Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
Master Kreative fag og læreprosessar: Vitenskapsteori og metode

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: haust 2017

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no

OBS! Denne pensumlista inneheld lenker til artiklar/dokument i fulltekst med avgrensa tilgang. For å få tilgang til desse heime, må du logga deg på med studentnummer og passord etter at du har klikka på lenka. Meir informasjon på Tilgang hjemmefra.
Atterhald om endringar.

MACREL-VIT

Barone, T., & Eisner, E. W. (2011). Arts based research. Los Angeles: Sage.
Pensum: kap. 1. (I kompendium)

Barthes, R. ( 2008). Fra "Det lyse rommet" (1980). I K. Bale & A. Bø-Rygg (Red.), Estetisk teori: En antologi (s. 411-434). Oslo: Universitetsforlaget.

Berger, P. L., & Luckmann, T. (2000). Den samfunnsskapte virkelighet. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: s. 40-63). (I kompendium?)

Coe, R., Waring, M., Hedges, L. R., & Arthur, J. (2017). Research methods and methodologies in education (2. utg.). London: SAGE.
Pensum: utdrag.

Gergen, K. (2011). En invitation til social konstruktion (2. utg.) København: Mindspace.
Pensum: s. 12-49.

Greene, J. C. (2005). The generative potential of mixed methods inquiry. International Journal of Research & Method in Education, 28(2), 207-211. DOI:10.1080/01406720500256293 (I kompendium)

Gudmundsdottir, S. (1998). "Skarpt er gjestens blikk": Den fortolkende forsker i klasserommet. Tilgjengeleg frå http://www.svt.ntnu.no/ped/may.britt.postholm/ undervisning/ped3000/skarpt.html

Halvorsen, E. M. (2007). Kunstfaglig og pedagogisk FoU: Nærhet, distanse, dokumentasjon. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Hjardemaal, F. (2011). Vitenskapsteori. I T. A. Kleven (Red.), Innføring i pedagogisk forskningsmetode: en hjelp til kritisk tolking og vurdering (2. utg., s. 179-216). Oslo: Unipub. (I kompendium)

Kjørup, S. (2008a). Humanioras historie og grundproblemer (Menneskevidenskaberne bind 1) (2 utg.). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.
Pensum: s. 75-94, 95-110, 145-160 og 161-175.

Kjørup, S. (2008b). Humanistiske forskningstraditioner (Menneskevidenskaberne bind 2) (2 utg.). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.
Pensum: s. 11-85.

Krüger, T., & Schei, T. B. (2008). Et Foucault-inspirert blikk på vokalfagets didaktikk. I: F. V. Nielsen, S. G. Nielsen, & S. E. Holgersen (Red.), Nordisk musikkpedagogisk forskning: Årbok 10. (s. 97-112). Oslo: Norges Musikkhøgskole i samarbeid med Unipub.

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). Det kvalitative forskningsintervju (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, Calif.: Sage.
Pensum: kap. 4, The disturbing and disturbed observer (s. 92-109); kap. 5, The only generalization is: There is no generalization (s. 110-128) og kap. 11, Establishing trustworthiness (s. 289-311) .

Maxwell, J. (1992). Understanding and validity in qualitative research. Harvard Educational Review, 62(3), 279-301. Henta frå http://www.msuedtechsandbox.com/hybridphd/wp-content/uploads/2010/06/maxwell92.pdf

Nilssen, V. (2012). Analyse i kvalitative studier: Den skrivende forskeren. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: s. 34-118 og 153-175.

Ringdal, K. (2007). Enhet og mangfold: Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.

Rønholt, H., Nielsen, A. M., Holgersen, S. E., & Fink-Jensen, K. (2003). Video i pædagogisk forskning: Krop og udtryk i bevægelse. København: Hovedland.
Pensum: Fænomenologi som filosofi og metode, s. 51-70. (I kompendium)

Sardar, Z. (2011). Introducing Philosophy of Science: A Graphic Guide. Icon Books Ltd.

Schei, T. B. (2010). Diskursanalyser - strategi og gjennomføring. I C. Christophersen, E. Olsen, & T. B. Schei, (Red.), Flyt og form: Forskningstekster fra det musikkpedagogiske feltet (s. 13-30). Bergen: Høgskolen i Bergen.

Shulman, L. S. (1997). Diciplines of inquiry in education: An overview. I R. M. Jaeger (Ed.), Complementary methods for researchers in education (2nd ed., s. 3-19). Washington, DC: American Educational Research Assosiation. Og tilgjengeleg frå http://www.indiana.edu/
~educy520/readings/shulman97.pdf

Säljö, R. (2006). Læring og kulturelle redskaper: Om læreprosesser og den kollektive hukommelsen. Oslo: Cappelen Akademisk.
Pensum: utdrag.

van Manen, M. (2014). Phenomenology of practice: Meaning-giving methods in phenomenological research and writing. Walnut Creek, Calf: Left Coast Press.
Pensum: utdrag.

Sida ble sist oppdatert: 22.08.2017