Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Prosjekter innen omsorgsvitenskap

Klinisk helse- og omsorgsvitenskap som vitenskapelig disiplin

En sentral tematikk er å utvikle klinisk helse- og omsorgsvitenskap som vitenskapelig disiplin gjennom FoU-prosjekt i forskningsprogrammet. Ikke minst gjelder det de prosjekt som gjennomføres i masterutdanningen som er koplet til forskningsprogrammet. Vi er spesiell interessert i hvordan teori og praksis forenes i en begrepsorden fra ethos, via kjernebegrep og grunnbegrep til praksisbegrep med klinisk relevans. Også hermeneutikk som tilnærming i teori og praksis utforskes. En bok skal skrives.

Deltakere: Benny Huser (HSH), Kari Thorkildsen (HSH), Frode Skorpen (HSH), Linda Nyholm (ÅA), Camilla Koskinen (ÅA), samt personer som avlagt mastereksamen på HSH

Prosjektleder: professor Arne Rehnsfeldt (HSH)

Verdighet i eldreomsorgen

Prosjektet er avsluttet men artikkelskrivingen pågår. Tanker om utvikling av prosjektet diskuteres.

Verdighet i eldreomsorgen (2009-14) var et Skandinavisk samarbeid mellom Høgskolen i Oslo, Høgskolen i Bodø, VIA University College i Århus (Danmark), Karolinska Institutet og Karlstads Universitet i Sverige. Prosjektet var finansiert av Norsk Forskningsråd. I prosjektet ble beboere, pårørende og personal intervjuet i en kvalitativ ansats med hermeneutik som metodologi.

Deltakere: Arne Rehnsfeldt (HSH/KI), Maj-Britt Råholm (HiSF), Vibeke Lohne (HiOA), Trygve Aasgaard (HiOA), Anne Kari Tolo Heggestad (HIOA), Berit Sæteren (HIOA), Synnøve Caspari (HiOA), Åshild Slettebø (UiA), Bente Høy (VIA University College, DK), Britt Lillestø (UIN), Lillemor Lindwall (Karlstads Universitet, Sverige)

Prosjektleder: professor Dagfinn Nåden (HiOA)

Langsiktig eksistensiell omsorg i kontekst av vanskelige livssituasjoner

Målet med dette studiet er å forstå hva en grensesituasjon betyr for mennesket eksistensiell sett med fokus på eksistensiell helse. Videre er fokus etisk gjennom å fokusere på langsiktig omsorg da dette ofte mangler. En klinisk modell for eksistensiell omsorg er utarbeidet, og en («middle range») teori skal utvikles på grunnlag av den omsorgsvitenskapelige og kliniske kunnskapen som vi allerede har, og senere appliseres og utprøves.

Deltakere: Maria Arman (KI)

Prosjektleder: professor Arne Rehnsfeldt (HSH)

Omsorgens grunnlag, fenomener og vilkår

Prosjektet er et samarbeid mellom HSH, Haraldsplass diakonale høgskole, Betanien diakonale høgskole, Høgskolen Sogn og Fjordane, Høgskolen i Bergen og Universitetet i Stavanger. En bredt sammensatt forskergruppe fokuserer på ulike spørsmål knyttet til omsorgens grunnlag, fenomener og vilkår.

Sentrale spørsmål: Hva springer omsorg ut av? Hvilke rammevilkår og spillerom gis omsorg innenfor pleie- og omsorgsinstitusjonene i dag og hvordan blir de påvirket av ulike styringsmekanismer? Hvordan vokser omsorg fram i de profesjonelle fellesskapene og den profesjonelle omsorgen? Hvordan kan behandlings- og pleiekulturene bidra til en god profesjonalitet der pasienters sårbarhet og lidelse blir møtt? Hvilke etiske problemstillinger trer fram i profesjonelle omsorgsrelasjoner? Hva truer omsorgen innenfor pleie- og omsorgstjenestene i dag? 

Deltakere: Herdis Alvsvåg, Arne Rehnsfeldt, Christine Øye, Kari Marie Thorkildsen, Linda Rykkje og Sylvi Haavik fra HSH. Kari Martinsen, Herdis Alvsvåg, Tove Giske, Åsa Roxberg, Sidsel Ellingsen og Oddvar Førland fra HDH. Frode Jacobsen, Grete Dåvøy, Petrin Eide og Jeanne Boge fra HIB. Oddgeir Synnes og Kirsti Kvåle fra BDH. Torill Midtbø, Anne Marie Sandvoll, Marit Solheim og Merete Dale fra HSF. Bodil Furnes, Kari Vevatne, Venke Ueland, Kristin Adriansen og Ellen Ramvi fra UIS.

Prosjektleder: Førsteamanuensis Christine Øye (HSH)

Verdighet i omsorg av personer med rus og psykiske lidelser (ROP lidelser)

Prosjektet bygger på Dr. Frode Skorpens doktoravhandling hvor kunnskap derfra skal forskes videre ut i fra et klinisk helse -og omsorgsvitenskaplig perspektiv. Også forskningsmetode Q-metode skal utvikles gjennom en artikkel hvor den relateres til klinisk helse -og omsorgsvitenskap.

I studien ønsker vi å få økt forståing for beboere, deres pårørende og personale sine levde erfaringer av hvordan små ting i dagliglivet påvirker opplevelsen av verdighet for personer med ROP-lidelser. Beboerne har tildelt kommunal bolig der behandlingstilbudet er i tråd med Housing First sitt tenkningsgrunnlag.

Sentrale spørsmål i prosjektet vil være: Hva er hjemmets betydning for opplevelse av helse? Hva betyr små ting for opplevelsen av å bli møtt og hvilken betydning har hverdagslige levde erfaringer for helse og utvikling av ens livsforståelse? Hvordan kan Q-metode brukes i klinisk kontekst? Utvikling av «klinisk applikasjonsforsking» relatert til egen forskning og omsorg av personer med ROP-lidelser?

Deltakere: Arne Rehnsfeldt (HSH), Christine Øye (HSH), masterstudenter, Stord kommune

Prosjektleder: Førsteamanuensis Frode Skorpen (HSH)

Extraordinary communities in boundary situations

Prosjektet er et tverrvitenskapelig samarbeidsprosjekt mellom samfunnsvitenskap, omsorgs-/vårdvitenskap og psykologi. Prosjektet bygger på tidligere forskning fra involverte parter. En oppbygging av prosjektet er innledet.

Sentrale spørsmål: Hva betyr utvikling av extraordinary communities i grensesituasjoner som for eksempel erfaringer av katastrofer? Hvordan kan dette utvikles? Hvordan kan teser fra tidligere forskning appliseres for å bidra til utvikling av extraordinary communities?

Deltakere: Tobba Suddmann (HiB), Kari Dyregrov (HiB), Arne Rehnsfeldt (HSH), Maria Arman (KI)

Prosjektleder: professor Jan-Kåre Breivik (HiB)

Sida ble sist oppdatert: 22.11.2016