Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
Årsstudium Musikk,
GLU 1-7 og GLU 5-10

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: våren 2017

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord@hsh.no
NB! Atterhald om endringar.

Sjå òg: pensum haust 2016

Musikk 1b: Å-MU1b, LU1-MU1b, LU2-MU1b
Musisering og formidling 2

Beyer, B. (2013). Sirkelen sluttes: Bevisstgjøring og endring i formidling av musikk. Oslo: Universitetsforlaget. 160 s.

Baade, L. (2010). Feite forestillinger. Hvordan arrangere vellykkede konserter (7. utg.). Oslo: Norsk Rockforbund. (Oppslagsverk)

Ophus, T. (2011). Nyt notene!: Musikkteori og hørelære gjennom sang, spill og bevegelse. Oslo: Norsk Musikkforlag.

Jørgensen, H. (2001). Øving: 19 råd til sangere og instrumentalister. Oslo: Norges musikkhøgskole. (Kompendium)

Kompendium ca 100 sider:

Utvalt stoff om song og kormetodikk (Ligg i Fronter)

Utvalt repertoar i bandrotasjon (Ligg i Fronter)

Repertoar i hovudinstrument og instrument og bandrotasjon, sjølvvalt i samarbeid med faglærar

Utvalt repertoar i sang/kor spesifisert av faglærar

Anbefalt litteratur

Espeland, M. (2004). Lyttemetodikk: Ressursbok. Bergen: Fagbokforlaget.

Musikk 2b: Å-MU2b, LU1-MU2b, LU2-MU2b
Praktiske, didaktiske og teoretiske disiplinar 2

Sjølvvalt lyttepensum.

Espeland, M. (2004). Lyttemetodikk: Ressursbok. Bergen: Fagbokforlaget.

Hanken, I. M., & Johansen, G. (2013). Musikkundervisningens didaktikk (2. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.
Pensum: kap. 8-11 og 15-20.

Hjorthaug, S. (2002). Musikkhistorisk oversikt. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Johansen, K. L. (2005). Komponering: Kunnskap & kreativitet: Idésamling og lærebok for lærere og lærerstudenter. Oslo: Musikk i skolen.

Sætre, J. H., & Salvesen, G. (Red.). (2010). Allmenn musikkundervisning: Perspektiver på praksis. Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: kap. 3-7 og 13-17.

Utdanningsdirektoratet. (2011). Generell del av læreplanen [LK06]. Henta frå http://www.udir.no/Lareplaner/Kunnskapsloftet/Generell-del-av-lareplanen/

Utdanningsdirektoratet. (2006). Læreplan i musikk [LK06]. Henta frå http://www.udir.no/kl06/MUS1-01/

Kompendium ca 100 sider:

Musikkhistorie og musikkanalyse: Utvalde artiklar (Ligg i Fronter)

Hanken, I. M. (2004). Musikkundervisningens etikk. I G. Johansen, S. Kalsnes & Ø. Varkøy (Red.), Musikkpedagogiske utfordringer: Artikler om musikkpedagogisk teori og praksis (s. 122-134). Oslo: Cappelen akademisk. (Kompendium)

Sætre, J. H. & Vinge, J. (2009). Vurdering i musikk på ungdomstrinnet: Veileder. Oslo: Oslo kommune. Henta frå http://www.musikkpedagogikk.no/sfiles/9/33/2/file/veileder-vurdering-i-musikk.pdf

Anbefalt litteratur

Amsrud, A., & Bjørnstad, T. (2008). Sang i Norge. Oslo: Musikk i skolen.

Benestad, F. (2004). Musikkhistorisk oversikt. Oslo: Universitetsforlaget.

Johnsen, B. (2013). Musikkfaget på ungdomstrinnet: En invitasjon til mestring. Bergen: Fagbokforlaget.

Opsahl, C. P. (2001). En fortelling om jazz. Oslo: Unipub.

Øyen, S. A., & Solheim, B. (2013). Akademisk skriving: En skriveveiledning. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Sida ble sist oppdatert: 28.11.2017