Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
Regning som grunnleggende ferdighet - emne 1

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: hausten 2017

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
NB! Atterhald om mindre endringar.

EVL-RGLF 115

Forelesningar og anna utdelt materiale kjem i tillegg.

Conner, A. M., Singletary, L. M., Smith, R. C., Wagner, P. A., & Francisco, R. T. (2014). Teacher support for collective argumentation: A framework for examining how Teachers supoort students' angagement in Mathematical activities. Educational Studies in Mathematics, 86(3), 401-429. doi: 10.1007/s10649-014-9532-8 (I kompendium)

Dysthe, O., Hertzberg, F., & Hoel, T. L. (2010). Skrive for å lære: Skriving i høyere utdanning (2. utg.). Oslo: Abstrakt.

Hinna, R. C. K., Rinvold, R. A., & Gustavsen, T. S. (2012). QED 1-7: Matematikk for grunnskolelærerutdanningen, bind 1. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
(Vil også bli brukt i emne 2.)

Høihilder, E. K., & Olsen, K.-R. (Red.). (2011). Pedagogisk veiledning: Metoder og tilnærmingsmåter. Oslo: Pedlex.

Matematikksenteret. (2014). Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med regning på ungdomstrinnet - revidert våren 2014. Henta frå http://www.matematikksenteret.no/content/5843/Bakgrunnsdokument

Matematikksenteret. (2016). Regning i alle fag. Henta frå http://www.matematikksenteret.no/content/2029/Regning i alle fag

Mathisen, P., & Høigaard, R. (2004). Veiledningsmetodikk: En håndbok i praktisk veiledning. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61. Henta frå http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html

Skovholt, K. (2014). Innføring i grunnleggende ferdigheter. Oslo: Cappelen Damm akademiske.

Tveiten, S. (2013). Veiledning: Mer enn ord... (4. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: del 1, s. 19-137.

Utdanningsdirektoratet. (u.å.). Læreplaner [LK06]. Henta frå http://www.udir.no/Lareplaner/

Utdanningsdirektoratet. (u.å.). Regning. Henta frå http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/regning/

Utdanningsdirektoratet. (2012). Rammeverk for grunnleggende ferdigheter. Henta frå http://www.udir.no/Lareplaner/Forsok-og-pagaende-arbeid/Lareplangrupper/Rammeverk-for-grunnleggende-ferdigheter/

Utdanningsdirektoratet. (2013). Rammeverk for skolebasert kompetanseutvikling: Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet 2013-2017. Henta frå https://www.utdanningsforbundet.no/upload/Fylkeslag/Ostfold/Presentasjoner%20fra%20kurs/2013/Rammeverk_for_skolebasert_kompetanseutvikling_pa_ungdomstrinnet_2013_2017.pdf

Valenta, A. (2016a). Begrepsmessig forståelse. Tangenten, 27(1), 10-16. (I kompendium på Fronter)

Valenta, A. (2016b). Tallforståelse - beregning. Tangenten, 27(2), 42-48. (I kompendium på Fronter)

Valenta, A. (2016c). Tallforståelse - resonnering. Tangenten, 27(3), 46-51. (I kompendium på Fronter)

Valenta, A. (2016d). Tallforståelse, anvendelse og engasjement. Tangenten, 27(4), 20-26. Henta frå https://www.caspar.no/wp-content/uploads/2016/12/Valente.pdf (I kompendium på Fronter)

Tillegg:

Fauskanger, J., Mosvold, R., & Reikerås, E. (Red.). (2009). Å regne i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget.

Sida ble sist oppdatert: 08.08.2017