Pensumlistearkivet
Pensumliste for:
Praktisk pedagogisk utdanning (PPU), kull 2017

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: 2017-2019

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
NB! Atterhald om mindre endringar.

Felles for alle

Bergem, T. (2014). Læreren i etikkens motlys: Innføring i yrkesetisk tenkning og praksis (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. (Ikkje kapittel 8)

Biesta, G. J. J. (2012). Giving teaching back to education: Responding to the disappearance of the teacher. Phenomenolgy & Practice, 6(2), 35-49.

Hattie, J. (2013). Synlig læring for lærere: Maksimal effekt på læring. Oslo: Cappelen.

Kvalnes, Ø. (2014). Etikk for lærere. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: s. 17-37. (Kompendium i Fronter)

Lillejord, S., Manger, T., & Nordahl, T. (2013). Livet i skolen: Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap, 2, Lærerprofersjonalitet (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.

Lyngsnes, K. M., & Rismark, M. (2014). Didaktisk arbeid (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Manger, T., Lillejord, S., Nordahl, T., & Helland, T. (2013). Livet i skolen: Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap, 1, Undervisning og læring (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.

Meld. St. 28 (2015-2016). Fag - Fordypning - Forståelse: En fornyelse av Kunnskapsløftet. Tilgjengeleg frå https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20152016/id2483955/

Nordahl, T. (2012). Bedre læring for alle elever: Om skoler som har problemer med elever, og om elever som har problemer i skolen. Oslo: Gyldendal akademisk.

Ogden, T. (2012). Klasseledelse: Praksis, teori og forskning. Oslo: Gyldendal akademisk.

Overland, T., & Nordahl, T. (2013). Rett og plikt til opplæring: Om fravær og deltakelse i skolen. Bergen: Fagbokforlaget.

Postholm, M. B., Haug, P., Munthe, E., & Krumsvik, R. (Red.). (2012). Lærere i skolen som organisasjon. Kristiansand: Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

Postholm, M. B., & Jacobsen, D. I. (2011). Læreren med forskerblikk: Innføring i vitenskapelig metode for lærerstudenter. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Raundalen, M., & Schultz, J.-H. (2016). Seksuelle overgrep og vold: Forebyggende undervisning i skolen. Oslo: Universitetsforlaget.

Repstad, K., & Tallaksen, I. M. (2011). Variert undervisning - mer læring: Lærerens metodebok (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.

Solerød, E. (2012). Pedagogiske grunntanker: I et dannelsesperspektiv (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Spernes, K. (2012). Den flerkulturelle skolen i bevegelse. Oslo: Gyldendal akademisk.

Tvete, I. (2012). Du kan hvis du vil: Pedagogisk entrepenørskap som strategi for en tilpasset opplæring i en inkludert skole? I R. S. Hausstätter (Red.), Inkluderende spesialundervisning (s. 71-88). Bergen: Fagbokforlaget. (Kompendium i Fronter)

Utdanningsdirektoratet. (u.å.). Læreplaner [LK06]. Tilgjengeleg frå http://www.udir.no/Lareplaner/

Utdanningsdirektoratet. (2012). Rammeverk for grunnleggende ferdigheter. Tilgjengeleg frå http://www.udir.no/Lareplaner/Forsok-og-pagaende-arbeid/Lareplangrupper/Rammeverk-for-grunnleggende-ferdigheter/

I tillegg kjem 250 sider fagdidaktisk pensum som blir gitt av fagdidaktikarane.

Sida ble sist oppdatert: 11.08.2017