Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen, deltid, 1. år

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Studieperiode: våren 2018

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
Atterhald om endringar.

Sjå òg: Pensum haust 2017 (EVU-LPL115)

Grunnpensum

Barnehageloven. (2005). Lov om barnehager. Henta frå http://www.lovdata.no/all/nl/20050617-064.html

Bie, K. (2016). Refleksjonshåndbok for barnehagelærere. Oslo: Universitetsforlaget.
(Kan og brukast: Bie, K. (2010). Refleksjonshåndboken: For bedre læring (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.)

Dysthe, O., Hertzberg, F., & Hoel, T. L. (2010). Skrive for å lære: Skriving i høyere utdanning (2. utg.). Oslo: Abstrakt.

Utdanningsdirektoratet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Innhaldet og oppgåvene. Henta frå https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/
rammeplan-for-barnehagen-nynorsk2017.pdf

EVU-LPL215

Engesæter, M. (2015). Rom for små barn. I A. Greve, L. Pedersen, & H. G. Sviggum (Red.), Faglighet i barnehagen (s. 57- 68). Bergen: Fagbokforlaget.

Fredriksen, B. C. (2013). Begripe med kroppen: Barns erfaringer som grunnlag for all læring. Oslo: Universitetsforlaget.

Gotvassli, K.-Å. (2013). Strategisk kompetanseutvikling i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm akademisk.
Pensum: kap. 1-2 og 5-6.

Greve, A., Jansen, T. T., & Solheim, M. (2014). Kritisk og begeistret: Barnehagens fagpolitiske historie. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 3-5.

Greve, A., & Kristensen, K. O. (2015). Lek i det muliges rom. I A. Greve, L. Pedersen, & H. G. Sviggum (Red.), Faglighet i barnehagen (s. 141-163). Bergen: Fagbokforlaget.

Halland, S. J. A., & Vist, T. (2016). Estetiske opplevingar: Toddlaren i møte med materiale. I T. Gulpinar, L. Hernes, & N. Winger (Red.), Blikk fra barnehagen (s. 119-146). Bergen: Fagbokforlaget.

Hennum, B. A., Pettersvold, M., & Østrem, S. (2015). Tre perspektiver på kritikk: Grunner, grunnlag og vilkår. I B. A. Hennum, M. Pettersvold, & S. Østrem (Red.), Profesjon og kritikk (s. 301-328). Bergen: Fagbokforlaget.

Krogstad, A., Hansen. G. K., Høyland, K., & Moser, T. (Red.). (2012). Rom for barnehage: Flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 1-4, 6, 9 og 11-13.

Melhuus, E. C. (2015). Regulerende eller bevegelige rom: Tingene, barna og de ansatte. I K. E. Jansen, J. Kaurel, & T. Pålerud (Red.), Demokratiske praksiser i barnehagen (s. 67-81). Fagbokforlaget: Bergen.

Pålerud, T. (2013). Didaktikk for en demokratisk barnehage. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 3, 5 og 7.

Rønbeck, A. E. (Red.). (2012). Inspirert av Foucault: Diskusjoner om nyere pedagogisk empiri. Fagbokforlaget: Bergen.

Sommer, D. (2014). Barndomspsykologi: Små barn i en ny tid (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 1-4 og 7.

Taguchi, H. L. (2015). Hvorfor pedagogisk dokumentasjon? Oslo: Universitetsforlaget.

Med tanke på kontinuerlege endringar i barnehagesektoren, må studentane til ei kvar tid vera orienterte om informasjonen som blir lagt ut på: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/Barnehager.html?id=1029

Sida ble sist oppdatert: 13.12.2017