Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
Master IKT i læring - Vitskapsteori og forskingsmetodar

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: 2017-2018

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no

OBS! Denne pensumlista inneheld lenker til artiklar/dokument i fulltekst med avgrensa tilgang. For å få tilgang til desse heime, må du logga deg på med studentnummer og passord etter at du har klikka på lenka. Meir informasjon på Tilgang hjemmefra.
Atterhald om endringar.

MASIKT-VIT

Alvesson, M., & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur.

Coe, R., Waring, M., Hedges, L. R., & Arthur, J. (2017). Research methods and methodologies in education (2. utg.). London: SAGE.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2011). Research methods in education (7. utg.). New York: Routledge.

Greene, J. (2005). The generative potential of mixed methods inquiry. International Journal of Research & Method in Education, 28(2), 207-211. (Kompendium på Fronter)

Johnson, R. B., Onwuegbuzie, A., & Turner, L. A. (2007. Toward a definition of mixed methods research. Journal of mixed Methods Research, 1(2), 112-133. Henta frå https://www.wellsreserve.org/writable/files/ctp/Qualitative_
Research/mixed_methods.pdf

Kjærnsli, M. (2007). Hva får vi vite fra PISA 2006? Acta Didactica Norge, 1(1). Henta frå http: //adno.no/index.php/adno/article/view/22/63

Kjørup, S. (2008). Menneskevidenskaberne, bind 2: Humanistiske forskningstraditioner (2. utg.). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.

Kristiansen, J. (2007). Tall kan temmes!: Om å bruke og formidle statistikk. Kristiansand: IJ-forlaget.

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). Det kvalitative forskningsintervju (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Leech, N. L., & Onwuegbuzie, A. J. (2009). A typology of mixed methods research designs. Quality and Quantity, 43(2) 265-275. Henta frå SpringerLink

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Newbury park: SAGE.

Lund, H., & Røgind, H. (2004). Statistik i ord. København: Munksgaard.

Nilssen, V. (2012). Analyse i kvalitative studier: Den skrivende forskeren. Oslo: Universitetsforlaget.

Shulman, L. S. (1997). Diciplines of inquiry in education: An overview. I R. M. Jaeger (Ed.), Complementary methods for research in education (2nd ed.). Washington, D.C.: American Educational Research Association, 3-19. Henta frå http://www.indiana.edu/~educy520/readings/shulman97.pdf

Silverman, D. (2006). Interpreting qualitative data: Methods for analyzing talk, text and interaction (3. utg.). Los Angeles: SAGE. Tilgjengeleg også i utgåve frå 2014.

Sida ble sist oppdatert: 28.11.2017