Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for:
Beredskapsledelse (EVU)

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag
Studieperiode: 2017/2018

Pensumlistene produseres av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug.hsh@hvl.no
Forbehold om mindre endringer.

Pensum

Brun, W., & Kobbeltvedt, T. (2006). Beslutningstaking i operative situasjoner. I: J. Eid & B. H. Johnsen (Red.), Operativ psykologi (2. utg., s. 155-179). Bergen: Fagbokforlaget. (I kompendium).

DSB. (2011). Veileder om enhetlig ledelsessystem (ELS): Ved håndtering av hendelser innen brann, redning og akutt forurensning. Tønsberg: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Tilgjengelig fra https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veileder-om-enhetlig-ledelsessystem-els/
(På Fronter).

DSB (2014). Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Tilgjengelig fra https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veileder-til-helhetlig-risiko--og-sarbarhetsanalyse-i-kommunen/ (På Fronter).

Dyregrov, A. (2002). Katastrofepsykologi (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 1, 2, 3, 7 og 8.

Engen, O. A. H., Kruke, B. I., Lindøe, P. H., Olsen, K. H., Olsen, O. E., & Pettersen, K. A. (2016). Perspektiver på samfunnssikkerhet. Oslo: Cappelen Damm akademisk.
Pensum: kap. 10 (Beredskap, s. 279-299). (I kompendium).

Eriksen, J. (2011). Krise- og beredskapsledelse: Teamtrening. Oslo: Cappelen Damm akademisk.
Pensum: kap. 5 (Metoder for trening, s. 130-150) og kap. 8 (Rammevilkår, s. 229-240). (I kompendium).

Flin, R., O'Connor, P., & Crichton, M. (2008). Safety at the sharp end: A guide to non-technical skills. Aldershot: Ashgate.
Pensum: kap. 3 (Decision-making, s. 41-68). (I kompendium).

Furevik, E. (2012). Sivilbeskyttelsesloven: En praktisk og juridisk veileder. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 2.14 (Krise og krisekommunikasjon, informasjonskrise og informasjonsberedskap, s. 57-58) og 7.7 (Skadestedet som farlig arbeidsplass, s. 185-190). (I kompendium).

Johnsen, B. H. & Eid, J. (2006). Samhandling i operative team. I: J. Eid & B. H. Johnsen (Red.), Operativ psykologi (2. utg., 298-313). Bergen: Fagbokforlaget. (I kompendium).

Karlsen, J. E. (2010). Systematisk HMS-arbeid: ledelse for organisatorisk bærekraft. Oslo: Høyskoleforlaget.
Pensum: kap. 5, s. 104-130 (Hvordan bygges IK-HMS-systemer, s. 104-130). (I kompendium).

Kvalnes, Ø. (2010). Det feilbarlige menneske: Risiko og læring i arbeidslivet. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 10, 11, 14, 25 og 27. s. 69-80, 91-96, 164-169 og 178-184. (I kompendium).

Larsson, G. (2006). Operativ ledning. I: J. Eid & B. H. Johnsen (Red.), Operativ psykologi (2. utg., s. 282-297). Bergen: Fagbokforlaget. (I kompendium).

Lunde, I. K. (2014). Praktisk krise- og beredskapsledelse. Oslo: Universitetsforlaget.

Løvik, K. (2010). Øvelse gjør mester: Planlegging, kommunikasjon og gjennomføring av øvelser. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Moldjord, S. (2007). Betydningen av å dele erfaringer i operative miljøer. I: C. Moldjord, A. Arntzen, K. Firing, O. A. Solberg & J. C. Laberg (Red.), Liv og lære i operative miljøer: "Tøffe menn gråter!" (s. 446-465). Bergen: Fagbokforlaget. (I kompendium).

NOU 2012:14 (2012). Rapport fra 22. juli-kommisjonen. Oslo: Statsministerens kontor.
Pensum: kap. 2, 6, 7, 8, 9 og 19. (Også tilgjengelig via Fronter).

Olsen, O. E., Mathiesen, E. R., & Boyesen, M. (2008). Media og krisehåndtering: En bok om samspillet mellom journalister og krisehåndterere. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Pensum: deler av kap. 7 (Mediedekning i kriser og deler av kap. 8. (Samspillet mellom media og krisehåndterere), s. 159-160, 172-183, 185-199 og 206-214. (I kompendium)

Politidirektoratet (2011). PBS I: Politiets beredskapssystem del I: retningslinjer for politiets beredskap. Oslo: Politidirektoratet - Tilgjengelig fra https://www.politi.no/globalassets/dokumenter/03-strategier-og-planer/pbsi.pdf
Pensum: kap. 1-3, 5-12 og 14 (På Fronter).

Pollestad, B., Steinnes, T., & Sommer, M. (2017). Systematisk øving og læring innen beredskap (Notat til emnet Beredskapsledelse ved Høgskulen på Vestlandet). (På Fronter).

Rake, E. L. (2006). Risk Assessment On-Scene. I: J. Emblemsvag (Ed.), Risk Management for the Future: Theory and Cases (s. 139-156). Bergen: InTech. DOI: 10.5772/45599 (På Fronter).

Rake. E. L., & Sommer, M. (2015). Beredskapsanalyse: En innføring. (Notat til emnet Beredskapsledelse ved Høgskulen på Vestlandet). (På Fronter).

Sjöberg, M., Wallenius, C., & Larsson, G. (2006). Leadership in complex, stressful rescue operations: A qualitative study. Disaster Prevention and Management, 15(4), 576-584. DOI 10.1108/09653560610685901 (I kompendium).

Skants, P. (2014). Omsorg i kriser: Håndbok i psykososialt støttearbeid (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: kap. 8 (Medier), s. 151-169 (I kompendium).

Sommer, M., Braut, G. S., & Njå. O. (2013). A model for learning in emergency response work. International Journal of Emergency Management, 9(2), 151-169. (I kompendium).

Sommer, M. (201). Learning in emergency response works (PhD thesis, Uiniversitetet i Stavanger).
Pensum: kap. 5-7, s. 67-104 (På Fronter)

Thompson, G. (2013). Situasjonsbestemt ledelse (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. "Valg av lederstil", s. 36-64. (I kompendium)

Vik, S. (2007). Prestasjonskultur og prestasjonsledelse. Oslo: Gyldendal.
Pensum: deler av kap. 4 (Kultur for prestasjoner, s. 96-112) og deler av kap. 6 (Ledelse for prestasjoner, 140-165 og 169), (I kompendium).

Valgfri litteratur: faglitteratur

Aven, T., Boyesen, M., Njå, O., Olsen, K. H., & Sandve, K. (2004). Samfunnssikkerhet. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 6 (Utforming av akseptkriterier for risiko og krav til ytelse av beredskapen, s. 149-168). (I kompendium).

Bøe-Hansen, O. (2013). Prinsipper for krisekommunikasjon. I: T. Heier & A. Kjølberg (Red.), Mellom fred og krig: Norsk militær krisehåndtering (s. 195-209). Oslo: Universitetsforlaget. (I kompendium).

Cedergårdh, E., & Winnberg, T. (2006). Utformning av ledningsorganisation. I: L. Fredholm & A. L. Göransson (Red.), Ledning av räddningsinsatser i det komplexa samhället. Karlstad: Räddningsverket. (På Fronter).

Drennan, L.T., & McConnell, A. (2007). Risk and crisis management in the public sector. London & New York: Routledge.
Pensum: kap. 5 (Contingency planning and crisis preparedness). (I kompendium).

Dyregrov, A. (2002). Psykologisk debriefing: Hvordan lede gruppeprosesser etter kritiske hendelser. Bergen: Fagbokforlaget.

Eriksen, J. (2011). Krise- og beredskapsledelse: Teamtrening. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Furevik, E. (2012). Sivilbeskyttelsesloven: En praktisk og juridisk veileder. Oslo: Universitetsforlaget.

Hammervoll, T. (2014). Beredskapslogistikk. Bergen: Fagbokforlaget.

Løvik, K. (2015). Krisehåndtering online: Sosiale medier i krisekommunikasjon og beredskapstid. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Meidell, A. (2005). Håndbok i arbeid med samfunnssikkerhet, krise- og beredskapsplanlegging. Oslo: Kommuneforlaget. kap. 8 (Planstruktur og tiltaksnivå. s. 96-100). (I kompendium).

Michel, P.-O. (2014). Moderne krisestøtte: Oppsummering basert på internasjonal litteratur. Tilgjengelig fra http://www.nkvts.no/biblioteket/Publikasjoner/Moderne-krisestøtte-rev2014.pdf (På Fronter).

Olsen, O. E., Mathiesen, E. R., & Boyesen, M. (2008). Media og krisehåndtering: En bok om samspillet mellom journalister og krisehåndterere. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Rake, E. L., & Njå, O. (2009). Perceptions and performances of experienced incident commanders. Journal of Risk Research, 12(5), s. 665-685. (I kompendium).

Skants, P. (2014). Omsorg i kriser: Håndbok i psykososialt støttearbeid (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Øvingsutvalet ved Lokal Redningssentral, Rogaland politidistrikt. (2014). Håndbok i øvelsesplanlegging (versjon 1). Utarbeidet for og av samvirkeaktørene Brann, Helse, Politiet, Sivilforsvaret, Heimevernet, Fylkesmannen og Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF). Tilgjengelig fra http://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Samfunnstryggleik-og-beredskap/Krisehandtering-og-samordning/Ny-handbok-i-ovelsesplanlegging/. (På Fronter)

Valgfri litteratur: myndighetsdokumenter

DNK (2011). Bruk av Nødnett 22. juli 2011. Oslo: Direktoratet for nødkommunikasjon. (På Fronter).

DSB (2001). Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene. Direktoratet for sivilt beredskap. (På Fronter).

DSB (2003). Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse. Tønsberg: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. (På Fronter).

DSB (2005). Veiledning: Øvelsesmodell i krisehåndtering for strategisk ledelse for fylker og kommuner. Tønsberg: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. (På Fronter).

DSB (2012). Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder. Tønsberg: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. (På Fronter).

DSB (2012). Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Tønsberg: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. (På Fronter).

DSB (2014). Risiko- og krisekommunikasjon. Tønsberg: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. (På Fronter).

Helsedirektoratet (2009). Rettleiing om helse- og sosialberedskap i kommunane. Oslo: Helsedirektoratet. (På Fronter).

Helsedirektoratet (2011). Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer. Oslo: Helsedirektoratet. (På Fronter).

Helsedirektoratet (2012). Læring for bedre beredskap: Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22. juli 2011. Oslo: Helsedirektoratet. (På Fronter).

NSO (2011). Beredskapsplanverk. Oslo: Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. (På Fronter).

NSO (2011). Innsatsledelse på skadested. Oslo: Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. (På Fronter).

NSO (2011). Risikoanalyse. Oslo: Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. (På Fronter).

NSO (2011). Øvelser. Oslo: Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. (På Fronter).

NSO (2012). Veiledning til forskrift om industrivern. Oslo: Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. (På Fronter).

Politidirektoratet (2013). Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere (Versjon 3). Oslo: Politidirektoratet. (På Fronter).

Sida ble sist oppdatert: 11.08.2017