Pensumliste for
Årsstudium samfunnsfag

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: 2016-2017

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord@hsh.no
NB! Atterhald om endringar.

Samfunnsfag 1a Å-SAM115 og LU2-SAMF115 (haust)

Historie

Eriksen, T. L. (2010). Globalhistorie 1750-1900: En sammenvevd og delt verden. Oslo: Cappelen akademisk.
Pensum: s. 27-64, 137-147, 208-220 og 302-321 og 324-338.

Knutsen, G. W. (2006). Lange linjer i historien. Oslo: Cappelen akademisk.
Pensum: kap. 1 og 2.

Marks, R. B. (2007). Den moderne verdens opprinnelse: En global og økologisk beretning fra det femtende til det tjueførste århundre. Oslo: Pax.
Pensum: kap. 3 (s. 86-117). (I kompendium)

Palmer, R. R., Colton, J., & Kramer, L. (2007). A history of the modern world, 1. Boston, Mass.: McGraw-Hill.
Pensum: s. 9-48. (I kompendium)

Seland, E. H. (2011). Antikkens globale verden: Asia, Europa og Afrika før islam (2. utg.). Kristiansand: Portal.
Pensum: s. 137-151 og 183-191. (I kompendium)

Geografi

Getis, A., Bjelland, M., & Getis, V. (2014). Introduction to geography (14th ed.). New York: McGraw-Hill. (2009- og 2011-utgåva kan også brukast.)

Mikkelsen, R., & Sætre, P. J. (Red.). (2015). Geografididaktikk for klasserommet: En innføringsbok i geografiundervisning for studenter og lærere (3. utg). Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Samfunnskunnskap

Aksnes, L. (2007). Tid for tale: Munnleg norsk i skolen (Rev. utg.). Oslo: Cappelen akademisk.
Pensum: kap. 6.

Børhaug, K. (2005). Hvorfor samfunnskunnskap? I K. Børhaug, A. Fenner, & L. Aase (Red.), Fagenes begrunnelser: Skolens fag og arbeidsmåter i danningsperspektiv (s. 171-183). Bergen: Fagbokforlaget.

Fjeldstad, D. (2009). Lesing i samfunnsfag: Opplevelse, innlevelse og erkjennelse. I H. Traavik, O. Hallås, & A. Ørvig (Red.), Grunnleggende ferdigheter i alle fag (s. 171-183). Oslo: Universitetsforlaget.

Forskrift til opplæringslova (2006). Forskrift til opplæringslova. Henta frå http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20060623-0724.html

Hepsø, A. (2008). Narrativ skriving i samfunnsfag på ungdomstrinnent. I R. T. Lorentzen, & J. Smidt (Red.), Å skrive i alle fag (s. 228-236). Oslo: Universitetsforlaget.

Koritzinsky, T. (2014). Samfunnskunnskap: Fagdidaktisk innføring (4. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 1-2 og s. 235-243.

Liberg, C. (2008). Skrivande i olika ämnen - lärarens textkompetens. I R. T. Lorentzen, & J. Smidt (Red.), Å skrive i alle fag (s. 51-61). Oslo: Universitetsforlaget.

Lysø, K. O. (2009). Å kunne regne i samfunnsfag. I J. Fauskanger, R. Mosvold, & E. Reikerås (Red.), Å regne i alle fag (s. 249-260). Oslo: Universitetsforlaget.

Martinussen, W. (2008). Samfunnsliv: Innføring i sosiologiske tenkemåter. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 1-4.

Utdanningsdirektoratet. (u.å.). Læreplaner [LK06]. Henta frå http://www.udir.no/Lareplaner/

Samfunnsfag 1b Å-SAM215 og LU2-SAMF215 (haust)

Historie

Bøe, J. B., & Knutsen, K. (2012). Innføring i historiebruk. Kristiansand: Cappelen Damm høyskoleforlaget.
Pensum: s. 81-91. (I kompendium)

Helle, K., Dyrvik, S., Hovland, E., & Grønlie, T. (2013). Grunnbok i Norges historie: Fra vikingtid til våre dager. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 13-19, 21, 22, 25, 26, 27.

Kvande, L., & Naastad, N. (2013). Hva skal vi med historie?: Historiedidaktikk i teori og praksis. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: s. 44-70. (I kompendium)

Geografi

Getis, A., Bjelland, M., & Getis, V. (2014). Introduction to geography (14th ed.). New York: McGraw-Hill. (2009- og 2011- utgåva kan også brukast.)

Mikkelsen, R., & Sætre, P. J. (Red.). (2015). Geografididaktikk for klasserommet: En innføringsbok i geografiundervisning for studenter og lærere (3. utg). Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Benjaminsen, T. A. (2002). Befolkning, landbruk og miljø. I T. A. Benjaminsen, & H. Svarstad (red.). Samfunnsperspektiver på miljø og utvikling, (s. 21-47). Oslo: Universitetsforlaget.

Andersen, H. P., & Benjaminsen, T. A. (2002). Lærerstudenters myter om miljø og utvikling. Norsk Geografisk Tidsskrift, 56(1), 41-43. DOI: 10.1080/002919502317325768.

Aune, J. (2017, 10. april). Slik får Afrika mer mat. Dagsavisen. Henta frå http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/slik-f%C3%A5r-afrika-mer-mat-1.950213

Trædal, L. T., & Vedeld, P. (2017). Liveliehoods and Land Uses in Environmental Policy Approaches: The Case of PES and REDD + in the Lam Dong Province of Vietnam. Forests, 8(39). DOI: 10.3390/f8020039

Samfunnskunnskap

Forskrift til opplæringslova (2006). Forskrift til opplæringslova. Henta frå http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20060623-0724.html

Koritzinsky, T. (2014). Samfunnskunnskap: Fagdidaktisk innføring (4. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 3-7.

Martinussen, W. (2008). Samfunnsliv: Innføring i sosiologiske tenkemåter. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 5-16.

Utdanningsdirektoratet. (u.å.). Læreplaner [LK06]. Henta frå http://www.udir.no/Lareplaner/

Samfunnsfag 2a Å-SAM315 og LU2-SAMF315 (vår)

Historie

Balsvik, R. R. (2010). Det 20. århundrets historie - et globalt perspektiv. Oslo: Cappelen akademisk.
Pensum: s. 263-289. (I kompendium)

Helle, K. (Red.). (1999-2001). Aschehougs verdenshistorie (Rev. utg., B.1-16). Oslo: Aschehoug.
Pensum: Bind 14: s. 44-51, 68-77, 224-226. Bind 15: s. 46-47, 201-203. Bind 16: s. 105-107. (I kompendium)

Lund, E. (2011). Historiedidaktikk: En håndbok for studenter og lærere (4. utg). Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: s. 173-186 og 282-285. (I kompendium)

Lundestad, G., & Holm-Hansen, L. (2015). Øst, vest, nord, sør: Hovedlinjer i internasjonal politikk etter 1945 (7. utg.) Oslo: Universitetsforlaget. (2010-utgåva kan også brukast.)
Pensum: kap. 2-7.

Waage, H. H., Tamnes, R., Hagtvedt Vik, H. (2013). Krig og fred i det lange 20. århundre. Oslo: Cappelen Damm akademisk.
Pensum: s. 115-135. (I kompendium)

Geografi

Aalandslid, V. (2016). Rekordmange mennesker på flukt. Samfunnsspeilet, (4), 60-65. Henta frå http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/rekordmange-mennesker-pa-flukt

Getis, A., Bjelland, M., & Getis, V. (2014). Introduction to geography (14th ed.). New York: McGraw-Hill. (2009- og 2011-utgåva kan også brukast.)

Hidle, K., & Nesje, L. M. (2006). Hverdagsmobilitet i fem norske byregioner. PLAN, 38(3/4), 66-71. Henta frå http://www.idunn.no/ts/plan/2006/03/hverdagsmobilitet_i_fem_norske_byregioner1

Mikkelsen, R., & Sætre, P. J. (Red.). (2010). Geografididaktikk for klasserommet: En innføringsbok i geografiundervisning for studenter og lærere. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Østby, L. (2016). Fra asylsøker til flyktning - før og etter kriseåret 2015: Asylsøkere: Hvor mange får bli flyktninger, og hvordan påvirkes innvandrerbildet?. Samfunnsspeilet (4), 3-8. Henta frå https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/fra-asylsoker-til-flyktning-for-og-etter-krisearet-2015

Samfunnskunnskap

Aarre, T., Børhaug, K., & Christophersen, J. (2008). Introduksjon til samfunnskunnskap: Fagstoff og didaktikk (2. utg.). Oslo: Samlaget.
Pensum: s. 193-209. (I kompendium)

Ekeløve-Slydal, G. (Red.). (2014). Menneskerettigheter: En innføring. Oslo: Humanist forlag.
Pensum: s. 9-239.

Minde, K. B. (2014). Kompendium i menneskerettar for årstudiet i samfunnsfag. Samfunnsfagsseksjonen, HSH.

St. meld. nr.15. (2000-2001. Nasjonale minoritetar i Noreg - Om statleg politikk overfor jødar, kvener, rom, romanifolket og skogfinnar. Henta frå https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/stmeld-nr-15-2000-2001-/id585195/
Pensum: kap. 5.

Samfunnsfag 2b Å-SAM415 og LU2-SAMF415 (vår)

Historie

Bøe, J. B. (2006). Å lese fortiden: Historiebruk og historiedidaktikk. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Pensum: s. 115-131. (I kompendium)

Krøger, J. F., & Naley, H.-R. (Red.). (1996). Nordsjøen: Handel, religion og politikk. Karmøy: Vikingfestivalen.
Pensum: s. 99-118 og 151-161. (I kompendium)

Moseng, O. G., Opsahl, E., Pettersen, G. I., & Sandmo, E. (2007). Norsk historie 750-1537. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: s. 25-147.

Sigurdsson, J. V. (2008). Det norrøne samfunnet: Vikingen, kongen, erkebiskopen og bonden. Oslo: Pax.
Pensum: s. 35-49. (I kompendium)

Steinsland, G., & Sørensen, P. M. (1994). Menneske og makter i vikingenes verden. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: s. 28-34 og 46-70. (I kompendium)

Ågotnes, A. (Red.). (1995). Kristendommen slår rot. Bergen: Bryggens museum.
Pensum: s. 41-54. (I kompendium)

Geografi

Getis, A., Bjelland, M., & Getis, V. (2014). Introduction to geography (14th ed.). New York: McGraw-Hill. (2009- og 2011-utgåva kan også brukast.)

Mikkelsen, R., & Sætre, P. J. (Red.). (2010). Geografididaktikk for klasserommet: En innføringsbok i geografiundervisning for studenter og lærere. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Ottmann, T. M. (2008). Rwanda: Folkemordet FN valgte å ignorere. I B. Hagtvet (Red.). Folkemordenes svarte bok (s. 361-380). Oslo: Universitetsforlaget.

Samfunnskunnskap

Aagre, W. (2014). Ungdomskunnskap: Hverdagslivets kulturelle former (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.

Forskrift til opplæringslova (2006). Forskrift til opplæringslova. Henta frå http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20060623-0724.html

Frønes, I. (2006). De likeverdige: Om sosialisering og de jevnaldrendes betydning. Oslo: Gyldendal.
Pensum: s. 153-173. (Kompendium på Fronter)

Frønes, I., & Brusdal, R. (2000). På sporet av den nye tid: Kulturelle varsler for en nær framtid. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: s. 111-125. (Kompendium på Fronter)

Hellevik, O. (2008). Jakten på den norske lykken: Norsk monitor 1985-2007. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: s. 215-241. (Kompendium på Fronter)

Stoknes, P. E. (2006). Forholdet mellom økonomisk vekst og lykke-indikatorer. Oslo: Handelshøgskolen BI.
Blir delt ut.

Strandbu, Å., & Øia, T. (2007). Ung i Norge: Skole, fritid og ungdomskultur. Oslo: Cappelen.

Utdanningsdirektoratet. (u.å.). Læreplaner [LK06]. Henta frå http://www.udir.no/Lareplaner/

Sida ble sist oppdatert: 11.08.2017