Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for:
Ingeniørfag - 3. år

Studiested: Haugesund
Fakultet for ingeniør- og naturvitskap
Studieperiode: 2017/2018

Pensumlistene produseres av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug.hsh@hvl.no
Forbehold om endringer.

Høst:

Vår:


Høst:

Beredskapsledelse og brannforebyggende arbeid ING3057

Beredskapsledelse:

DSB. (2011). Veileder om enhetlig ledelsessystem (ELS): Ved håndtering av hendelser innen brann, redning og akutt forurensning. Tønsberg: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Tilgjengelig fra https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veileder-om-enhetlig-ledelsessystem-els/ og Fronter.

Lunde, I. K. (2014). Praktisk krise- og beredskapsledelse. Oslo: Universitetsforlaget.

Politidirektoratet (2011). PBS I: Politiets beredskapssystem del I: retningslinjer for politiets beredskap. Oslo: Politidirektoratet. Tilgjengelig fra https://www.politi.no/globalassets/dokumenter/03-strategier-og-planer/pbsi.pdf og Fronter.
Pensum: kap. 6, 9, 11 og 12.

Rake. E. L., & Sommer, M. (2015). Beredskapsanalyse: En praktisk veiledning. (Kompendium).

I tillegg er det angitt valgfri tilleggslitteratur.

Brannforebyggende arbeid: (alle dokumenter nedlastbare via Fronter)

Arbeidstilsynet (2012). Veiledning til internkontrollforskriften. Oslo: Arbeids- og sosialdepartementet.

DSB (2015). Veiledning til forskrift om brannforebygging (versjon 1.0, 28.12.2015). Tønsberg: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Forskrift om brannforebygging (2015). Forskrift om brannforebygging (FOR-2015-12-17 nr. 1710). Oslo: Justis- og beredskapsdepartementet.

Internkontrollforskriften (1996). Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (FOR 1996-12-06 nr. 1127). Oslo: Arbeidsdepartementet.

NOU 2012:4 (2012). Trygg hjemme: brannsikkerhet for utsatte grupper. Oslo: Justis- og beredskapsdepartementet.

I tillegg er det angitt valgfri tilleggslitteratur.

Beredskapsleiing og HMS-revisjon ING3058

Beredeskapsledelse:

DSB. (2011). Veileder om enhetlig ledelsessystem (ELS): Ved håndtering av hendelser innen brann, redning og akutt forurensning. Tønsberg: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Tilgjengelig fra https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veileder-om-enhetlig-ledelsessystem-els/ og Fronter.

Lunde, I. K. (2014). Praktisk krise- og beredskapsledelse. Oslo: Universitetsforlaget.

Politidirektoratet (2011). PBS I: Politiets beredskapssystem del I: retningslinjer for politiets beredskap. Oslo: Politidirektoratet. Tilgjengelig fra https://www.politi.no/globalassets/dokumenter/03-strategier-og-planer/pbsi.pdf og Fronter.
Pensum: kap. 6, 9, 11 og 12.

Rake. E. L., & Sommer, M. (2015). Beredskapsanalyse: En praktisk veiledning. (Kompendium).

I tillegg er det angitt valgfri tilleggslitteratur.

HMS-revisjon - obligatorisk litteratur:

Forelesningsnotater (i mappen Forelesninger på Fronter).

Departmentene. (2014). Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften): Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer.
Tilgjengelig fra http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=77838

Helbostad, A. G. (2014). HMS: innføring i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (3. utg.). Nesbru: Vett & Viten.

Norsk sertifsering AS. (2016). Krav til kunnskaper og ferdigheter for Kvalitetsrevisorer og revisjonsledere kvalitet, gyldig fra 01-01-2016.
Tilgjengelig fra http://norsksertifisering.no/fileadmin/Pensumlister/Krav_til_kunnskaper_og_ferdigheter_Kvalitetsrevisorer_1-1-2016.pdf

HMS-revisjon - fordypningslitteratur (valgfri):

Karlsen, J. E. (2010). Ledelse av helse, miljø og sikkerhet (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.

Karlsen, J. E. (2011). Metoder for HMS-regulering (2. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Standard Norge. (2011). Retningslinjer for revisjon av styringssystemer (NS-EN ISO 19011:2011).

Brannteknisk funksjonsbasert design ING3043

Se egen litteraturliste

Brannteknisk simulering ING3049

Jakobsen, A., Valkvist, M. B. S., Bennetsen, J. C., Carstensen, R. E., Madsen, G. L., Sommerlund-Thoresen, K., . . . Sørensen, L. S. (2009). CFD Best Practice. Hentet fra http://hbr.dk/wp-content/uploads/2016/10/Best-Practice-CFD-november-2009.pdf

McGrattan, K., Hostikka, S., McDermott, R., Floyd, J., Weinschenk, C., & Overholt, K. (2017). Fire Dynamics Simulator: User's guide (siste utg.., NIST Special Publication 1019). Tilgjengelig via Fronter.

McGrattan, K., McDermott. R., Hostikka, S., Floyd, J., Weinschenk, C., & Overholt, K. (2017). Fire Dynamics Simulator: Technical Reference Guide, Volume 1: Mathematical Model. (siste utg.., NIST Special Publication 1018-1). Tilgjengelig via Fronter.

Drysdale, D. (2011). An introduction to fire dynamics (3rd ed.). Chichester: Wiley.

Hagen, B. C. (2008). Brannteknisk rømningsanalyse. Trondheim: Tapir.

Karlsson, B., & Quintiere, J. G. (2000). Enclosure fire dynamics. Boca Reton: CRC Press.

Yeoh, G. H., & Yuen, K. K. (Eds.). (2009). Computational fluid dynamics in fire engineering: Theory, modelling and practice. Amsterdam: Elsevier.

Environmental science and pollution ING3061

Chiras, D. A. (2014). Environmental Science (10th ed.). Burlington, Mass: Jones & Bartlett Learning.

Pollution Controll Act («Forurensningsloven»):
English: https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/pollution-control-act/id171893/
Norwegian: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6

Act relating to the management of biological, geological and landscape diversity ("Naturmangfoldloven"): English: https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/nature-diversity-act/id570549/
Norwegian: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100

Act relating to the exploitation of rights and entitlements in the state commons ("Fjellova"):
English: http://www.umb.no/statisk/clts/reports/CLTS_Report_1_2011.pdf
Norwegian: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1975-06-06-31

Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven):
Only available in Norwegian, but relevant parts will be translated and included in lectures: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-05-09-31?q=Miljøinformasjonsloven

All material on Fronter (lecture notes, lab practices etc).

Recommended literature: Only available in Norwegian:

Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften): https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften): https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930

Flervariabel anaylse ING3019

Thomas, G. B., Weir, M. D., & Hass, J. (2016). Thomas' calculus (13th ed.). Boston: Pearson.

Fornybar energi og petroleumsproduksjon ING3036

Boyle, G. (Ed.). (2012). Renewable energy: Power for a sustainable future (3rd ed). Oxford: Oxford University Press.

Kompendium: Strømning av olje og gass i rør. Forelesningsnotater i Petroleumsproduksjon Høgskolen Stord/Haugesund og Statoil. Ronny Albrechtsen (noen endringer av Jorunn S. Nysted). Tilgjengelig via Fronter.

Kompendium: Innføring i reservoarteknikk og produksjonsbrønner. Høgskolen Stord/Haugesund. Ronny Albrechtsen (noen endringer av Jorunn S. Nysted) Versjon 14.07.14. Tilgjengelig via Fronter.

Nedregaard, T. (2003). Produksjon av olje og gass (2. utg.). Nesbru: Vett & viten. NB! Boka er kun i salg i elektronisk utgave, se https://brettboka.no/webshop/products/645

NORSOK P-002:2014:Process system design. Tilgjengelig fra Standard.no

Kvalitets- og sikkerhetsledelse INGB084

Kompendium.

Maskinkonstruksjon II ING3041

Aasen, B. (Red.). (2010). Stål håndbok: Del 3, Konstruksjoner av stål (3. utg.). Oslo: Norsk stålforbund.

Kompendier på Fronter og utdelte kopier.

Prosessteknikk II ING3059

Kompendium (tilgjengelig via Fronter).

I tillegg legges stoff ut på Fronter.

Røyrkonstruksjon ING3042

Thoresen, P. E. (2010). Kompendium i konstruksjon av rørsystemer (Piping design) (2. utg.). Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for teknologi.

Skript og videodokumentasjon på fronter og utdelte kopier

Statistikk og økonomi ING2053

Se pensumliste 2. år ingeniør


VÅR:

Bacheloroppgaven

Pensum ikke mottatt ved biblioteket

Prosjektarbeid i tverrfaglege team ING3054

Utdelte notater og kopi av overheads.

Sida ble sist oppdatert: 27.12.2017