Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
Årsstudium samfunnsfag

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Studieperiode: våren 2018

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
NB! Atterhald om endringar.

Sjå òg: Pensum haust 2017

Samfunnsfag 2a Å-SAM315 og LU2-SAMF315

Historie

Balsvik, R. R. (2010). Det 20. århundrets historie - et globalt perspektiv. Oslo: Cappelen akademisk.
Pensum: s. 263-289. (I elektronisk kompendium)

Helle, K. (Red.). (1999-2001). Aschehougs verdenshistorie (Rev. utg., B.1-16). Oslo: Aschehoug.
Pensum: Bind 14: s. 44-51, 68-77, 224-226. Bind 15: s. 46-47, 201-203. Bind 16: s. 105-107. (I elektronisk kompendium)

Lund, E. (2011). Historiedidaktikk: En håndbok for studenter og lærere (4. utg). Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: s. 173-186 og 282-285. (I elektronisk kompendium)

Lundestad, G., & Holm-Hansen, L. (2015). Øst, vest, nord, sør: Hovedlinjer i internasjonal politikk etter 1945 (7. utg.) Oslo: Universitetsforlaget. (2010-utgåva kan også brukast.)
Pensum: kap. 2-7.

Waage, H. H., Tamnes, R., Hagtvedt Vik, H. (2013). Krig og fred i det lange 20. århundre. Oslo: Cappelen Damm akademisk.
Pensum: s. 115-135. (I elektronisk kompendium)

Geografi

Aalandslid, V. (2016). Rekordmange mennesker på flukt. Samfunnsspeilet, (4), 60-65. Henta frå http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/rekordmange-mennesker-pa-flukt

Getis, A., Bjelland, M., & Getis, V. (2014). Introduction to geography (14th ed.). New York: McGraw-Hill.

Hidle, K., & Nesje, L. M. (2006). Hverdagsmobilitet i fem norske byregioner. PLAN, 38(3/4), 66-71. Henta frå http://www.idunn.no/ts/plan/2006/03/hverdagsmobilitet_i_fem
_norske_byregioner1

Jordhus-Lier, D. (2017). Et globalt arbeidsliv i endrring. I D. Jordhus-Lier, & K. Stokke (Red.), Samfunnsgeografi: En innføring. DOI: 10.23865/noasp.14.45

Mikkelsen, R., & Sætre, P. J. (Red.). (2015). Geografididaktikk for klasserommet (3. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Sæther, B. (2017). Økonomisk globalisering. I D. Jordhus-Lier, & K. Stokke (Red.), Samfunnsgeografi: En innføring (s. 73-83). DOI: 10.23865/noasp.14.45

Østby, L. (2016). Fra asylsøker til flyktning - før og etter kriseåret 2015: Asylsøkere: Hvor mange får bli flyktninger, og hvordan påvirkes innvandrerbildet?. Samfunnsspeilet (4), 3-8. Henta frå https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/fra-asylsoker-til-flyktning-for-og-etter-krisearet-2015

Samfunnskunnskap

Aarre, T., Børhaug, K., & Christophersen, J. (2008). Introduksjon til samfunnskunnskap: Fagstoff og didaktikk (2. utg.). Oslo: Samlaget.
Pensum: s. 193-209. (I kompendium)

Ekeløve-Slydal, G. (Red.). (2014). Menneskerettigheter: En innføring. Oslo: Humanist forlag.
Pensum: s. 9-239.

Minde, K. B. (2014). Kompendium i menneskerettar for årstudiet i samfunnsfag. Samfunnsfagsseksjonen, HSH.

St. meld. nr.15. (2000-2001. Nasjonale minoritetar i Noreg - Om statleg politikk overfor jødar, kvener, rom, romanifolket og skogfinnar. Henta frå https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/stmeld-nr-15-2000-2001-/id585195/
Pensum: kap. 5.

Samfunnsfag 2b Å-SAM415 og LU2-SAMF415

Historie

Bøe, J. B. (2006). Å lese fortiden: Historiebruk og historiedidaktikk. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Pensum: s. 115-131. (I elektronisk kompendium)

Helle, K., Dyrvik, S., Hovland, E., & Grønlie, T. (2013). Grunnbok i Norges historie: Fra vikingtid til våre dager. Oslo: Universitetsforlaget. Pensum: s. 31-71 og 85-92.

ELLER (studentane kan velja mellom Helle og Moseng):

Moseng, O. G., Opsahl, E., Pettersen, G. I., & Sandmo, E. (2007). Norsk historie 750-1537. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: s. 25-147.

Krøger, J. F., Naley, H.-R. (Red.). (1996). Nordsjøen: Handel, religion og politikk. Karmøy: Vikingfestivalen.
Pensum: s. 99-118 og 151-161. (I elektronisk kompendium)

Sigurdsson, J. V. (2008). Det norrøne samfunnet: Vikingen, kongen, erkebiskopen og bonden. Oslo: Pax.
Pensum: s. 35-49. (I elektronisk kompendium)

Steinsland, G., & Sørensen, P. M. (1994). Menneske og makter i vikingenes verden. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: s. 28-34 og 46-70. (I elektronisk kompendium)

Ågotnes, A. (Red.). (1995). Kristendommen slår rot. Bergen: Bryggens museum.
Pensum: s. 41-54. (I elektronisk kompendium)

Geografi

Bull, B. (2002). Verdens skjeve utvikling: Teorier om problemer og løsninger. I T. A. Benjaminsen, & H. Svarstad (Red.), Samfunnsperspektiver på miljø og utvikling (s. 299-320). Oslo: Universitetsforlaget. (Kompendium)

Getis, A., Bjelland, M., & Getis, V. (2014). Introduction to geography (14th ed.). New York: McGraw-Hill.

Mikkelsen, R., & Sætre, P. J. (Red.). (2015). Geografididaktikk for klasserommet (3. utg.). oslo: Cappelen Damm akademisk.

Winkel, K. (2008). Hvorfor er det så mange fattige i Afrika? Kristiansand: Portal forlag.
Pensum: kap 1, 7, 8 og 11 (35 s.). (Kompendium)

Samfunnskunnskap

Jacobsen, D. I, (2015). Hvordan gjennomføre undersøkelser?: Innføring i samfunnsvitenskapelig metode (3. utg.). Oslo: Cappelen Damm.

Utdanningsdirektoratet. (u.å.). Læreplaner [LK06]. Henta frå http://www.udir.no/Lareplaner/

Sida ble sist oppdatert: 19.12.2017