Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
Andrespråkspedagogikk, modul 1 og 2 (EVU-ASP)

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: 2017-2018

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
NB! Atterhald om endringar.

Ikkje alt pensum blir tatt opp på forelesningar.

EVL-ASP115 (hausten 2017)

a) Teoripensum - bøker

Abrahamsson, N. (2009). Andraspråksinlärning. Lund: Studentlitteratur.
Pensum: kap. 1-5.

Berggreen, H., Sørland, K., & Alver, V. (2012). God nok i norsk?: Språk og skriveutvikling hos elever med norsk som andrespråk. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Egeberg, E. (2012). Flere språk- flere muligheter: Flersråklighet, tilpasset opplæring og spesialpedagogisk metodikk. Oslo: Cappelen Damm akademisk.
Pensum: s. 55-89. (Kompendium på Fronter)

Engen, T. O., & Kulbrandstad, L. A. (2004). Tospråklighet, minoritetsspråk og minoritetsundervisning (2. utg.). Oslo: Gyldendal.
Pensum: kap. 1-5.

Golden, A., Mac, Donald, K., & Ryen, E. (2014). Norsk som fremmedspråk: Grammatikk. Oslo: Universitetsforlaget. (Oppslagsbok)

Monsen, M., & Randen, G. T. (2017). Andrespråksdidaktikk: En innføring. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Lie, S. (2005). Kontrastiv grammatikk: Med norsk i sentrum (3.utg.). Oslo: Novus.

Selj, E., Ryen, E., & Lindberg, I. (2008). Med språklige minoriteter i klassen: Språklige og faglige utfordringer. Oslo: Cappelen akademisk.
Pensum: kap. 1 og 10-13.

Sjo, T. K. (2015). Din tur: Metodebok for aktiv norskopplæring. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: s. 13-50.

Spernes, K. (2009). Læring i en skole preget av mangfold. I R. C. Svanberg & H. P. Wille (Red.), La stå!: Læring - på veien mot den profesjonelle lærer (s. 243-271). Oslo: Gyldendal akademisk. (Kompendium på Fronter)

b) Artiklar/utdrag

Alver, V og K.M. Dregelid (2016) «Vi kan lære som vanlige folk»: Morsmålstøttet undervisning. Bedre skole, (1), 12-17. (Kompendium på Fronter)

Westrheim, K., & Hagatun, K. (2015 ). Hva betyr «kompetanse for mangfold» i utdanningssystemet?: Et kritisk perspektiv på mangfolddiskursen. Norsk pedagogisk tidsskrift, 99(3-4), 168-180.

NOU 2010:7. (2010). Mangfold og mestring - Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet. Henta frå https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/NOU-2010-7/id606151/
Pensum: s. 28-89 og 132-186.

c) Fagplanar og rettleiingar

Utdanningsdirektoratet. (2007). Kartleggingsmateriell: Språkkompetanse i grunnleggende norsk. Henta frå http://udir.no/upload/Kartleggingsprover/UDIR_Kartleggingsmateriell_bm_301007.pdf

Utdanningsdirektoratet. (2007). Læreplan i morsmål for språklige minoriteter. Henta frå http://www.udir.no/kl06/NOR8-01/

Utdanningsdirektoratet. (2009). Veiledning: Språkkompetanse i grunnleggende norsk. Henta frå http://www.udir.no/Upload/Brosjyrer/5/Veiledning_grunnleggende_norsk.pdf

Utdanningsdirektoratet. (2016). Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Henta frå http://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/snarvei-lareplan-i-grunnleggende-norsk/

EVL-ASP215 (våren 2018)

a) Teoripensum - bøker

Abrahamsson, N. (2009). Andraspråksinlärning. Lund: Studentlitteratur.
Pensum: kap. 8-10.

Bråten, I. (Red.). (2007). Leseforståelse: Lesing i kunnskapssamfunnet - teori og praksis. Oslo: Cappelen.
Pensum: s. 9-82.

Bøhn, H., & M. Dypedal (2009 ). Veien til interkulturell kompetanse. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap.1, 2, 4, og 11.

Gibbons, P. (2013). Stärk språket, stärk lärandet: Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andrasråkselever i klassrummet (3. utg.). Uppsala: Hallgren & Fallgren.

Golden, A. (2014). Ordforråd, ordbruk og ordlæring (4. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: kap. 3 og 5-9.

Selj, E., Ryen, E., & Lindberg, I. (2008). Med språklige minoriteter i klassen: Språklige og faglige utfordringer. Oslo: Cappelen akademisk.
Pensum: kap. 2, 4, 5, 6 og 9.

Sjo, I. (2015). Din tur: Metodebok for aktiv norskopplæring. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: s. 50-209.

Löwing, M., & Kilborn, W. (2013 ). Kulturmøter i matematikkundervisningen. Oslo: Cappelen Damm akademisk.
Pensum: kap. 1-7.

b) Teoripensum - artiklar

Alver, V. (2009). Alle lærere er andrespråkslærere. I H. Traavik, O. Hallås, & A. Ørvig (Red.), Grunnleggende ferdigheter i alle fag (s. 83-103). Oslo: Universitetsforlaget. (Tilgjengeleg på Fronter)

Alver, V. (2012 ). Lese- og skriveopplæring for Spor 1. Henta frå https://www.kompetansenorge.no/contentassets/abc176d39fef4bb7908b4e8dba18f63c/kap1_lese_skriveopplaering.pdf

Fondevik, B. (2015). Kartlegging og vuredering av skriveferdigheiter på ungdomssteget. I A. Golden & E. Selj (Red.), Skriving på norsk som andrespråk: Vurdering, opplæring og elevenes stemmer (s. 35-50). Oslo: Cappelen Damm akademisk. (Tilgjengeleg på Fronter)

Lindberg, I. (2013). Samtal och interaction i andraspråksforskning. I: K. Hyltenstam & I. Lindberg (Red.), Svenska som andraspråk: I forskning, undervisning och samhälle (s. 481-518). Lund: Studentlitteratur. (Kompendium på Fronter)

Sandvik, M., & Spurkland, M. (2012). Lær meg norsk før skolestart!: Språkstimulering og kartlegging i den flerkulturelle barnehagen. Oslo: Cappelen Damm akademisk.
Pensum: s. 59-74. (Kompendium på Fronter)

Skaret, A. (2006): Flerkulturell barne- og ungdomslitteratur i Norge. I P. O. Kaldestad & K. B. Vold (Red.): Årboka: Litteratur for barn og unge (s. 35-45). Oslo: Det Norske Samlaget. (Tilgjengeleg på Fronter)

Strand, T. (2009 ). Litteratur i det flerkulturelle klasserommet: Mangfold, migrasjon og muligheter. Oslo: Universitetsforlaget.

Tan, S. (2012 ). Det är genom det främmande vil kommer till klarhet. Opsis Barnkultur, (4), 49-55.

Taugbøl, S. B. (2015). Funksjonell respons på analyserende og drøftende elevtekster. I A. Golden & E. Selj (Red.), Skriving på norsk som andrespråk: Vurdering, opplæring og elevenes stemmer (s. 143-161). Oslo: Cappelen Damm akademisk. (Kompendium på Fronter)

Aamot, S., & Hauge, A. M. (2013 ). Snakk med oss: Samarbeid mellom foreldre, skole og barnehage i et flerkulturelt perspektiv. Oslo: Gyldendal.
Pensum: s. 56-70. (Kompendium på Fronter)

c) Tekstpensum

Bergstrøm, G. (2006). Albert Åberg og soldatpappaen. Oslo: Cappelen.

Ei fagbok, to litterære bøker og ein film.

To læreverk i norsk som andrespråk.

Sida ble sist oppdatert: 20.02.2018