Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Maritimt kompetansesenter

Sammen med sentrale aktører innenfor maritimt næringsliv og annen maritimt relatert virksomhet i regionen jobber Hogskolen Stord/Haugesund med utviklingen av et maritimt kompetansesenter omkring dagens campus Haugesund.

Det maritime kompetansesenteret skal

  • samle relevante maritime aktører i den regionale nærings- og kompetanseklyngen i et innovasjons-/utviklingsselskap
  • samle kjernen innen maritim høyere utdanning, FoU og formidling i et fysisk senter

Bakgrunn

I 2014 ble det fremmet et forslag i Fylkesutvalget for Rogaland Fylkeskommune om å skape et maritimt senter for næring og utdanning på Haugalandet. Året etter ble det etablert en arbeidsgruppe bestående av Rogaland Fylkeskommune, HSH, Maritimt Forum og Haugaland Vekst. Denne gruppen har konkludert med at det er et utvetydig behov for et maritimt senter som bro mellom den praktiske og den forskningsmessige maritime delen i regionen. Et maritimt kompetansesenter vil styrke regionens konkurranseevne innen den maritime næringen, samt øke forskningsaktiviteten på nasjonalt og internasjonalt nivå. Her kan representanter fra forskjellige miljøer møtes for å finne nye innsatsområder, definere og finansiere prosjekter og for deretter å jobbe sammen i prosjektene med felles lokasjon.

Målet med et maritimt kompetansesenter

  • bygge en sterk merkevare for by, region, næringsklynge og studiested - med tiltrekningskraft på kompetanse og etableringer
  • tilby attraktive møteplasser og treffpunkter som bidrar til innovasjon og utvikling
  • oppnå en posisjon som gir grunnlag for tilførsel av offentlige midler
  • framstå som en regional motor som drivkraft i øvrig regional utvikling

Veien videre

I tett samarbeid med sentrale aktører i næringen jobber HSH nå med å utarbeide det faglige innholdet i senteret. I tillegg ser en på mulige organisasjonsmodeller og forskjellige måter å finansiere et fysisk bygg på.

Petromaritim FoU
HSH jobber for å etablere et nytt maritimt senter i Haugesund. Tett opp mot dagens høgskolebygg. Tegnet av VIKANES BUNGUM Arkitekter AS.

Sida ble sist oppdatert: 22.11.2016