Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Nasjonale organer i FoU

Norges Samfunnsvitenskapelige Datatjeneste (NSD)

Ansvar: NSD skal sikre dataformidling og tjenesteyting overfor forskningssektoren.

Oppgaver: NSD er et kompetansesenter som veileder forskere og studenter i forhold til datainnsamling, dataanalyse, metode, personvern og forskningsetikk.

Personvernombudet for forskning (lenke)

Ansvar: NSD er personvernombud for forsker- og studentprosjekt som gjennomføres ved institusjoner som har utpekt NSD som personvernombud.

Oppgaver: Vurderer forsker- og studentprosjekt i forhold til bestemmelsene i personopplysningsloven og helseregisterloven med tilhørende forskrifter. Gir informasjon og veiledning til institusjonene og til den enkelte forsker og student om forskning og personvern. Bistår den registrerte med å ivareta sine rettigheter. Fører en systematisk og offentlig oversikt over alle behandlinger.

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Ansvar: Vurderer og godkjenner at forskningsprosjekt er etisk forsvarlige og ihht lov om helseforskning og forskrift. Veileder og gir råd om forskningsetiske spørsmål.

Oppgaver: Godkjenner forskningsprosjekt. Gir dispensasjon fra taushetsplikten. Behandler klager om utlevering av biobankmateriale.

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)

Ansvar: Klageinstans.

Oppgaver: Vurderer og avgjør klager på avgjørelser fra REK.

Datatilsynet (DTIL)

Ansvar: Tilsynsmyndighet.

Oppgaver: Fører tilsyn. Gir pålegg. Ev. gir tvangsmulkt. Informerer andre tilsyn om pålegg som er gitt.

Sida ble sist oppdatert: 22.11.2016