Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Roller og ansvar

Forskningsansvarlig

Vilkår: Virksomhet, dvs. daglig leder. Oppgaver kan delegeres.

Ansvar: Overordnet ansvar for forskingsaktiviteten.

Oppgaver: Legge til rette for at forskning utføres slik at etiske, helsefaglige, vitenskaplige, personvern- og informasjonssikkerhetsmessige forhold ivaretas. Legge til rette for forsvarlig organisering, igangsetting, gjennomføring, avslutning og etterforvaltning av forskningsprosjekt. Forskningsdata behandles forsvarlig. At det føres internkontroll. At det utformes og defineres mål og strategier for virksomheten på kort og lengre sikt.

Dekan

Vilkår: Leder med personalansvar for program-/prosjektleder, og egne prosjektmedarbeidere. Har også delegert forskningsansvar for avdeling.

Ansvar: Ansvar for at prosjekt gjennomføres i hht lover, regler og rutiner.

Oppgaver: Sørge for opplæring av personale om krav til forskning og IKT-sikkerhet. Godkjenne bruk og utlevering av opplysninger til forskning. Avklare og inngå nødvendige driftsavtaler og avtaler ved bruk av studenter/stipendiater i prosjekt, og ved studentoppgaver. Utføre ev. andre delegerte oppgaver fra forskningsansvarlig.

Programleder

Vilkår: Faglig leder av FoU-program i avdeling. Oppnevnt av dekan.

Ansvar: Ansvar for faglige aktiviteter og kvalitet på aktivitetene. Rapporterer til dekan. Står i løpende kontakt med prosjektlederne under FoU-program.

Oppgaver: Ansvar for å følge opp FoU-programmets planer, målsettinger og budsjett. Herunder veilede, inspirere og legge til rette for faglig utvikling og samhandling mellom medarbeidere i program og prosjektaktiviteter, utvikle prosjektportefølje. Programleder har et særlig ansvar for FoU-programmets eksponering og samhandling med offentligheten og for at programmets totale aktivitet er i tråd med avdelingens FoU-strategi. Samt veilede ansatte i kompetanseutvikling knyttet til program; førstelektorkandidater, stipendiater.

Prosjektleder

Vilkår: Nødvendig forskningskompetanse og erfaring. (Prosjektleder er veileder for student dersom studentdeltagelse i prosjekt).

Ansvar: Ansvar for den daglige drift av forskningsprosjekt og oppfølging i hht lover, regler og rutiner. Rapportere til forskningsansvarlig.

Oppgaver: Sørge for nødvendige forhåndsgodkjenninger (NSD, REK, oa.). Forskningsprosjekt gjennomføres i hht godkjent prosjektbeskrivelse/protokoll. Sikre at etiske, helsefaglige, vitenskaplige/metodiske, personvern- og informasjonssikkerhetsmessige forhold ivaretas i den daglige driften. Sikre tilstrekkelig avtalegrunnlag for forskningen med partnere oa.

Prosjektmedarbeider

Vilkår: Nødvendig kompetanse for å utføre arbeidsoppgaver, nærmere definert av prosjektleder.

Ansvar: Ansvar for å følge lover, regler og rutiner for oppgaver i forskningsprosjekt. Informerer/rapporterer til prosjektleder.

Oppgaver: Kjenne til og følge etiske, helsefaglige, vitenskaplige, personvern- og informasjonssikkerhetsmessige forhold i prosjektarbeidet. Følge oppfølgingssystem for forskning.

Student

Vilkår: Nødvendig kompetanse for å utføre arbeidsoppgaver, nærmere definert av prosjektleder/veileder.

Ansvar: Ansvar for å følge lover, regler og rutiner for oppgaver i forskningsprosjekt. Rette seg etter veileder.

Oppgaver: Kjenne til og følge etiske, helsefaglige, vitenskaplige, personvern- og informasjonssikkerhetsmessige forhold. Følge oppfølgingssystem for forskning.

Sida ble sist oppdatert: 22.11.2016