Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
GLU 2, 5-10: Kunst og handverk 2b

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Studieperiode: våren 2018

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
Atterhald om endringar.

LU2-KH415

I tillegg vil aktuelle artiklar og lenker til ulike tema inngå i pensum.

Det fagdidaktiske området

Haabesland, A. Å. & Vavik, R. E. (2000). Kunst og håndverk: Hva og hvorfor. Bergen: Fagbokforlaget.

Utdanningsdirektoratet. (u.å.). Læreplaner [LK06]. Henta frå http://www.udir.no/Lareplaner/
Pensum: Generell del og Læreplan i kunst og håndverk.

Utdanningsdirektoratet. (u.å.). Vurderingspraksis - Vurdering for læring. Henta frå https://www.udir.no/Vurdering-for-laring/

Kunst og formkultur

Danbolt, G. (2002). Blikk for bilder: Om tolkning og formidling av billedkunst. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: aktuelle kapittel blir spesifisert i semesterplanen.

Danbolt, G. (2014). Frå modernisme til det kontemporære. Tendensar i norsk samtidskunst etter 1990. Oslo: Samlaget.
Pensum: aktuelle kapittel blir spesifisert i semesterplanen.

Danbolt, G., & Kjerschow M. (1997). Billedspor, bind 2: Fra barokken til vår egen tid. Vollen: Tell. (Tilgjengeleg også i nynorskutgåve og som e-bok)

Glambek, I. (2008). Selvportrett: En kunsthistorie. Oslo: Unipub.

Flatby, B. Å., Samuelsen, A. M., & Tveter, P. (2015). Samtaler om samtidskunst. Henta frå http://kunstkultursenteret.no/sites/k/kunstkultursenteret.no/files/417025593.pdf

Samuelsen, A. M. (2013). Formidling av kunst til barn og unge (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Thiis-Evensen, T. (1995). Europas arkitekturhistorie: Fra idé til form. Oslo: Gyldendal.

Kompendium med temaet Selvportrett i kunsten blir gitt ut i starten av semesteret.

Støttelitteratur

Danbolt, G. (2009). Norsk kunsthistorie (3. utg.). Oslo: Samlaget.

Danbolt, G., & Kjerschow M. (1996). Billedspor, bind 1: Fra istid til renessanse. Vollen: Tell. (Tilgjengeleg også i nynorskutgåve og som e-bok)

Høisæther, O. R. (2009). Design på norsk (2. utg.). Oslo: Cappelen Damm AS.

Løvstad, Å., & Strømme, L. (2006). Design og arkitektur I. Oslo: Gyldendal undervisning.

Mørstad, E. (2002). Visuell analyse. Metode og skriveråd. Oslo: Abstrakt forlag.
Aktuelle kapittel blir spesifisert i semesterplanen.

Vadmand, P. R. (2014). Billedkommunikation parafraser. Henta frå https://materialeplatform.emu.dk/materialer/bogkort/80753037 (Tilgjengeleg også på Fronter)

Sida ble sist oppdatert: 29.11.2017