Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
Spesialpedagogikk C: Generelle og sanserelaterte lærevanskar og nedsett funksjonsevne

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: hausten 2017

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
NB! Atterhald om endringar.

EVL-SPES 315

Befring, E., & Tangen, R. (Red.). (2012). Spesialpedagogikk (5. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.
Pensum: kap. 19, 20, 21, 23, 24, 27 og 29.

Befring, E. (2016). Grunnbok i spesialpedagogikk. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 1, 3, 6, 7, 10, 13, 14 og 16.

Dalin, R., Hasli, E., Kjorstad, M., Mølmen, E., & Nygård, B. (2008). Eleven med ervervet hjerneskade: En veileder basert på nevropedagogisk tenkning. Henta frå http://www.statped.no/globalassets/fagomrader/ervervet-hjerneskade/ervervet_hjerneskade-2.pdf

Gjærum, B., & Ellertsen, B. (Red.). (2002). Hjerne og atferd: Utviklingsforstyrrelser hos barn og ungdom i et nevrobiologisk perspektiv - et skritt videre. Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: kap. 3, 7-13 og 20.

Hart, J. E. (2012). Navigating autism's swirling waters. Phi Delta kappan, 94(4), 24-27. Henta frå Ebscohost.com

Morken, I. (2012). Normalitet og avvik (2. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.
Pensum: kap. 1, 2, 3, 6 og 7.

Postholm, M. B., & Jacobsen, D. I. (2011). Læreren med forskerblikk: Innføring i vitenskapelig metode for lærerstudenter. Kristiansand: Høyskoleforlaget
Pensum: ikkje kap. 8 og 9.

Sommerschild, H. (1998). Mestring som styrende begrep. I B. Gjærum, B. Grøholt, & H. Sommerschild (Red.), Mestring som mulighet i møte med barn, ungdom og foreldre (s. 21-59). Oslo: Tano Aschehoug.

Sponheim, E. (1998). Autisme: Ny viten - nye mestringsstrategier. I B. Gjærum, B. Grøholt, & H. Sommerschild (Red.), Mestring som mulighet i møte med barn, ungdom og foreldre (s. 221-229). Oslo: Tano Aschehoug.

Tetzchner, S. v., & Martinsen, H. (2002). Alternativ og supplerende kommunikasjon: En innføring i tegnspråksopplæring og bruk av kommunikasjonshjelpemidler for mennesker med språk- og kommunikasjonsvansker. Oslo: Gyldendal akademisk. Kap. 1, 3, og 5.

Studentane må vera kjende med lovverk og offentlege dokument på dette området:

Meld. St. 18 (2010-2011). Læring og fellesskap: Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov. Henta frå https://www.regjeringen.no/contentassets/
baeeee60df7c4637a72fec2a18273d8b/no/pdfs/stm
201020110018000dddpdfs.pdf

NOU 2009:18. (2009). Rett til læring. Henta frå https://www.regjeringen.no/contentassets/
45e9a9eca3a447f39451d1abfb4053cf/no/pdfs/
nou200920090018000dddpdfs.pdf

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61. Henta frå http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html

Utdanningsdirektoratet. (2013). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Henta frå http://www.udir.no/Barnehage/Rammeplan/Rammeplan-for-barnehagens-innhold-og-oppgaver/

Utdanningsdirektoratet. (u.å.). Spesialpedagogisk hjelp, tilpasset opplæring og spesialundervisning. Henta frå http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/

Anbefalt tilleggslitteratur:

Gjærum, B., & Ellertsen, B. (Red.). (2002). Hjerne og atferd: Utviklingsforstyrrelser hos barn og ungdom i et nevrobiologisk perspektiv - et skritt videre. Oslo: Gyldendal akademisk.
Kap. 1.

Gjærum, B., Grøholt, B., & Sommerschild, H. (1998). Mestring som mulighet i møte med barn, ungdom og foreldre. Oslo: Tano Aschehoug.
Kap. 9.

Meld. St. 45 (2012-2013). Frihet og likeverd - Om mennesker med utviklingshemming. Henta frå https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/meld-st-45-2012--2013/id731249/?docId=STM201220130045000DDDEPIS&ch=1q

Sida ble sist oppdatert: 21.11.2017