Pensumliste for
Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2b

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: vår 2017

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord@hsh.no

OBS! Denne pensumlista inneheld lenker til artiklar/dokument i fulltekst med avgrensa tilgang. For å få tilgang til desse heime, må du logga deg på med studentnummer og passord etter at du har klikka på lenka. Meir informasjon på Tilgang hjemmefra.

EVL-MA415

Kapitler i bøker:

Andersen, P. S, Borge, I. C, Hinna, R. C. K., & Gustavsen, T. S. (2014). QED 5-10, Matematikk for grunnskolelærerutdanningen, Bind 2. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Pensum: Kap 2. 4, 6, 8.

Hana, G. M. (2013). Matematiske byggesteiner: Matematikk for lærerutdanningen. Bergen: Caspar Forlag.
Pensum: kap 1, 2, 3.

Hana, G. M. (2014). Matematiske tenkemåter: Matematikk for lærerutdanningen. Bergen: Caspar Forlag.
Pensum: kap. 1,2.

Skott, J., Jess, K., & Hansen, H. C. (2008). Delta: Fagdidaktikk. Fredriksberg: Samfundslitteratur.
Pensum: kap 2-4 og 7.

Artikkelsamling:

Alrø, H., & Skovmose, O. (2006). Undersøgende samarbejde i matematikundervisningen: Udvikling af IC-Modellen. I O. Skovsmose & M. Blomhøj (Red.), Kunne det tænkes?: Om matematiklæring (s. 110-126). København: Malling Beck.

Ball, D. L., Thames, M., & Phelps, G. (2008). Content Knowledge for teaching: What makes it special? Journal of teacher education, 59(5), 389-407. doi: 10.1177/0022487108324554

Buchbinder, O., & Zaslavsky, O. (2009). A framework for understanding the status of examples in establishing the validity of mathematical statements. I M. Tzekaki, M. Kaldrimidou, & C. Sakonidis (Red.), Proceedings of the 33rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 2, s. 225-232). Thessaloniki, Greece. Tilgjengelig fra http://www.lettredelapreuve.org/pdf/PME33/orly.pdf

Danbolt, H. (2015). Å vise eller bevise: En studie av en gruppe 8. trinnselevers begrunnelse og argumentasjon for gyldigheten ved matematiske formodninger (Mastergradsoppgave, NTNU). Tilgjengelig fra https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/285522

De Villiers, M. (1994). The role and function of a hierarchical classification of quadrilaterals, For the Learning of Mathematics, 14(1), 11-18.

Drageset, O. G. (2015). Student and teacher interventions: a framework for analysing mathematical discourse in the classroom. Journal of Mathematics Teacher Education, 18(3), 253-272. doi: 10.1007/s10857-014-9280-9

Fauskanger, J., Mosvold, R., & Bjuland, R. (2010). Hva må læreren kunne? Tangenten: Tidsskrift for matematikkundervisning, 21(4), 34-38. Hentet fra http://www.caspar.no/artikkel_pdf/35c_t2010-4.pdf

Hovik, E. A, & Solem, I. H. (2013). Argumentasjon, begrunnelse og bevis på barnetrinnet. I I Pareliussen, B.B. Moen, A. Reinertsen A. & T. Solhaug (Red.), Proceedings of FoU i praksis 2012, (s.120-126). Trondheim: Akademika.

Johnsen-Høines, M., & Alrø, H. (2010). Trenger en å spørre for å være spørrende? Tidsskriftet FoU i praksis, 4(3), 79-96. Tilgjengelig fra http://tapir.pdc.no/pdf/FOU/2010/2010-03-6.pdf

Lay. S. R. (2009). Good proofs depend on good definitions: Examples and counter examples in arithmetic. I F.-L. Lin, F.-J. Hsieth, G. Hanna & M. de Villiers (Red.), Proceedings of the ICMI study 19 conference: Proof and proving mathematics Education, (Vol.2, s. 27-30). Taipei, Taiwan. Tilgjengelig fra http://140.122.140.1/~icmi19/files/Volume_2.pdf

Mejía-Ramos, J. P., & Inglis, M. (2009). Argumentative and proving activities in mathematics education research, I F.-L. Lin, F.-J. Hsieth, G. Hanna & M. de Villiers (Red.) Proceedings of the ICMI study 19 conference: Proof and proving mathematics Education (Vol.2, s. 88-93). ). Taipei, Taiwan. Tilgjengelig fra http://140.122.140.1/~icmi19/files/Volume_2.pdf

Ron, G., & Dreyfus, T. (2004). The use of models in teaching proof by mathematical induction. I M. Johnsen-Høines & A. B. Fuglestad (Eds.), Proceedings of the 28th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: PME 28, Bergen, Norway 14-18 July 2004, Vol. 4 (s. 113-120). Henta frå http://www.emis.ams.org/proceedings/PME28/RR/RR249_Ron.pdf

Skovsmose, O., & Borba, M. (2004). Research methodology and critical mathematics education. I P. Valero & R. Zevenbergen (Red.), Researching the socio-political dimensions of mathematics education (s. 207-226). Dordrecht: Kluwer.

Stylianides, A. J. (2009). Breaking the equation 'empirical argument = proof '. Mathematics Teaching, 213, 9-14. Hentet fra: http://nrich.maths.org/6664

Stylianides, A. J. (2011). Towards a comprehensive knowledge package for teaching proof: a focus on the misconception that empirical arguments are proofs: original research. Pythagoras, 32(1), 1-10. doi: 10.4102/pythagoras.v32i1.14

Wang, S., & Kinzel, M. (2014). How do they know it is a parallelogram? Analysing geometric discourse at van Hiele Level 3. Research in Mathematics Education, 16(3), 288-305. doi: http://dx.doi.org/10.1080/14794802.2014.933711

Sida ble sist oppdatert: 11.08.2017