Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Klinisk helse- og omsorgsvitenskap

Den kliniske helse- og omsorgsvitenskapen er en vitenskapelig disiplin på humanvitenskapelig grunn, som vil utforske den gode omsorgens fundament uavhengig av profesjon. Vårt forskningsprogram har samme navn som den vitenskapelige disiplinen. En vitenskapelig disiplin er autonom ved å ha egne fundament i form av grunnverdier, teorier, begreper og kunnskapssyn. Det kliniske momentet betyr å utvide forståelsen for omsorgens fundament i praksis gjennom en hermeneutisk kunnskapssyn.

Om programmet

En sentral tematikk er å utvikle klinisk helse- og omsorgsvitenskap som vitenskapelig disiplin gjennom FoU-prosjekt. Ikke minst gjelder det de prosjekt som gjennomføres i masterutdanningen som er koplet til forskningsprogrammet.

Problemstillingene i programmet er først og fremst knyttet til hva verdighet innebærer for eldre personer og personer med psykiske helseproblem, samt hvordan en verdig omsorg kan garanteres, blant annet gjennom helsepersonalets etiske tilnærming.

Et annet sentralt forskningsområde er sammenhengen mellom etikk og eksistensiell omsorg i ett langtidsforløp, spesielt koblet til vanskelige livssituasjoner.

Et tredje område er studier av omsorgens grunnlag, fenomen og vilkår. For det fjerde studeres omsorgsetikk generelt i forhold til klinisk praksis.

Kontakt

  • Medvirkende i FoU-programmet: Benny Huser, Arne Rehnsfeldt, Linda Rykkje, Frode Skropen.

  • Ta kontakt med leder for FoU-programmet, Arne Rehnsfeldt, dersom du ønsker mer informasjon.

Sida ble sist oppdatert: 22.11.2016