Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Definisjoner og forklaringer

Anonyme opplysninger

Opplysninger hvor personidentitet ikke kan utledes, verken direkte, indirekte eller via en koblingsnøkkel.

Avidentifiserte personopplysninger (herunder koblingsnøkkel)

Personopplysninger der navn, fødselsnummer og andre personentydige kjennetegn behandles separat fra øvrige opplysninger. I praksis har man to lister, én for selve forskningsdataene og én for identitetssopplysningene (kalt koblingsnøkkel/kryssliste). Personidentitet kan bare utledes ved å sammenstille de to listene gjennom et felles referansenummer. Avidentifiseringen er riktig utført hvis selve forskningsdataene er å betrakte som anonyme opplysninger dersom koblingsnøkkelen slettes.

Behandling av personopplysninger i forskning (inkl. helseopplysninger)

Enhver anvendelse av data (innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering) som benytter vitenskapelig metodikk, herunder statistiske metoder. Behandling av personopplysninger i forskning er ikke tillatt før NSD eller REK har godkjent oppstart av behandlingen, jfr. "Oppstart av forskningsprosjekt".

Bredt samtykke

Forskningsdeltakere kan samtykke til at person- og helseopplysninger kan brukes til nærmere bestemte, bredt definerte forskningsformål. Bredt samtykke krever jevnlig informasjon til prosjektdeltaker om prosjektet.

Direkte identifiserbare personopplysninger

Personopplysninger der det klart framgår hvem personen er, for eksempel ved navn, fødselsnummer eller lignende.

Formål med forskningsprosjektet

Det formål som er beskrevet i forskningsprotokoll/prosjektbeskrivelse, og som oppgis i melding til Personvernombudet eller søknad til REK ved etablering.

Forskningsansvarlig

Institusjon eller annen juridisk eller fysisk person som har overordnet ansvar for forskningsprosjekt, og som har de nødvendige forutsetningene for å kunne oppfylle den forskningsansvarliges plikter. På HSH er Dekan delegert forskningsansvar på avdeling. Dersom egen virksomhet ikke er forskningsansvarlig for et forskningsprosjekt, er prosjektet å regne som eksternt.

Forskningsdata

Materiale/Respons fra forskningsdeltaker som skal inngå i forskning.

Forskningsdeltaker

Det enkeltindivid (den personen) hvis opplysninger det forskes på. Forskningsdeltakere har en rekke rettigheter etter personopplysnings- og helseforskningsloven.

Forskningsprosjekt

Hva som er å betegne som et forskningsprosjekt er beskrevet i en forskningsprotokoll/prosjektbeskrivelse. Et prosjekt kan ha flere forskningsprotokoller. Dersom endringer i forskningsprotokoll som medfører endring i prosjektet formål, er prosjektet å betrakte som et nytt prosjekt, jfr. "Oppstart av forskningsprosjekter". Dersom opprinnelig godkjent NSD eller REK må disse orienteres etter "Endring av forskningsprosjekt".

Forskningsprotokoll

Se prosjektbeskrivelse.

Forskningsserver

Et eget elektronisk lagrings område for forskning hvor forskningsdata sikkert kan oppbevares.

Helseopplysninger

Taushetsbelagte opplysninger i henhold til helsepersonelloven § 21 og andre opplysninger og vurderinger om helseforhold eller som er av betydning for helseforhold, som kan knyttes til en enkeltperson.

Indirekte identifiserbare personopplysninger

Personopplysninger der personen kan gjenkjennes indirekte, for eksempel gjennom en kombinasjon av opplysninger slik som alder, kjønn, bosted, yrke eller annet.

Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet bygger på tre pilarer:

  • Konfidensialitet: At informasjonen beskyttes, slik at den ikke tilfaller uvedkommende.
  • Integritet: At informasjonen er korrekt og har riktig kvalitet, og at den ikke kan endres av uautoriserte.
  • Tilgjengelighet: At informasjonen er tilgjengelig ved behov. Disse tre pilarene kan komme i konflikt med hverandre, spesielt gjelder dette avveiningen mellom konfidensialitet og tilgjengelighet. (Data)behandlingsansvarlig skal ha definert et akseptabelt risikonivå for behandling av personopplysninger, og all slik behandling må risikovurderes i forhold til dette nivået.

Innsyn

Forskningsdeltakerens rett til å få vite hvilke opplysninger som behandles om seg selv. Allmennheten har ved henvendelse til NSD og REK rett til innsyn i hvilke forskningsprosjekt en forskningsansvarlig eller prosjektleder er eller har vært involvert i, samt formålet med prosjektet.

Langtidsoppbevaring av personopplysninger

Oppbevaring av opplysninger etter prosjektslutt. Opplysningene må oppbevares hos en godkjent arkivinstitusjon, f.eks. Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) eller Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Personvernombud

Funksjon med delegert myndighet fra Datatilsynet som har som hovedoppgave å sikre at den databehandlingsansvarlige følger personvernlovgivningen. Personvernombudet har ingen formell rolle etter Helseforskningsloven. Ved HSH er NSD personvernombud (NSD).

Prosjektavslutning

Inntreffer når forskningsdata skal anonymiseres, slettes eller langtidsoppbevares. Ved prosjekter godkjent i REK er nøyaktig dato oppgitt. Dersom forskningsprosjektet ikke er avsluttet innen oppgitt dato, må "Endring av forskningsprosjekt" utføres.

Prosjektbeskrivelse

Et detaljert arbeidsdokument som legger grunnlaget for søknader til relevante instanser, og et arbeidsverktøy i gjennomføringen av prosjektet samt det dokumentet som resultatet skal evalueres opp i mot. Jo grundigere beskrevet desto lettere å gjennomføre prosjektet, og desto bedre tillitt skapes i søknad. Forskningsprotokoll er et annen begrep som kan nyttes synonymt med prosjektbeskrivelse.

Prosjektmedarbeider

En fysisk person med ansvar for å bidra med avtalte gjøremål i forskningsprosjektet, og som har de nødvendige forskningskvalifikasjonene og erfaringer for å kunne oppfylle sine plikter etter lover og regler.

Prosjektleder

En fysisk person med ansvar for den daglige driften av forskningsprosjektet, og som har de nødvendige forskningskvalifikasjonene og erfaringer for å kunne oppfylle prosjektlederens plikter etter lover og regler.

Pseudonyme personopplysninger

Personopplysninger der identiteten er skjult, men der det likevel er mulig å følge hver person uten av identiteten røpes.

REK

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. REK er delt inn i regionale avdelinger, REK Vest har ansvar for Vest-Norge. REK godkjenner medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger, inkl. pilotstudier og utprøvende behandling.

Saksarkiv

Virksomhetens formelle saksarkiv, der alle formelle brev, notat, saker og lignende skal arkiveres enten de er sendt elektronisk eller på papir. Dokumenter til saksarkiv for HSH sendes - postmottak@hsh.no. Det angis til hvilken sak forsendelsen tilhører.

Samtykke

Pasienter/Respondenter skal ha avgitt et informert, frivillig, uttrykkelig og dokumenterbart samtykke til å delta i forskningsprosjektet dersom ikke annet er bestemt i lov. Før det gis et slikt samtykke, skal pasienten ha fått informasjon om formålet med behandlingen av personopplysningene, hvem som er ansvarlig for behandlingen, hvis opplysningene blir utlevert i så fall til hvem, når opplysningene vil bli anonymisert/slettet, samt informasjon om hvordan pasienten kan benytte seg av sine rettigheter til innsyn, retting og sletting. I tillegg må pasienten være eksplisitt informert om at det er helt frivillig å avgi samtykke.

Studentprosjekt

Arbeid i prosjekt utført av student som del av bachelor- eller mastergradsutdanning (evt PhD). Arbeid kan være definert av prosjektleder for å belyse særskilte problemstillinger, eller definert av student selv. De samme etiske og formelle krav gjelder for student som for andre prosjektmedarbeidere.

Taushetsplikt

Konfidensialitet for personopplysninger man er gjort kjent med gjennom sin stilling i virksomheten/rolle i prosjektet. Det er et brudd på taushetsplikten dersom opplysninger man er gjort kjent med gjennom sin stilling i virksomheten benyttes i annen sammenheng, annen stilling eller virksomhet, eller på annen måte gjøres kjent for andre enn dem som er underlagt databehandlingsansvarliges instruksjonsmyndighet og har tjenestelig behov for opplysningene. Taushetsplikten innebærer også en plikt til å forhindre at uvedkommende får tilgang til personopplysninger. Det er også straffbart å tilegne seg taushetsbelagte opplysninger man ikke har tjenestelig behov for. Det er likevel ikke å regne som et brudd på taushetsplikten dersom den enkelte deltager i et forskningsprosjekt har blitt informert om og har samtykket til at eksterne samarbeidspartnere kan gjøres kjent med opplysningene, eller REK har innvilget dispensasjon fra taushetsplikten for det aktuelle prosjektet.

Utlevering av opplysninger

Gjøre opplysningene kjent for andre juridiske personer enn virksomheten. Jfr. "Utlevering av personopplysninger".

Sida ble sist oppdatert: 22.11.2016