Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
Norsk 2a: EVL-NORSK315

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: hausten 2017

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
NB! Atterhald om endringar.

EVL-NORSK315

Teori om språk og tekst

Språkhistorie

Nesse, Agnete. (2013). Innføring i norsk språkhistorie. Cappelen Damm akademisk.

Guttu, T. (2005). Rettskrivningsendringene i 2005. Språknytt, 33(3), 1-4. Henta frå http://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/Publikasjoner/Spraaknytt/Arkivet/2005/Spraaknytt_3_2005/Rettskrivningsendringene/

Hovdenak, M. (2015). Kor går norsk rettskriving?. Språknytt, 43(2), 18-21. Henta frå http://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/Publikasjoner/Spraaknytt/spraknytt-2015/spraknytt-22015/kor-gar-norsk-rettskriving/

Språkrådet. (u.å.). Ny nynorskrettskriving frå 2012 [brosjyre]. Henta frå http://www.sprakradet.no/upload/Brosjyrer/Ny%20nynorskrettskriving.pdf

Litteraturhistorie

Andersen, P. T. (2012). Norsk litteraturhistorie (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 1-7.

Tekstteori

Andersen, P. T., Mose, G., & Norheim T. (Red.). (2012). Litterær analyse: En innføring. Oslo: Pax.

Skardhamar, A.-K. (2011). Litteraturundervisning: Teori og praksis. Oslo: Universitetsforlaget.

Norskfaget

Aase, L. (2005). Norskfagets danningspotensial i fortid og samtid. I A. J. Aasen, & S. Nome (Red.), Det nye norskfaget (s. 35-48). Bergen: Fagbokforlaget. (Blir lagt ut i Fronter)

Andersen, P. T. (2011). Hva skal vi gjøre med skjønnlitteraturen i skolen? Norsklæreren 35(2), 15-22. Henta frå http://www.norskundervisning.no/images/stories/norsklaereren/andersen.pdf (Blir lagt ut i Fronter)

Lesing

Roe, A. (2014). Lesedidaktikk: Etter den første leseopplæringen (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: del II og del III.

Munnlege ferdigheiter

Børresen, B., Grimnes, L., & Svenkerud, S. (2012). Muntlig kompetanse. Bergen: Fagbokforlaget..

Semesteroppgåve

Kvar student set opp eit eige teoripensum etter avtale med faglærar (om lag 150 s. teori, i tillegg kjem eit ev. tekstpensum).

Tekstar

Norrøn felleslitteratur

Utdrag frå Den eldre Edda: Voluspå. (Blir lagt ut i Fronter)

Utdrag frå Soga om laksdølane. (Finst mellom anna i desse versjonane:
https://www.haugenbok.no/Soga-om-laksd%C3%B8lane/I9788252143065 (bm)
https://www.haugenbok.no/Soga-om-laksd%C3%B8lane/I9788252143065 (nn).

Dansk-norsk felleslitteratur

Lyrikk i utval. Kompendium. (Blir lagt ut i Fronter)

Saktekstar 16- og 1700-talet. Kompendium. (Blir lagt ut i Fronter)

Utdrag frå Niels Klims reise til den underjordiske verden av Holberg. (Blir lagt ut i Fronter)

Holberg, L. Erasmus Montanus.

1800-talet

Episk dikting:

Skram, A. Constance Ring. Finst i fleire utgåver:
Hamsun, K. Pan.
Noveller 1800-talet
. Kompendium. (Blir lagt ut i Fronter)

Dramatisk dikting:

Ibsen, H. Peer Gynt.

Lyrisk dikting:

Dikt i utval. Kompendium. (Blir lagt ut i Fronter)

Sakprosa:

Saktekstar 1800-talet. Kompendium. (Blir lagt ut i Fronter)

Eldre barnelitteratur:

Løland, R. Kor vart det av jola.

Tilrådd litteratur

Claudi, M. B. (2010). Litterære grunnbegreper. Bergen: Fagbokforlaget.

Hennig, Å. (2017). Litterær forståelse: Innføring i litteraturdidaktikk (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
(Utgåve frå 2010 kan og brukast.)

Rekdal, A. M. (2004). Skolens gjenganger?: Et pedagogisk blikk på Ibsen. Oslo: Universitetsforlaget.

Sandøy, H. og Nesse, A. (2016-17/18). Norsk språkhistorie. I-IV. Oslo: Novus. (Bind 1: Mønster er utgitt, medan binda 2: Praksis, 3: Ideologi og 4: Tidslinjer kjem i nær framtid.)

Steinfeld, T. (2005). Litteraturhistorie i norskfaget: Historiske linjer og aktuelle perspektiver. I B. K. Nicolaysen, & L. Aase (Red.), Kulturmøte i tekstar: Litteraturdidaktiske perspektiv (s. 51-71). Oslo: Samlaget.

Vinje, E. (2005). Om kanon i litteraturundervisninga. I L. Aase, & B. K. Nicolaysen (Red.), Kulturmøte i tekstar: Litteraturdidaktiske perspektiv (s. 72-81). Oslo: Samlaget.

Sida ble sist oppdatert: 24.08.2017