Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
GLUP 5-10, 1. år: Norsk på mellomsteget 1

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: hausten 2017
Kampus Stord

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
NB! Atterhald om endringar.

MGUNO101 Språk- og tekstkunnskap

Børresen, B., Grimnes, L., & Svenkerud, S. (2012). Muntlig kompetanse. Bergen: Fagbokforlaget.

Kallestad, Å. H. (Red.). (2015). Å skrive fag. Bergen: Fagbokforlaget.

Kringstad, T., Kvithyld, T., & Melby, G. (2014). Gode skrivestrategier: På mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Rønning, M., Sørland, K., & Vaagen, O. (2014): Norsk grammatikk for grunnskolelæreren. Oslo: Cappelen.

Skjelbred, D. (2014). Elevens tekst: Et utgangspunkt for skriveopplæring (4. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Nettressursar:

Kvithyld, T., & Aasen, A. J. (2011). Fem teser om funksjonell respons på elevtekster. Tidsskriftet Viden om Læsning, (9), 10-16. http://www.skrivesenteret.no/uploads/files/Trygve_Kvithyld_
Arne_Johannes_Aasen1.pdf

Kringstad, T., & Kvithyld, T. (2013). Skriving på ungdomstrinnet. Fem prinsipper for god skriveopplæring. Bedre Skole, (2), 71-79 (8 s.) Henta frå http://www.skrivesenteret.no/uploads/files/BS-2-13_web_Kringstad_Kvithyld.pdf

Skrivesenteret. (2013). Skrivetrekanten: Videoforedrag med Jon Smidt. [Videoklipp]. Henta frå http://www.skrivesenteret.no/ressurser/skrivetrekanten-videoforedrag-med-jon-smidt-ny/

Utdanningsdirektotatet. (2007). Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter (NOR7-01). (2007). Henta frå https://www.udir.no/kl06/NOR7-01

Utdanningsdirektoratet. (2013). Læreplan i norsk (NOR1-05). Henta frå https://www.udir.no/kl06/NOR1-05/?ID=&epslanguage=no (15 s.)

Digitalt tekstkompendium:

Askeland, N. & Falck-Ytter, C. (2009). Nynorsk på nytt: Ei idébok for studentar og lærarar. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: s. 61-74 (Om å starte opp med nynorsk).

Bjerke, C., Jansson, B. K. og Skjelbred, D. (2014). Norskfaget. I B. K. Jansson, & H. Traavik (Red.), Norskboka 2: Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7 (s. 13-30). Oslo: Universitetsforlaget.

Hertzberg, F. (2008). Grammatikk? I M. E. Nergård, & I. Tonne (Red.) Språkdidaktikk for norsklærere: Mangfold av språk og tekster i undervisningen (s. 17-26). Oslo: Universitetsforlaget.

Iversen, H. M., & Otnes, H. (2016). Å lære å skrive: Tekstkompetanse i norskfagets skriveopplæring. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: s. 91-115 (Kapittel 4: Å skape digitale og sammensatte tekster).

Jansson, B. K., & Traavik, H. (2014). Skriving og lesing på bokmål og nynorsk. I B.K. Jansson & H. Traavik (Red.), Norskboka 2: Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7 (s. 159-170). Oslo: Universitetsforlaget.

Selj, E. (2008). Skriving når norsk er andrespråk. I E. Selj, & E. Ryen (Red.), Med språklige minoriteter i klassen: Språklige og faglige utfordringer (s. 131-156). Oslo: Cappelen Damm.

Anna:

Innleiinga til ei nynorsk ordbok/ordliste frå 2012 eller seinare.

Sida ble sist oppdatert: 11.08.2017