Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

By- og regionaløkonomi

Programmet har et tosidig siktemål. Det skal bygge opp forskning og forskningskompetanse av høy kvalitet, samtidig skal det tas hensyn til høgskolens spesielle faglige og utdanningsmessige ansvar. Dermed er det faglige/forskningsmessige fokuset todelt. For det første utvikles modellverktøy som er relevant i nærings- og regionaløkonomiske analyser av sentrale forhold i vår region. For det andre ønsker vi å utvide kompetansen på dette fagfeltet i vårt miljø, slik at det vil avspeiles både i forskningsvirksomheten og i studietilbudet ved høgskolen.

Forskningsfelt

  1. Arbeidsmarkedet, flyttetilbøyeligheter
  2. Pendlestrømmer
  3. Boligmarkedet
  4. Lønnsmekanismer
  5. Implementering av en generell likevektsmodell for regional utvikling
  6. Anvendelser av modellapparatet
  7. Andre tilnæminger

Team

Professor Inge Thorsen
Professor Liv Osland
Høgskolelektor Arnstein Gjestland
Høgskolelektor Gisle Kleppe
Professor II Jan Ubøe (professor NHH)

Kontakt

Programleder, Inge Thorsen

Sida ble sist oppdatert: 22.11.2016