Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
GLU 5-10, 2. år: Pedagogikk og elevkunnskap

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: hausten 2017

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord@hsh.no
NB! Atterhald om endringar.

LU2-PE215

Aagre, W. (2014). Ungdomskunnskap: Hverdagslivets kulturelle former. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 2, s. 32-62. (Ligg på Fronter)

Befring, E. (2012). Forebygging - tidlig innsats til barns beste. I H. Bjørnsrud, & S. Nilsen (Red.), Tidlig innsats - bedre læring for alle? (s. 21-36). Oslo: Gyldendal akademisk. (Ligg på Fronter)

Bjørnsrud, H., & Nilsen, S. (2012). Tidlig innsats i en kultur for læring. I H. Bjørnsrud, & S. Nilsen (Red.), Tidlig innsats - bedre læring for alle? (s. 11-20). Oslo: Gyldendal akademisk. (Ligg på Fronter)

Buli-Holmberg, J., & Ekeberg, T. R. (2016). Likeverdig og tilpasset opplæring i en skole for alle (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Dewey, J. (1897). My pedagogic creed. The School journal, LIV(3), 77-80. Henta frå http://infed.org/mobi/john-dewey-my-pedagogical-creed/

Hauge, A.-M. (2014). Den felleskulturelle skolen: Pedagogisk arbeid med språklig og kulturelt mangfold (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Hopfenbeck, T. N. (2014). Strategier for læring: Om selvregulering, vurdering og god undervisning. Oslo: Universitetsforlaget.

Imsen, G. (2014). Elevens verden: Innføring i pedagogisk psykologi (5. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum 2. år: kap. 9-15. (Boka er pensum alle tre åra.)

Nottingham, J. (2013). Læringsnøkkelen: Hvordan oppmuntre og inspirere til bedre læring? Oslo: Cappelen Damm.

Postholm, M. B., Munthe, E., Haug, P., & Krumsvik, R. J. (Red.). (2011). Elevmangfold i skolen 5-10. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Førelesingar og utdelt materiale, artiklar etc. kjem i tillegg.

Studentane skal og ha kjennskap til:

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61. Henta frå http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html

Utdanningsdirektoratet. (u.å.). Grunnleggende ferdigheter [LK06]. Henta frå http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/

Utdanningsdirektoratet. (u.å.). Læreplaner [LK06]. Henta frå http://www.udir.no/Lareplaner/

Utdanningsdirektoratet. (u.å.). Vurdering for læring. Henta frå http://www.udir.no/Vurdering-for-laring/

Tilleggslitteratur:

Manger, T. (2013a). Læring og forventning om mestring. I T. Manger, S. Lillejord, T. Nordahl, & T. Helland, Livet i skolen: Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap, 1, Undervisning og læring (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.

Manger, T. (2013b). Motivasjon og læring. I S. Lillejord, T. Manger, &, T. Nordahl, Livet i skolen: Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap, 2, Lærerprofersjonalitet (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.

Sida ble sist oppdatert: 11.08.2017