Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
Spesialpedagogikk A: Problemåtferd

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: hausten 2017
Studiestad: Haugesund/Stord

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
NB! Atterhald om endringar.

SPES115 og SP-A15

Befring, E. (2016). Grunnbok i spesialpedagogikk. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 2, 4, 8, 9 og 15.

Befring, E., Frønes, I., & Sørlie, M.-A. (Red.). (2010). Sårbare unge: Nye perspektiver og tilnærminger. Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: kap. 1, 2, 3, 5, 8, 11, 12 og etterord.

Bergem, T. (2011). Læreren i etikkens motlys: Innføring i yrkesetisk tenkning og praksis (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: s. 33-43 og s. 91-106. (I kompendium) (2014.-utg. tilgjengeleg ved HSH-biblioteket)

Bjørnsrud, H., & Nilsen, S. (Red.). (2012). Tidlig innsats - bedre læring for alle. Oslo: Cappelen Damm akademisk.
Pensum: kap. 2, 5, 8, 9.

Bru, E., Idsøe, E. C., & Øverland, K. (Red.). (2016). Psykisk helse i skolen. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 1 - 6, 8, 9, 13, 14 og 15.

Drugli, M. B. (2012). Relasjonen lærer og elev: Avgjørende for elevenes læring og trivsel. Oslo: Cappelen Damm høyskoleforlaget.
Pensum: kap. 4 (s. 45-65). (I kompendium).

Eckhoff, G., & Urnes, A.-G. (Red.). (2009). Nonverbale lærevansker. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 2, 3 og 4. (s. 30-54). (I kompendium).

Grimen, H. (2008). Profesjon og kunnskap. I A. Molander & L. I. Terum (Red.), Profesjonsstudier (s. 71-86). Oslo: Universitetsforlaget. (I kompendium)

Lazarus, R. S. (1991). Havik, T., Bru, E., & Ertesvåg, S. K. (2015). School factors associated with school refusal- and truancy-related reasons for school non-attendance. Social Psychology of Education. doi: 10.1007/s11218-015-9293-y. (I kompendium)

Idsøe, E. C. (2015). Tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensiale. Henta frå http://laringsmiljosenteret.uis.no/getfile.php/L%C3%A6ringsmilj%C3%B8senteret/Pdf/L%C3%A6ringsmilj%C3%B8%20og%20psykisk%20helse/Tilpasset%20oppl%C3%A6ring%20for%20elever%20med%20stort%20l%C3%A6ringspotensial.pdf

Lund, I. (2012). Det stille atferdsproblemet: Innagerende atferd i barnehage og skole. Bergen: Fagbokforlaget.

Midthassel, U. V., Bru, E., Ertesvåg, S. K., & Roland, E. (Red.). (2011). Sosiale og emosjonelle vansker: Barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge. Oslo: Universitetsforlaget.

Ogden, T. (2015). Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge. Oslo: Gyldendal akademisk.

Utdannningsdirektoretet. (2016). Håndtering av kriser og sorg i barnehagen: Veiledning for personalet i barnehager. Henta frå http://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/barnehagens-innhold/kriser-og-sorg-i-barnehagen/Handtering-av-kriser-og-sorg-i-barnehagen/

Det er ein føresetnad at studentane har kjennskap til aktuelle stortingsmeldingar, opplæringslov, barnehagelov, rammeplan og læreplanar.

Tilleggslitteratur (forslag til utdjupande lesing)

Idsøe, E. C. (2011). Våre evnerike barn: En utfordring for skolen. Kristiansand: Fagbokforlaget.

Skogen, K., & Idsøe, E. M. C (2014). Elever med akademisk talent. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Sida ble sist oppdatert: 21.11.2017