Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
GLU 5-10: Norsk 2b

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Studieperiode: våren 2018

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
Atterhald om mindre endringar.

LU2-NOR415 og EVL-NORSK415

Sekundærtekstar - teori om språk og tekst

Litteraturhistorie:

Andersen, P. T. (2012). Norsk litteraturhistorie (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 8-9.

Farsethås, A. (2015). Herfra til virkeligheten - lesninger i 00-tallets litteratur. Oslo: Cappelen Damm.
Pensum: s. 13 - 39, Innledning: Herfra til virkeligheten. (Kompendium på Fronter)

Tekstteori:

Andersen, P. T., Mose, G., & Norheim, T. (Red.). (2012). Litterær analyse: En innføring. Oslo: Pax.

Askeland, N., & Maagerø, E. (2014). Folkelesnad. Intervju med Agnes Ravatn i Om å utfordre vanen. Samtaler om litterær sakprosa (s. 215-232). Oslo: Cappelen Damm akademisk. (Kompendium på Fronter)

Bakken, J. (2010). Hvordan velge tekster til en sakprosakanon. I K. Kalleberg & A. E. Kleiveland (Red.), Sakprosa i skolen (s. 19-26). Bergen: Fagbokforlaget. (Kompendium på Fronter)

Claudi, M. B. (2010). Litterære grunnbegreper. Bergen: Fagbokforlaget.

de Figueiredo, I. (2011). For å komme til saken. I T. R. Gundersen & A. L. Jomisko (Red.), Ingen naken dame på forsiden: Norske sakprosatekster. (s. 6-15). Bergen: Fagbokforlaget. (Kompendium på Fronter)

Kvåle, G. (2014). Digitale tekstar. I S. Slettan (Red.), Ungdomslitteratur: Ei innføring (s. 175-190). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Løvland, A. (2014). Fagbøker. I S. Slettan (Red.), Ungdomslitteratur: Ei innføring (s. 163-174). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Løvland, A. (2007). På mange måtar: Samansette tekstar i skulen. Bergen: Fagbokforlaget/LNU.

Reilstad, J. I. (2004). Norsk rockepoesi - en kort innføring og en stor utfordring. Norsklæreren 28(4), 5-13. (Kompendium på Fronter)

Skardhamar, A.-K. (2011). Litteraturundervisning: Teori og praksis. Oslo: Universitetsforlaget.

Tønnesen, E. S. (2014. Ungdomsfilm. I S. Slettan (Red.), Ungdomslitteratur: Ei innføring (s. 147-162). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Skriveopplæring og tekstskaping:

Fjørtoft, H. (2014). Norskdidaktikk. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: s. 149-181. (Kompendium på Fronter)

Lorentzen, R. T. (2008). Å skrive i alle fag. I R. T. Lorentzen & J. Smidt (Red.), Å skrive i alle fag (s. 9-21). Oslo: Universitetesforlaget.

Smidt, J. (2008). Skriving og skriveformål - barns og unges veier til ulike fag. I R. T. Lorentzen & J. Smidt (Red.), Å skrive i alle fag (s. 22-32). Oslo: Universitetesforlaget.

Torvatn, A. C. (2008). Avskrift, mønstre og forbilder i skriveundervisningen. I R. T. Lorentzen & J. Smidt (Red.), Å skrive i alle fag (s. 147-156). Oslo: Universitetesforlaget.

Øgreid, A. K. (2008). Stjålen skrivefrihet? Om argumenterende skriving på ungdomstrinnet. I M. E. Nergård & I. Tonne (Red.), Språkdidaktikk for norsklærere: Mangfold av språk og tekster i undervisningen (s. 67-82). Oslo: Universitetsforlaget.

Norm og variasjon i tale og skrift:

Mæhlum, B., & Røyneland, U. (2012). Det norske dialektlandskapet: Innføring i studiet av dialekter. Oslo: Cappelen akademisk.
Pensum: heile boka.

Mæhlum, B., Akselberg, G., Røyneland, U., & Sandøy, H. (2008). Språkmøte: Innføring i sosiolingvistikk (2. utg.). Oslo: Cappelen akademisk.
Pensum: heile boka.

Norsk som andrespråk:

Aarsæther, F. (2008). Flerspråklighet og flerspråklig praksis. I M. E. Nergård & I. Tonne (Red.), Språkdidaktikk for norsklærere: Mangfold av språk og tekster i undervisningen (s. 110-127). Oslo: Universitetsforlaget.

Berggreen, H., Sørland, K., & Alver, V. (2012. God nok i norsk?: Språk- og skriveutvikling hos elever med norsk som andrespråk. Oslo: Cappelen Damm.
Pensum: del I (kap. 1, 2 og 3).

Golden, A., Mac Donald, K., & Ryen, E. (2014). Norsk som fremmedspråk: Grammatikk (4. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
(Bruk som oppslagsverk.)

Hilditch, G., & Aarsæther, F. (2008). Andrespråkseleven og målspråket. I M. E. Nergård & I. Tonne (Red.), Språkdidaktikk for norsklærere: Mangfold av språk og tekster i undervisningen (s. 43-65). Oslo: Universitetsforlaget.

Strand, T. (2009). Litteratur i det flerkulturelle klasserommet: Mangfold, migrasjon og muligheter. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: innleiinga og kap. 3.

Primærtekstar - tekstar etter 1900

Romanar:

Fosse, Jon: Morgon og kveld

Nilsen, Olaug: Tung tids tale

Tarjei Vesaas: Fuglane

Noveller og kortprosa

Kompendium: Noveller og kortprosa etter 1900 (blir lagt ut på Fronter):

Askildsen, Kjell: «En plutselig frigjørende tanke».

Hovland, Ragnar: «Kontor», «Strandvik symfoniorkester. Ei historisk oversikt» og «Bestefars ulvefarm».

Grytten, Frode: «Nygift».

Jensen, Louis: «Klaverdamens hemmelighed».

Marstein,Trude: «Det er de samme tingene» og «Han liker ikke».

Sandel, Cora: «Larsens».

Stien, Laila: «Skolegutt»

Lyrikk:

Kompendium: Dikt etter 1900 (Blir lagt ut på Fronter

Sakprosa:

Kompendium: Saktekstar etter 1900 (Blir lagt ut på Fronter):

Engseth, B.M. (2011 [2002]). Eksemframkallende kjedelig. I A. L. Jomisko & T. R. Gundersen (Red.), Ingen naken dame på forsiden. Bergen: Fagbokforlaget. S. 111-113)

Fløgstad, K. (2008, 2. august). Her er Norges viktigste sakprosabok. Dagbladet. Henta 23. november 2016 frå http://www.dagbladet.no/kultur/2008/08/02/542464.html

Hovland, R. (2011). Kvifor kjem elefantane?. I Kunsten å komme heim og andre essay. Oslo: Samlaget. S. 130-132

Johannesen, G. (2004 [1981]). Ti grunner for at De i sommer i ferien bør lese Bibelen høyt for deres familie. I Om den norske skrivemåten. Oslo: Cappelen. S. 107-110

Kalvø, A. (2013, 7. desember). Kreativ sukring av pillen. Aftenposten, s. 29

Marstein, T. (2004). Å se tingene i et nytt språk - om kortteksten. I Konstruksjon og inderlighet : essays. Oslo: Gyldendal. S. 11-28

Mosseng, B. mfl. (1993). Vanlig kantarell. I Cappelens soppbok. Oslo: Cappelen. S. 78

Mosseng, B. mfl. (1993). Blek kantarell. I Cappelens soppbok. Oslo: Cappelen. S. 78

Ravatn, A. (2009). Det är synd om människorna. I Stillstand : sivilisasjonskritikk på lågt nivå. Oslo: Samlaget. S. 27-35

Ravatn, A. (2011). Bladet med ljåen. Vi over 60. I Folkelesnad : essay. Oslo: Samlaget. S. 41-48

Thorsen, T.S. (2011). Bønn til en baby. I Kom ikke uten begjær. Oslo: Gyldendal. S. 9-13

I tillegg er eit utval digitale artiklar og bloggar med meir pensum. Desse tekstane er også pensum i samansette tekstar:

Drangeid, M. (u.å.) [alle tekstar med merkelappen barnelitteratur]. Henta 21. november 2016 frå http://omkringlitteratur.blogspot.no/search/label/barnelitteratur

Rossavik, F. (2012, 10. august). Angsten for borgerne. Henta 21. november 2016 frå http://blogg.bt.no/preik/2012/08/10/angsten-for-borgerne/#.UCSokqDAHq5

Smaadal, C. (2015, 10. desember). Naturen gjør barn mer oppmerksomme. Henta 21. november 2016 frå http://www.apollon.uio.no/artikler/2015/4_barndom_naturen.html

Universitetet i Bergen. (2011, 19. august). Oppdager dysleksi hos femåringer. Henta 21. november 2016 frå https://www.uib.no/aktuelt/nyheter/2011/08/oppdager-dysleksi-hos-femaaringer

Samansette tekstar:

Serien Skam, sesong 2. Henta frå http://skam.p3.no/sesong/2/

Eksempeltekstar i undervisninga

Ei samling sjølvvalte samansette tekstar (studiekrav: samla i mappe på Fronter)

Læreverk for grunnskulen:

Blichfeldt, K., Heggem, T. G., & Larsen, E. (2014). Nye Kontekst 8-10: Norsk for ungdomstrinnet: Basisbok. Oslo: Gyldendal undervisning.

Tilrådd tilleggslitteratur og oppslagsverk:

Skriving:

Eriksen, R. T. (2008). Frå faktakopiering til fagskriving: Informasjonskompetanse på veg inn i skolen. I R. T. Lorentzen & J. Smidt (Red.), Å skrive i alle fag (s. 136-144). Oslo: Universitetesforlaget.

Haanæs, I. R. (2008). Tekster og notatark fra "Elevens skriveprosjekt" i avgangsprøva i norsk - hva forteller de om elevenes skrivekompetanse? I R. T. Lorentzen & J. Smidt (Red.), Å skrive i alle fag (s. 159-168). Oslo: Universitetesforlaget.

Hepsø, A. (2008). Narrativ skriving i samfunnsfag på ungdomstrinnet. I R. T. Lorentzen & J. Smidt (Red.), Å skrive i alle fag (s. 228-235). Oslo: Universitetesforlaget.

Kverndokken, K. (2014). 101 skrivegrep - om skriving, skrivestrategier og elevers tekstskaping. Bergen: Fagbokforlaget.

Lykknes, A. & Smidt, J. (2008). "Strukturert og ordenlig" - om å skrive forsøksrapport i naturfag på ungdomstrinnet. I R. T. Lorentzen & J. Smidt (Red.), Å skrive i alle fag (s. 204-213). Oslo: Universitetesforlaget.

Skrivesenteret: Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking. (u.å.) Henta frå http://www.skrivesenteret.no/

Skrivesenteret. (u.å.) Teoretisk bakgrunnsdokumentet for arbeidet med skriving som grunnleggende ferdighet. Henta frå http://www.udir.no/Upload/Ungdomstrinnet/ Rammeverk/Ungdomstrinnet_Bakgrunnsdokument_skriving_vedlegg_4.pdf?epslanguage=no

Litteratur og tekstteori:

Lothe, J., Refsum, C., & Solberg, U. (2007). Litteraturvitenskapelig leksikon (2. utg.). Oslo: Kunnskapsforlaget.

Solbu, K. S., & Hove, J. O. (2017). Samtidslyrikk i klasserommet. Bergen: Fagbokforlaget.

Sida ble sist oppdatert: 27.12.2017