Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
Regning som grunnleggende ferdighet - emne 2

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Studieperiode: våren 2018

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no

EVL-RGLF 215

Forelesningar og anna utdelt materiell kjem i tillegg.

Arneberg, P., & Overland, B. (2013). Lærerrollen: Om skolekultur, læreres læring og pedagogisk dannelse. Oslo: Cappelen Damm akademisk.
Pensum: kap. 4. (s. 84-115). (Kompendium)

Bjørnsrud, H. (2009). Skoleutvikling: Tre reformer om en lærende skole. Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: s. 174 - 185. (Kompendium)

Haug, K. H., Jamissen, G., & Ohlmann, C. (Red.). (2012). Digitalt fortalte historier: Refleksjon for læring. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Hinna, R. C. K., Rinvold, R. A., & Gustavsen, T. S. (2012). QED 1-7: Matematikk for grunnskolelærerutdanningen, bind 1. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
(Til bruk i både emne 1 og 2)

Kunnskapsdepartementet. (2014). Nasjonale prøver og kartleggingsprøver. Henta frå http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/grunnopplaring/nasjonale-prover-og-kartleggingsprover.html?id=574343

Lyngsnes, K., & Rismark, M. (2014). Didaktisk arbeid. Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: s. 67-79, s. 85-86 og kap. 8 (s. 181-197). (Kompendium)

Husebø, K. (2016). Regnebegreper i arbeidet med barskogen. Tangenten, 27(2), 24-27. (Kompedium på Fronter)

Matematikksenteret. (u.å). Henta frå http://www.matematikksenteret.no/

Matematikksenteret. (2014). Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med regning på ungdomstrinnet (rev. utg). Henta frå http://www.udir.no/Upload/Ungdomstrinnet/Rammeverk/Ungdomstrinnet_
Bakgrunnsdokument_regning_vedlegg_2.pdf?epslanguage=no

Munthe, E., & Postholm, M. B. (2012). Læreres profesjonelle læring i skolen. I M. B. Postholm, P. Haug, E. Munthe & R. J. Krumsvik (Red.), Lærere i skolen som organisasjon (s. 137-154). Oslo: Cappelen Damm akademisk. (Kompendium)

Nordahl, T. (2012). Pedagogisk analyse: Beskrivelse av en pedagogisk analysemodell til bruk i grunnskolen. Oslo: Gyldendal akademisk.

Olsen, K. R., & Wølner, T. A. (2017). Lesson study og læreres læring. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Repstad, K., & Tallaksen, I. M. (2011). Variert undervisning - mer læring: Lærens metodebok. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: s. 71-74 og 161-162. (Kompendium)

Slemmen, T. (2010). Vurdering for læring i klasserommet (2.utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Sunnevåg, A. K., & Andersen, P. G. (2012). Utviklingsarbeid og endringsprosesser. Oslo: Gyldendal akademisk.

Utdanningsdirektoratet. (2007). En lærende skole. Skoleutvikling gjennom fag. Artikkelstafett. Artikkel 3. Henta frå http://www.udir.no/
Upload/skoleutvikling/Artikkelstafett/Skoleutvikling_gjennom_fag.pdf

Utdanningsdirektoratet. (2008). En lærende skole.:Å utvikle en organisasjon er en læringsprosess: Men det er ikke så lett som det høres ut til, for det er så mye det kommer an på. Artikkelstafett. Artikkel 5. Henta frå http://www.udir.no/Upload/skoleutvikling/ Artikkelstafett/Utvikle_en_organisasjon.pdf

Utdanningsdirektoratet. (2013). Rammeverk for skolebasert kompetanseutvikling: Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet 2013-2017. Henta frå https://www.utdanningsforbundet.no/upload/Fylkeslag/Ostfold/
Presentasjoner%20fra%20kurs/2013/Rammeverk_for_skolebasert_
kompetanseutvikling_pa_ungdomstrinnet_2013_2017.pdf

Pensum: Regning.

Utdanningsdirektoratet. (2017a). Nasjonale prøver. Henta frå https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/

Utdanningsdirektoratet. (2017b). Prøver. Henta frå https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/

Utdanningsdirektoratet. (2017c). Rammeverk for grunnleggende ferdigheter. Henta frå http://www.udir.no/Lareplaner/Forsok-og-pagaende-arbeid/Lareplangrupper/Rammeverk-for-grunnleggende-ferdigheter/

Utdanningsdirektoratet. (2017d). Rammeverk for nasjonale prøver. Henta frå https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/rammeverk-for-nasjonale-prover/

Annan relevant litteratur:

Digital storytelling for learning: Grete Jamissens nettsted: A Project at Oslo and Akershus University College of Applied Sciences. Henta frå http:// gjamissen.wordpress.com/category/stories/
(Til inspirasjon og idemyldring).

Kikora. (2014). Gratis selvinstruerende kurs i Geogebra. Henta frå http://www.kikora.no/ 2014/03/geogebra/

Krumsvik, R. J. (2011). Den digitale lærer: Digital kompetanse i praksis. Oslo: Pedlex norsk skoleinformasjon.

Mikkelsen, R., & Sætre, P. J. (Red.). (2015). Geografididaktikk for klasserommet (3. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.
(Kap. 11, s. 272 - 285, kompendium).

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61. Henta frå http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html

Senter for IKT i utdanningen. (u.å.). Henta frå http://iktsenteret.no/

Skovholt, K. (2014). Innføring i grunnleggende ferdigheter: Praktisk arbeid på fagenes premisser. Oslo: Cappelen Damm akademisk. (Same bok som i emne 1)

Utdanningsdirektoratet. (u.å.) Skoleporten. Henta frå https://skoleporten.udir.no/

Utdanningsdirektoratet. (u.å.). Kunnskapsløftet. Henta frå http://www.udir.no/lareplaner/kunnskapsloftet/

Utdanningsdirektoratet. (u.å.). Vurdering for læring. Henta frå http://www.udir.no/Vurdering-for-laring/

Sida ble sist oppdatert: 22.11.2017