Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Forskningsadministrasjon

Forskningsadministrasjon ved HSH gir råd og støtte til sentral leiing, avdelingar, forskergruppar og enkeltforskarar i aktuelle FoU-sakspørsmål; FoU-strategi, forskingsbasert utdanning/undervisning, kompetanseutvikling, utvikling av prosjekt, søknadar om ekstern finansiering, budsjettering, kontraktsforhandlingar, kommersialisering og IPR med meir.

  • FoU-administrasjon bidrar som link til finansieringskilder og samarbeidspartnere, som f.eks Norges forskningsråd og EUs rammeprogrammer.
  • Informerer bredt om aktuelle utlysinger.
  • Arbeider sammen med sentral ledelse, avdelingene, programledere og enkeltforskere om forskingstrategiske spørsmål, finansiering, prosjektetablering, forskerutvikling, forskermobilitet og internasjonalt samarbeid.
  • Sammen med høgskolebibliotek og informasjonsenhet legger til rette for formidling av resultata frå forskings- og utviklingsaktivitetane.
  • Saksforberedelse til styrer og råd fortrinnsvis på institusjonsnivå.

Organisatorisk utføres FoU-administrasjon som stabsfunksjoner i høgskoledirektøren sin stab.

HSH har ei bred FoU-aktivitet innen de områder der HSH tilbyr utdanning.

Kontakt

Kontakt for EU-relaterte FoU-spørsmål: Andrea Volbers
Kontakt for andre FoU-relaterte spørsmål: Hallstein Madsen

Sida ble sist oppdatert: 22.11.2016