Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
Master Kreative fag og læreprosessar: Kreative fag og læreprosessar I og II

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: 2017-2018

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no

OBS! Denne pensumlista inneheld lenker til artiklar/dokument i fulltekst med avgrensa tilgang. For å få tilgang til desse heime, må du logga deg på med studentnummer og passord etter at du har klikka på lenka. Meir informasjon på Tilgang hjemmefra.
Atterhald om endringar.

MACREL-L01 og MACREL-L02

Alterhaug, B. (2004). Improvisation on a triple theme: Creativity, jazz improvisation and communication. Studia Musicologa Norvegica, (30), 97 - 118. (L01)

Austring, B. D., & Sørensen, M. (2006). Æstetik og læring: Grundbog om æstetiske læreprocesser. København: Reitzel. (L01)

Bale, K. (2009). Estetikk: En innføring. Oslo: Pax. (L01)

Bale, K., & Bø-Rygg, A. (Red.). (2008). Estetisk teori: En antologi. Oslo: Universitetsforlaget. (Utvalde artiklar) (L01)

Biesta, G. (2013). Making research on learning meaningful: Seven observations and a conclusion: A discussion paper, April 2013. (I kompendium) .

Bresler, L. (2013). The spectrum of distance: Empathic understanding and the pedagogical power of the arts. I B. White & T. Costantino (Eds.), Aesthetics, empathy and education (s. 9-28). New York: Peter Lang. (I kompendium) (L01)

Brodersen, R. B., Bråten, F., Reiersgaard, A., Slethei, K., & Ågotnes, K. (2007). Tekstens autoritet: Tekstanalyse og skriving i akademia. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: Del I (Analyseredskaper for akademiske tekster) og Del III (Fra tekstanalyse til egen skriving). (L02)

Craft, A. (2011). Creativity and education futures: Learning in a digital age. London: Institute of Education Press.

Dewey, J. (2008). "Å gjøre en erfaring" fra Art as Experience (1934). I K. Bale & A. Bø-Rygg (Red.), Estetisk teori: En antologi (s. 196-213). Oslo: Universitetsforlaget. (L01)

Gladsø, S., Gjervan, E. K., Hovik, L., & Skagen, A. (2005). Dramaturgi: Forestillinger om teater. Oslo, Universitetsforlaget. (I kompendium) (L02)

Hall, C., Thomson, P., & Russell, L. (2007). Teaching like an artist: The pedagogic identities and practices of artists in schools. British journal of sociology of education, 28(5), 605-619. Tilgjengelig fra JSTOR

Hellesnes, J. (1992). Ein utdana mann og eit dana menneske: Framlegg til eit utvida daningsomgrep. I E. L. Dale (Red.), Pedagogisk filosofi (s. 79-103). Oslo: Gyldendal. Også tilgjengeleg som e-bok frå http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007101800012 (I kompendium)

Holdhus, K., & Espeland, M. (2013). The visiting artist in schools: Arts based or school based practices? International Journal of Education & the Arts, 14(SI 1.10). Henta frå http://www.ijea.org/v14si1/

Holdhus, K., Høisæter, S., Mæland, K., Vangsnes, V., Engelsen, K. S., Espeland, M., & Espeland, Å. (2016). Improvisation in teaching and education-roots and applications. Cogent Education, 3(1), 1204142. Henta frå https://www.cogentoa.com/article/10.1080/2331186X.2016.1204142 (L01)

Kjølner, T. (2011). Teatralitet og performativitet: To sider av samme sag - næsten? Peripeti, (særnummer 2011), s. 11-33. Henta frå http://www.peripeti.dk/pdf/peripeti_saernummer_performative-former.pdf (L02)

Klafki, W. (2001). Kategorial dannelse: Bidrag til en dannelsesteoretisk fortolkning av moderne didaktikk. I E. L. Dale (Red.), Om utdanning: Klassiske tekster (s. 167-203). Oslo: Gyldendal akademisk. (I kompendium)

Kyndrup, M. (2006). Performativitet, æstetik, udsigelse: Lille note om det performatives æstetik. Peripeti, (6), s. 37-46. Tilgjengeleg frå http://www.peripeti.dk/pdf/peripeti_6_2006.pdf (L02)

Lehmann, N. O. (2013). En mangfoldighed af andethedserfaringer: Om æstetik på flere måder. Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur, (57), 25-36. (I kompendium)

Lutnæs, E. (2015). Imagining the unknown: Responsible creativity for a better tomorrow. Formakademisk, 8(1), 1-15. Henta frå https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/ view/1404/1256

Løvlie, L. (1989). Erfaring som handling. I H. Thuen & S. Vaage (Red.), Oppdragelse til det moderne: Emile Durkheim, George Herbert Mead, John Dewey, Pierre Bourdieu (s. 147-178). Oslo: Universitetsforlaget. (I kompendium)

Malterud, N. (2012) Kunstnerisk utviklingsarbeid - nødvendig og utfordrende. InFormation: Nordic Journal of Art and Research, 1(1), 56-68. Henta frå https://journals.hioa.no/index.php/information/article/view/217/235 (L01)

Molander, B. (2009). Estetiska lärprocesser: Några kunskapsteoretiska reflektioner. I F. Lindstrand & S. Selander (Red.), Estetiska lärprocesser: Upplevelser, praktiker och kunskapsformer (s. 227-250). Lund: Studentlitteratur. (I kompendium)

Nyrnes, A. (2006). Mellom akantus og arabesk: Retorisk perspektiv på skapande (forskings)arbeid i kunst- og handverk. I Nygren-Landgärds, C., & Borg, K. (Red.), Lärandeprocesser genom skapande arbete i vetenskaplig belysning: Artiklar från forskarutbildningskurs (Rapport nr. 21/2006), (s. 46-60). (Kompendium) (L01)

Saldaña, J. (2015) Thinking qualitatively: Methods of mind. Los Angeles: Sage.

Sawyer, R. K. (2011): What makes good teachers great? The artful balance of structure and improvisation. I R. K. Sawyer (Ed.), Structure and Improvisation in creative teaching (s. 1-24). Cambridge: Cambridge University Press. DOI:10.1017/ CBO9780511997105 (I kompendium)

Vassenden, E. (2013). Hva er kritisk refleksjon? Et spørsmål om kunstnerisk forskning, sjanger og the exercise of making narratives about one's own work. Bergen: Programstyret for kunstnerisk utviklingsarbeid. Henta frå http://artistic-research.no/wp-content/uploads/2012/09/Vassenden-Hva-er-kristisk-refleksjon-med- intro.pdf (L01)

Viig, T. G. (2015). Composition in music education: A literature review of 10 years of research articles published in music education journals. Nordisk musikkpedagogisk forskning, 16(8), 227-257. Henta frå https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2425480 (L02)

Østern, A-L. (2013). Kunstneren som veileder for barns kunstmøte: En studie av prosjektet "En stein er en del av jordkloden". I A.-L. Østern, E. Angelo, & G. Stavik-Karlsen, Kunstpedagogikk og kunnskapsutvikling (s. 19-35). Oslo: Universitetsforlaget.

Sida ble sist oppdatert: 28.11.2017