Pensumliste for
Ledelse og endring i organisasjoner (EVØ-ØKB 4013)

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag
Studieperiode: høst 2016

Pensumlistene produseres av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug@hsh.no Forbehold om endringer.

Litteratur

Hennestad, B.W., Revang, Ø., i samarbeid med Strønen, F. H. (2012). Endringsledelse og ledelsesendring. Oslo: Universitetsforlaget.

Karp, T. (2014). Endring i organisasjoner: Ideologi, teori og praksis. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Kompendium bestående av utvalgte artikler i tidsskrift og fagbøker, nærmere spesifisert nedenfor.

Artikler og utvalgte kapitler fra fagbøker som inngår i kompendium:

Arnulf, J. K. (2012). Hva er ledelse? Kap. 1 (7- 13) og deler av kap. 2 (26- 39). Oslo: Universitetsforlaget.

Balugun, J. (2003). From blaming the middle to harnessing its potential: creating change intermediates. British Journal of Management, 14, 69-83.

Balugun, J. og Hope Hailey, V. (2008). Exploring strategic change, kap. 8 (246-248). Harlow, England: Pearson Education Limited.

Beer, M., og Nohria, N. (2000). Cracking the Code of Change. Harvard Business Review, mai-juni, 133- 141.

Bolman, L. G. og Deal, T. E. (2009). Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse, kap.1 (26-47). Oslo: Ad Notam Gyldendal Forlag.

Brunsson, N. (2006). Administrative reforms as routines. Scandinavian Journal of Management, 22, 243-252.

Brunstad, P. O. (2009). Klokt lederskap: Mellom dyder og dødssynder, kap. 1 (15-31) og 2 (33-49). Oslo: Gyldendal Akademiske.

Caldwell, R. (2003). Models of change agency: a fourfold classification. British Journal of Management, 14, 131-142.

Grinde, E. (2010). Balansekunstnerne - om mellomledelse, kap. 1 (10-28). I Grinde, E. Nilsen, Y. og Valebrokk, K. (red.). Balansekunstnerne - om mellomledelse. Oslo: Gunnarshaug Trykkeri.

Grønhaug, K., Hellesøy, O. og Kaufmann, G. (2001). Ledelse i teori og praksis, kap. 14 (269-290). Bergen: Fagbokforlaget.

Hennestad, B. W. (2009). Endringsledelse i en endringssituasjon - en liminell utfordring. Magma nr. 1, 35-43.

Hennestad, B. W. (2010). Kulturbevisst ledelse, fra ord til handlinger som virker. Magma nr. 8, 61-69.

Hetland, H. (2004). Transformasjonsledelse i en norsk kontekst. Magma nr. 1, 95-102.

Hope, O. (2015). Mellomlederen, kap. 4 (91-110). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Huy, Q. N. (2001). In praise of middle managers. Harvard Business Review, september, 72 -79.

Haaland, G. H. og Dale, F. (2005). På randen av ledelse: en veiviser i førstegangsledelse, kap. 1 (11-19) og 2 (21-32). Oslo: Gyldendal Akademiske.

Irgens, E. J. (2011). Dynamiske og lærende organisasjoner, kap. 3 (83-115). Bergen: Fagbokforlaget.

Jacobsen. D. I. (1998). Motstand mot forandring, eller: 10 gode grunner til at du ikke klarer å endre en organisasjon. Magma nr. 1 (9-25).

Jacobsen, D. I. (2012). Organisasjonsendringer og endringsledelse, kap. 7 (182- 211). Bergen: Fagbokforlaget.

Kaufmann, G. og Kaufmann, A. (2015). Psykologi i organisasjon og ledelse, kap. 14 (451-487). Bergen: Fagbokforlaget.

Kotter, J. P. (1990). Lederens egentlige oppgaver, kap. 3 (59-67). I Martinsen, Ø. L. (red.) (2009), Perspektiver på ledelse. Oslo: Gyldendal.

Kotter, J. P. (1995). Leading change: why transformation efforts fail. Harvard Business Review, mars-april, 59-67.

Meyer, C. B. og Stensaker, I. G. (2011). Endringskapasitet, kap. 1 (12- 26) og kap. 5 (121-123). Bergen: Fagbokforlaget.

Montgomery, C. A. (2009). Putting leadership back into strategy. Harvard Business Review, januar, 54-60.

Nordhaug, O. Hildebrant, S. og Brandi, S. (2008). Ledelse for fremtiden: Et humanistisk perspektiv, kap. 7 (135-162). Oslo: Forlag 1.

Ottesen, O. (2011). Ledelse, kap. 2 (25-45). Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Reve, T. (1999). Endringsledelse (105-106). I Reve, T., En duft av kvinner. Tanker om næringsliv i det 21. århundre. Oslo: Aschehoug.

Saksvik, P. Ø, Nytrø, K. og Danielsen Tvedt, S. (2008). Sunn endring i organisasjoner. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 45, 295-300.

Skogen Lund, K. (2012). God ledelse handler om å håndtere endringer. Magma nr. 8, (9-11).

Stensaker, I. G., Falkenberg, J. og Grønhaug, K. (2004). Iverksetting av endring: Fra mange meninger til koordinert handling. Magma nr. 4, 30-35.

Wadel, C. (2004). Endringsledelse mot en lærende organisasjon, kap. 1 (11-19). Flekkefjord: SEEK a/s.

Whittington, R. (1996). Strategy as practice. Long Range Planning, 29, 5, 731-735.

Yukl, G. og Lepsinger, R. (2004). Flexible Leadership, kap. 1 (1-23). San Francisco: Jossey - Bass.

Sida ble sist oppdatert: 11.08.2017