Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
Master Kreative fag og læreprosessar: Kunst og handverk

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: 2017/2018

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no

OBS! Denne pensumlista inneheld lenker til artiklar/dokument i fulltekst med avgrensa tilgang. For å få tilgang til desse heime, må du logga deg på med studentnummer og passord etter at du har klikka på lenka. Meir informasjon på Tilgang hjemmefra.
Atterhald om endringar.

MACREL-KH01 og MACREL-KH02

Adamson, G. (2007). Thinking through craft. Oxford: Berg.*

Akner-Koler, C. (2007). Form & formlessness: Questioning aesthetic abstractions through art projects, cross-disciplinary studies and product design education. Göteborg: Axl Books. Også tilgjengeleg frå http://www.cherylaknerkoler.com/publications_1_files/Form%26Formlessness.pdf

Arvedsen, K. (2004). Samtidskunsten. I T. Seligmann & F. Mathiesen (Red.), Mødesteder: Formidling af samtidskunst (s. 99-110). Frederiksberg: Samfundlitteratur. (I kompendium)

Borgdorff, H. (2006). The debate on research in the arts. I H. Borgdorff (Ed.), The debate on research in the arts (s. 7-27). Bergen: Kunsthøgskolen i Bergen. (I kompendium)

Bråten, I., & Kvalbein, Å. (2014). Ting på nytt: En gjenbruksdidaktikk. Bergen: Fagbokforlaget.*

Brænne, K. (2011). Vedlikehald av ein konstruert kontrovers: Kunstpedagogikk og handverkstradisjon i kunst- og handverksfaget. FORMakademisk, 4(29), 95-108. Tilgjengeleg frå https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/203/213

Bull, K. A. (2007). En ny diskurs for kunsthåndverket: En bok om det nye konseptuelle kunsthåndverket. Oslo: Akademisk publisering.*

Bull, K. A. (2009). Modus operandi: Hensiktsmessighetens estetikk: Opplandsutstillingen 2009. Trondheim: Nordenfjeldske kunstindustrimusum på vegne av Kunstnersenteret i Oppland. Henta frå http://docplayer.me/5624619-Torbjorn-kvasbo-liv-blavarp-ansgar-ole-olsen-leif-stangebye-nielsen-caroline-slotte-kari-hakonsen-bettina-speckner-kurator-knut-astrup-bull.html

Christensen, P. B. (2000). Pragmatisk æstetik og samtidskunst i undervisningen. I K. Arvedsen & H. Illeris (Red.), Samtidskunst og undervisning: En antologi (s. 133-154). København: Center for billedpædagogisk forskning, Danmarks Pædagogiske Universitet. (I kompendium)

Danbolt, G. (2014). Frå modernisme til det kontemporære: Tendensar i norsk samtidskunst etter 1900. Oslo: Samlaget.*

Efland, A. D. (2004). Art education as imaginative cognition. I E. W. Eisner & M. D. Day (Ed.), Handbook of research and policy in art education (s. 751-773). Mahwah, N.J.: National Art Education Association/Lawrence Erlbaum Associates. (I kompendium)

Freedman, K., & Stuhr, P. (2004). Curriculum change for the 21st century. I E. W. Eisner & M. D. Day (Ed.), Handbook of research and policy in art education (s. 815-828). Mahwah, N.J.: National Art Education Association / Lawrence Erlbaum Associates. Og tilgjengeleg frå http://www.myotherdrive.com/dyn/dl/
979.512019.21012009.50064.6a64fi/Curriculum%252520Change%25252021st%252520Century.pdf
(I kompendium)

Friedman, K. (2008). Research into, by and for design. Journal of Visual Arts Practice, 7(2), 153-160. DOI: 10.1386/jvap.7.2.153_1

Frisch, N. S. (Red.). (2013). Tegningen lever!: Nye dialogiske perspektiver på tegneundervisning i grunnskolen. Oslo: Akademika.*

Greenberg, C. (2004). Mot en ny Laokoon. I C. Greenberg (Red.), Den modernistiske kunsten (s. 37-65). Oslo: Pax. (I kompendium)

Halvorsen, E. M. (2008). Fagdidaktikk i kunst og håndverk. I E. M. Halvorsen (Red.), Didaktikk for grunnskolen: Fellestrekk og særdrag i et fagdidaktisk perspektiv (s. 207-235). Bergen: Fagbokforlaget. (I kompendium)

Hoffmann, M (1983). Folkekunst - hva menes med det? Kunst og kultur, 66(2), 66-79. (I kompendium)

Højlund, A. (2011). Mind the gap!: Om tegning og tilblivelse: Udkast til en tegnefilosofi (Ph.d.-avhandling, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Designskolen). Tilgjengeleg frå http://web.archive.org/web/20131120194424/http:/www.dcdr.dk/dk/materiale/dokumenter/mindthegap(Kompendium)

Kaufman, G. (2006). Hva er kreativitet. Oslo: Universitetsforlaget.*

Kjosavik, S. (2003). Fra forming til kunst og håndverk: Fagutvikling og skolepolitikk 1974-1997. Porsgrunn: Høgskolen i Telemark. Henta frå http://hdl.handle.net/2282/193

Melbye, E. (2008). Det å forme i spennet mellom individ og kultur: Hovedfagsoppgaver i forming - noen overveielser. I J. Sandven (Red.), Å forme og forske med fokus på skapende prosesser (s. 71-97). Notodden: NordFo. (I kompendium)

Norberg-Schulz, C. (1996). Stedskunst. Oslo: Gyldendal. Tilgjengeleg også som e-bok via NB.no

Otto, L. (2005). Materialitet, identitet og endring. I M. Kragelund & L. Otto (Red.), Materialitet og dannelse: En studiebog (s. 33-46). København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. (I kompendium)

Paasche, M. (2004). I sannhetens navn. I S. Grøgaard, G. Morgenstern, R. B. Myklebust & M. Paasche (Red.), Øye for tid: Om video, kunst og virkelighet (s. 16-37). Oslo: Unipax. (I kompendium)

Schrumpf, F. (Red.). (2002). Konkret: Nonfigurativ kunst i Norge 1920-2000. Lillehammer: Lillehammer kunstmuseum.

Shusterman, R. (2006). Aesthetic experience: From analysis to eros. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 64(2), 217-229. DOI: 10.1111/j.0021-8529.2006.00243.x

Sømoe, K. (2013). Kunst og håndverk - fag eller tverrfaglig felt? FORMkademisk, 6(3), 1-15. Henta frå https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/352/724

Thorsnes, T. (2012). Tresløydhistorie. Oslo: Abstrakt.*

Tøjner, P. E. (2001). Er kvalitet knyttet til kunstverket? I C. Lund, P. Mangset & A. Aamodt (Red.), Kunst, kvalitet og politikk: Rapport fra Norsk kulturråds årskonferanse 2000 (s, 18-35). Oslo: Norsk kulturråd. (I kompendium)

Veiteberg, J. (2005). Kunsthandverk: Frå tause ting til talande objekt. Oslo: Pax. (Utseld, erstatning vil bli opplyst om)

Verås, H. R. Aa. (2004). Om å lære gjennom erfaring…: Ein studie omkring særtrekk ved erfaringslæring relatert til dreiing i leire (Hovedfagsoppgave i forming, Høgskolen i Telemark, Notodden.*

*Bøker som studenten skaffar sjølv.

Artiklar og aktuelle lenker vil koma i tillegg!

Tillegslitteratur

Barthes, R. (2001). Det lyse rommet: Tanker om fotografiet. Oslo: Pax.

Sida ble sist oppdatert: 28.11.2017