Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Petromaritim FoU

Program for petromaritim FoU er opprettet som høgskolens bidrag til å skape samhandlingsarenaer og innovasjonsprosesser i skjæringspunktet mellom det petromaritime forskningsmiljø, den petromaritime næringsklynge i regionen, og offentlige myndigheter med betydning for petromaritim sektor.

Samtidig som programmet har et internt siktemål om å utvikle kompetanseprofil for programområdet og relevante studietilbud, er aktivitetene utadrettet med mål om å medvirke i innovasjonsprosesser for næringen og forvaltningen.

Petromaritim FoU

Bakgrunn

Petromaritim virksomhet på Haugalandet og i Sunnhordland omfatter en rekke til dels overlappende bransjer; shipping, verftsindustri, skipsutstyrsindustri og offshore. Dette er tunge industrier med relativt lang historie i regionen, men som har tilpasset seg nye markedsforhold.

Tyngdepunktet i denne gruppens virksomheter er veletablerte industribedrifter, samtidig som hele verdikjeden er representert. Klyngen skiller seg dermed noe fra de andre klyngene gjennom sin forankring i tradisjonell industri og næring.

Problemstillinger

Prosjektene er rettet mot å forstå og skape grunnlag for bedre håndtering av komplekse og sammensatte petromaritime operasjoner.

Med operasjoner menes f.eks. studier av IMR-operasjoner, vedlikehold av landbaserte olje- og gassanlegg, eller undersøkelser av hvordan uventede situasjoner på skip blir håndtert av brobesetningen.

Samarbeidspartnere

Sentrale samarbeidspartnere i prosjektene er aktører i næringen, næringsforeninger, Maritim Forum, og tilsynsmyndigheter som Sjøfartsdirektoratet og Kystverket. Se prosjektsidene for informasjon om partnerbedrifter.

Finansiering og tidsperspektiv

Prosjektene finansieres/søkes finansiert av Norges forskningsråd, og lokale maritime og petromaritime virksomheter.

Sida ble sist oppdatert: 22.11.2016