Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
Master IKT i læring - Allmenndidaktisk profil

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: 2017-2018

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no

OBS! Denne pensumlista inneheld lenker til artiklar/dokument i fulltekst med avgrensa tilgang. For å få tilgang til desse heime, må du logga deg på med studentnummer og passord etter at du har klikka på lenka. Meir informasjon på Tilgang hjemmefra.
Atterhald om endringar.

MASIKT-ALM01 og MASIKT-ALM02

Bayne, S. (2015). What's the matter with 'technology-enhanced learning'? Journal of Educational Media, 40(1), 5-20.

Befring, E. (2015). Forskningsmetoder i utdanningsvitenskap. Oslo: Cappelen damm akademisk.

Bjørnsrud, H. (2015). Skolebasert kompetanseutvikling : Organisasjonslæring for delingskultur. Oslo: Gyldendal akademisk.

Black, P., & William, D. (2009). Developing the theory of formative assessment, Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 21(1), 5-31. Doi: 10.1007/s11092-008-9068-5

Børhaug, F. B., & Helleve, I. (Red.). (2016). Interkulturell pedagogikk som motkraft i en monokulturell praksis. Bergen: Fagbokforlaget.

Mishra, P., Herring, M. C., Koehler, M. J. (Red.). (2016). Handbook of technological pedagogical content knowledge (TPACK) for educators (2. utg). New york: Routledge.

Helleve, I., Almås, A. G., & Bjørkelo, B. (2013). Social networking sites in education - governmental recommendations and actual use. Nordic Journal of Digital Literacy, 8(04), 191-207. Henta frå http://www.idunn.no/ts/dk/2013/04/social_networking_sites_in_
education_governmental_recomme

Helleve, I., Almås, A. G., & Bjørkelo, B. (Red.). (2016). Den digitale lærergenerasjonen: Utfordringer og muligheter. Oslo: Gyldendal akademisk.

Løvlie, L. (2003). Teknokulturell danning. I L. Løvlie., R. Slagstad, & O. Korsgaard (Red.), Dannelsens forvandlinger (s. 347-371). Oslo: Pax.

Roald, K. (2012). Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring: Når skole og skoleeigar utviklar kunnskap. Bergen: Fagbokforlaget.

Røvik, K. A., Eilertsen, T. V., & Furu, E. M. (Red.). (2014). Reformideer i norsk skole : Spredning, oversettelse og implementering. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Säljö, R. (2016). Læring: En introduksjon til perspektiver og metaforer. Oslo: Cappelen akademisk.

Sida ble sist oppdatert: 22.08.2017