Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
GLU 5-10, 2. år: Matematikk 1a

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: hausten 2017

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh.@hvl.no
Atterhald om mindre endringar.

LU2-MAT115

Kapittel bøker

Hinna, R. C. K., Rinvold, R. A., & Gustavsen, T. S. (2012). QED 5-10 : Matematikk for grunnskolelærerutdanningen, bind 1. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Pensum: del I: kap. 1, 2 og 3; del II: kap. 2, 3, 4.

Skott, J., Jess, K. & Hansen, H. C. (2008). Matematik for lærerstuderende: Delta - fagdidaktikk. Fredriksberg: Samfundslitteratur.
Pensum: kap. 5-7.

Artikkelsamling i språk, tenkning og argumentasjon

Friel, S. N., & Markworth, K. A. (2009). A framework for analyzing geometric pattern tasks. Mathematics teaching in the Middle school, 15(1), 24-33. Henta frå mjmorneau.pbworks.com/f/Framework+for+Analyzing+Geometric+Article.pdf

Stylianides, A. J. (2011). Towards a comprehensive knowledge package for teaching proof: a focus on the misconception that empirical arguments are proofs: original research. Pythagoras, 32(1). DOI: 10.4102/pythagoras.v32i1.14 Henta frå http://www.pythagoras.org.za/index.php/pythagoras/article/view/14/22

Artikkelsamling i representasjoner, begreper og ideer

Enge, O., & Valenta, A. (2013). Varierte representasjoner. Tangenten: Tidsskrift for matematikkundervisning, 24(1), 8-13.

Martinussen, G., Smestad, B. (2010). Multiplikasjon og divisjon av brøk, Tangenten: Tidsskrift for matematikkundervisning, 21(1),30-34.

Artikkelsamling i samtale, forståelse og kritisk tenkning

Enge, O., & Valenta, A. (2014). Matematiske diskusjoner om regnestrategier. Tangenten: Tidsskrift for matematikkundervisning, 25(2), 36-42.

Skemp, R. R. (2006). Relational understanding and instrumental understanding. Mathematics Teaching in the Middle School, 12(2), 88-95. Henta frå http://math.coe.uga.edu/olive/EMAT3500f08/instrumental-relational.pdf

Artikkelsamling i lærerarbeid og i matematikkundervisning

Brekke, G. (2002). Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk. Oslo: Læringssenteret. Henta frå http://bestilling.utdanningsdirektoratet.no/bestillingstorg/pdf/
59447_kar_mat_007_innmat.pdf

Dahl, H. A. (2013). Undervisningsforklaringer i multiplikasjon. Tangenten: Tidsskrift for matematikkundervisning, 24(1), 13-18.

Drageset, O. G.(2014). Korleis leie ein matematisk samtale, Tangenten: Tidsskrift for matematikkundervisning, 25(1), 12-16

Stein, M. K., Engle, R. A., Smith, M. S., & Hughes, E. K. (2008). Orchestrating productive mathematical discussions: Five practices for helping teachers move beyond show and tell. Mathematical Thinking and Learning, 10(4), 313-340. DOI:10.1080/10986060802229675

Valenta, A. (2015). Matematikklærerkompetanse. Henta frå http://www.matematikksenteret.no/multimedia/3010/Valenta-Matematikklarerkompetanse.pdf

Wæge, K., (2015). Samtaletrekk - redskap i matematiske diskusjoner. Tangenten: Tidsskrift for matematikkundervisning, 26(2), 22-27.

Ånestad, G. (2011). Hvorfor endre klasseromspraksisen? Tangenten: Tidsskrift for matematikkundervisning, 22(1), 15-19.

Artiklar som det ikkje er lenke til, bli delt ut eller lagt på Fronter.

Anbefalt litteratur

Fuglestad, A. B. (2010). Bedre matematikkundervisning. Tangenten: Tidsskrift for matematikkundervisning, 21(4), 9-14.

Nosrati, M., & Wæge, K. (u.å.). Sentrale kjennetegn på god læring og undervisning i tematikk. Henta frå http://www.matematikksenteret.no/multimedia/3083/

Petersen, V. P. (2002). Figurtall - en kilde til kreativitet. Tangenten: Tidsskrift for matematikkundervisning, 13(1), 3-7.

Petit, M. M., Laird, R. E., & Marsden, E. L. (2015). A focus on fractions: Bringing research to the classroom (2. utg.). London: Routledge.

Svorkmo, A. G. (2011). Gode oppgaver - mange muligheter. Tangenten: Tidsskrift for matematikkundervisning, 22(4), 2-7.

Thorkildsen, S. H. (u.å). Undervisning - Planlegging, prosess og produkt. Matematikksenteret. Henta frå http://www.matematikksenteret.no/attachment.ap?id=3198

Valenta, A. (2016a). Tallforståelse - begrepsmessig forståelse. Tangenten: Tidsskrift for matematikkundervisning, 27(1), 10-16.

Valenta, A. (2016b). Tallforståelse - beregning, Tangenten: Tidsskrift for matematikkundervisning, 27(2), 38-48.

Sida ble sist oppdatert: 11.08.2017