Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Oppstart av forskningsprosjekt

Gjelder for prosjektleder, dekan og veileder ved studentprosjekter.

Alle forsknings- og utviklingsprosjekter skal i første instans godkjennes av leder av forskningsaktivitetene ved avdeling (dekan). Prosjektleder informerer og leverer dokumentasjon om godkjenning av prosjekt/prosjektstart (protokoll/prosjektbeskrivelse) til dekan.

For forsknings- og utviklingsprosjekter som bruker person- og/eller helseopplysninger er knyttet særskilte oppfølgingskrav etter Personopplysningslov og Helseforskningslov. Til slike prosjekter følger meldings- og godkjenningskrav til NSD/Personvernombud og REK. Godkjenning må forelige før forskningsprosjekt kan starte. Meldeplikten til NSD/Personvernombud gjelder elektronisk behandling av personopplysninger og opprettelse av manuelle personregistre med sensitive opplysninger. Godkjenningskrav via REK gjelder forskningsprosjekter som behandler deltageres helseopplysninger.

Kvalitetssytemet skal bidra til å ivareta/sikre oppfølgingskrav ved oppstart, i gjennomføring og ved prosjektslutt.

Milepæler

 • Etablering/søknad av prosjekt til dekan for godkjenning, deretter:
 • Prosjekt opprettes i ePhorte ved at all dokumentasjon fortløpende legges inn i opprettet sak. Prosjektleder sender meldinger med vedlegg til postmottak@hsh.no. (prosjektbeskrivelse, godkjenning dekan, søknad REK, melding NSD, osv.)
 • Personopplysninger: melding til NSD Personvernombudet. Det skal sendes melding til NSD senest 30 dager før arbeidet skal starte (melde- og konsesjonsplikt). Mer om hvordan man sender melding finnes her.
 • Helseopplysinger: søknad til REK Vest om godkjenning(helseforskning).

Aktiviteter

 • Prosjektleder skal vurdere om det faktisk skal behandles personopplysninger, eller om det gjelder anonymiserte opplysninger (som ikke trenger melding).
 • Prosjektleder skal vurdere om prosjekt som behandler personopplysninger omfattes av melde- og konsesjonsplikt. For de fleste prosjekter holder det med melding. Ved tvil skal prosjektleder rådføre seg med NSD.
 • Prosjektleder skal vurdere om prosjektet omfattes av helseforskningsloven. Dersom det er tilfelle, skal rutinene for helseforskning følges.
 • Prosjektleder skal sørge for at alle grunnleggende vilkår etter personopplysningslovens kapittel 2 foreligger, herunder at det foreligger hjemmel for behandlingen: dvs innhenting av samtykke fra deltagerne i prosjektet, og at lovhjemmel for aktiviteten/tiltaket er sjekket ut (se personopplysningsloven §§ 8 og 9).
 • Prosjektleder fyller ut meldeskjema til NSD, samt utarbeider krav vedlegg.
 • For studentoppgaver, se egen rutine «Oppstart av studentprosjekter».
 • Lagring av forskningsdata skal gjøres i henhold til rutine «Oppbevaring av aktive forskningsdata»
 • Det må inngås avtale med prosjektmedarbeidere som ikke har et tilsettingsforhold ved universitetet dersom de skal ha tilgang til forskningsdataene.

Dokumentasjon

Lovmessig grunnlag
Personopplysningsloven
Helseforskningsloven §§ 9, 10 og 44
Forskrift til helseforskningsloven §§ 5, 6, 7, 8 og 9
Forvaltningsloven kap. VI

Sida ble sist oppdatert: 22.11.2016