Pensumliste for:
Personalledelse (EVA-PERS120)

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag
Studieperiode: høst 2016
Studiested: Haugesund

Pensumlistene produseres av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug@hsh.no
Forbehold om mindre endringer.

Pensum - hovedbøker

Bolman, L. G., & Deal, T. E. (2014). Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse: Strukturer, sosiale relasjoner, politikk og symboler (5. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: kap. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12 og 13.

Kaufmann, G., & Kaufmann, A. (2015). Psykologi i organisasjon og ledelse (5. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 5, 9, 10, 11, 13 og 14.

Pensum - kompendium

Christensen, T., Lægreid, P., Roness, P. G., & Røvik, K. A. (2004). Organisasjonsteori for offentlig sektor: Instrument, kultur, myte (kap. 4). Oslo: Universitetsforlaget.

Grimsø, R. E. (2005). Personaladministrasjon - fortid og fremtid (kap. 2) og Strategisk personalledelse (kap. 3). I Personaladministrasjon: Teori og praksis (4. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Grund, J. (1995). Den mangfoldige offentlige sektor (kap. 1). I Politikk og marked: Mangfoldet i offentlig sektor. Oslo: TANO.

Hatch, M. J. (2001). Organisasjonens omgivelser (kap. 3). I Organisasjonsteori. Moderne, symbolske og postmoderne perspektiver. Oslo: Abstrakt forlag.

Kuhnle, S. (1994). Velferdsstatens idégrunnlag i perspektiv (kap. 1). I A. Hatland, S. Kuhnle & T. I. Romøren (Red.), Den norske velferdsstaten. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Mikkelsen, A. (1996). Medarbeidersamtalens bakgrunn og utvikling (kap. 2). I Medarbeidersamtaler og læring i organisasjoner. Oslo: Cappelen akademisk.

Møller, P. S. (1999). Magt og afmagt: Bemærkninger om magtens teori og praksis (s. 11-27). København: Høst & Søn.

Nordhaug, O. m.fl. (1990). Kompetansekjeden i organisasjoner (kap. 3). I Kompetansestyring. Oslo: TANO.

Nylehn, B. (1999). Organisasjoner som produkt av markedsprosesser (kap. 14). I Organisasjonsteori: Kritisk analyse av utvalgte emner. Oslo: Kolle forlag.

Ramsdal, H., & Skorstad, E. J. (1999). Privatisering fra innsiden: Om sammensmeltingen av offentlig og privat organisering (kap. 2 og 4). Bergen: Fagbokforlaget.

Rønning, R. (1996). Organisasjonenes politiske funksjon (kap. 7). I Vårt politiske Norge: En innføring i stats- og kommunalkunnskap. Bergen: Fagbokforlaget.

Strand, T. (2001). Kjønn og ledelse (kap.11). I Ledelse, organisasjon og kultur. Bergen: Fagbokforlaget.

Sida ble sist oppdatert: 11.08.2017