, E. M. (2008). Didaktikk for grunnskolen: Fellestrekk og særdrag i et fagdidaktisk mangfold. Bergen: Fagbokforlaget.
(Aktuelle kapittel blir spesifisert i semesterplanen.)

Utdanningsdirektoratet. (u.å.). Læreplaner [LK06]. Tilgjengeleg frå http://www.udir.no/Lareplaner/
Pensum: Generell del og Læreplan i kunst og håndverk.

Utdanningsdirektoratet. (u.å.). Vurderingspraksis - Vurdering for læring. Henta frå https://www.udir.no/Vurdering-for-laring/

Det estetiske og skapande området

Elvestad, J., Løvstad, Å., & Strømme, L. (2006). Visuelle kunstfag 1. Oslo: Gyldendal.

Thorsnes, T. (2012). Tresløydhistorie. Oslo: Abstrakt.

Kunst og formkultur

Danbolt, G. (2002). Blikk for bilder: Om tolkning og formidling av billedkunst. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: Aktuelle kapittel blir spesifisert i semesterplanen.

Danbolt, G. (2014). Frå modernisme til det kontemporære. Oslo: Universitetsforlaget.

Danbolt G. & Kjerschow M. (1997). Billedspor, bind 2: Fra barokken til vår egen tid. Vollen: Tell.
Tilgjengeleg også i nynorskutgåve og som e-bok.

Flatby, B. Å., Samuelsen, A. M., & Tveter, P. (2015). Samtaler om samtidskunst. Henta frå http://kunstkultursenteret.no/sites/k/kunstkultursenteret.no/files/417025593.pdf

Glambek I. (2008). Selvportrett: En kunsthistorie. Oslo: Unipub.

Samuelsen, A. M. (2013). Formidling av kunst til barn og unge (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
(Aktuelle kapittel blir spesifisert i semesterplanen.)

Thiis-Evensen, T. (1995). Europas arkitekturhistorie: Fra idé til form. Oslo: Gyldendal.

Kompendium med temaet Selvportrett i kunsten blir gitt ut i starten av semesteret.

Støttelitteratur

Amundsen, B. R. (1991). Tegning, form, farge (2. utg). Oslo. Aschehoug. Tilgjengeleg også på nynorsk som e-bok.

Bagnall, B. (1987). Tegne - male: Et komplett kurs. Oslo: Teknologisk forlag.

Danbolt, G. (2009). Norsk kunsthistorie (3. utg.). Oslo: Samlaget.

Danbolt G., & Kjerschow M. (1997). Billedspor, bind 1: Fra istid til renessanse. Vollen: Tell.
Tilgjengeleg også i nynorskutgåve og som e-bok.

Fjørtoft, M. (2012). Digital fotografi i praksis (5. utg.). Tingvoll: Abrakadabra.

Høisæther, O. R. (2009). Design på norsk (2. utg.). Oslo: Cappelen Damm AS.

Kucera, B., & Næss, R. M. (2010). Tre: Naturens vakreste råstoff (2. utg.). Oslo: Landbruksforlaget.

Løvstad, Å., & Strømme, L. (2006). Design og arkitektur I. Oslo: Gyldendal undervisning.

Mørstad, E. (2002). Visuell analyse: Metode og skriveråd. Oslo: Abstrakt. Også tilgjengeleg som e-bok.
(Aktuelle kapittel blir spesifisert i semesterplanen.)

Teigen, T. (1992). Frihåndstegning. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Vadmand, P. R. (2014). Billedkommunikation parafraser. Henta frå https://materialeplatform.emu.dk/materialer/bogkort/80753037 (Også tilgjengeleg på Fronter)

Sida ble sist oppdatert: 29.11.2017