Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Situasjonsbevissthet om bord i fartøy

Grafisk dekorelement

Grafisk dekorelement

Hilde Sandhåland er stipendiat ved avdelingen for tekniske, økonomiske og maritime fag. I avhandlingen sin har hun hatt fokus på å undersøke hvordan et utvalg faktorer om bord på offshore fartøy kan tenkes å påvirke mannskapets evne til situasjonsbevissthet.

Teksten som her presenteres er en forenklet fremstilling av artikkelen «Situation awareness in bridge operations-A study of collisions between attendant vessels and offshore facilities in the north sea» som ble publisert i «Safety Science» i 2015.

Navigatørens vigtigste oppgave

En navigatørs viktigste oppgave er å føre fartøyet trygt og effektivt - en oppgave som alltid har krevd stor grad av oppmerksomhet, årvåkenhet og evne til problemløsning. Selv om moderne fartøy i økende grad består av automatiserte systemer har ikke kravene til årvåkenhet og oppmerksomhet sunket på noe vis, heller tvert i mot.

Navigatørene må i tillegg kunne oppdage og forstå feil i relativt komplekse tekniske systemer. En god situasjonsbevissthet er derfor både en utfordring og en forutsetning for å kunne håndtere daglige operasjoner på en god og sikker måte.

Situasjonsbevissthet

Situasjonsbevissthet er evnen til å oppfatte relevant informasjon i omgivelsene, tolke, og forstå informasjonen, og til sist bruke denne innsikten til å forutse hva som vil skje i nær fremtid. Hva som er relevant informasjon må ses i sammenheng med målet for operasjonen.

Et forsyningsfartøy som utfører en laste-/losseoperasjon langs installasjonen vil ha som mål å gjennomføre operasjonen på en sikker måte, deriblant unngå sammenstøt med installasjonen. Eksempler på relevant informasjon i en slik situasjon er avstanden mellom fartøyet og installasjonen, statusen til DP-systemet og referansesystemene, informasjon om vindretning, bølgehøyde og strømforhold - for å nevne noe.

Navigatøren vil så bruke sin erfaring og kunnskap til å tolke informasjonen og til å danne seg en forståelse av situasjonen fartøyet befinner seg i. Til sist blir denne innsikten brukt til å vurdere om det er risiko for sammenstøt med installasjonen i nær fremtid, eller om det er nødvendig å reprogrammere DP-systemet, fortsette operasjonen med manuell styring eller trekke seg bort fra installasjonen. Dette er en kontinuerlig prosess hvor forståelsen oppdateres i takt med endringer i omgivelsene.

Alvorlige hendelser

Lange arbeidsperioder og dårlig vær, gjerne i kombinasjon med dårlig søvnkvalitet, kan påvirke evnen til oppmerksomhet og årvåkenhet. Dette setter evnen til å etablere god og vedvarende situasjonsbevissthet på prøve om bord i fartøy.

På tross av utfordringer forbundet med dette, gjennomføres de aller fleste arbeidsoperasjoner uten uhell eller skade. Det er allikevel viktig å lære av de operasjonene som går galt, slik at vi kan bli ennå bedre.

Tap av situasjonsbevissthet forklarer mye

Forskning fra flere industrier, inkludert den maritime, viser at tap av situasjonsbevissthet kan bidra til å forklare mange ulykker. I en tidligere studie tok vi utgangspunkt i granskingsrapporter fra 23 kollisjoner mellom feltrelaterte fartøy og installasjoner i Nordsjøen i perioden 2001-2011.

Studien viser at 18 av 23 hendelser hadde sammenheng med tap av situasjonsbevissthet. I 13 hendelser ble relevant informasjon oppfattet for sent til å avverge et sammenstøt med installasjonen. Et eksempel på dette er teknisk feil i en propellenhet som ikke ble oppdaget før fartøyet entret sikkerhetssonen til installasjonen.

I fire hendelser ble relevant informasjon oppfattet, men informasjonen ble tolket feil eller ikke forstått riktig. Et eksempel på dette er feiltolking av alarmfunksjoner.

Den siste hendelsen var relatert til forståelse av hva som ville skje i nær fremtid, nærmere bestemt hvilke konsekvenser en bestemt manøver ville få, gitt de rådende værforholdene.

Medvirkende årsaker til tap av situasjonsbevissthet

Når vi opplever tap eller reduksjon av situasjonsbevisst i en akutt fase av en hendelse, kan flere bakenforliggende faktorer ha medvirket til dette. I et slikt perspektiv kan tap av situasjonsbevissthet sees på som en konsekvens, snarere enn en årsak til uønskede hendelser.

I den samme studien undersøkte vi derfor hvilke faktorer som kan tenkes å ha medvirket til tap av situasjonsbevissthet. Vi fant at mangelfull planlegging av operasjonene kan ha vært en medvirkende faktor i totalt 10 hendelser.

Et eksempel på dette er at mannskapet ikke benyttet tilgjengelige sjekklister før entring av sikkerhetssonen til installasjonene - noe som kan ha bidratt til at viktige indikatorer i det tekniske systemet ikke ble oppfattet.

I syv hendelser ble det påpekt mangler i kommunikasjonen mellom mannskapet på måter som kan ha svekket situasjonsbevisstheten, for eksempel mangelfull overføring av operativ informasjon i forbindelse med vaktavløsning.

I seks hendelser kan forstyrrende elementer ha bidradd til at relevant informasjon ikke ble oppdaget i tide, mens det i syv hendelser var uhensiktsmessig design som bidro til at informasjon ikke ble oppdaget i tide. Et eksempel på dette er at utformingen av broen gjorde det vanskelig for mannskapet å se deler av installasjonen fra styreposisjonen.

Til sist, kunnskap og ferdigheter ervervet gjennom trening, opplæring og erfaring øker evnen til å kunne tolke og forstå betydningen av informasjon. I de fire hendelsene hvor mangelfull forståelse av situasjonen var til stede, mener granskerne at mangler i trening og opplæring kan ha medvirket til hendelsene - i to tilfeller beskrives dette som omfattende mangler.

Behandle resultatene med forsiktighet

Resultatene fra denne studien må behandles med forsiktighet, da situasjonsbevissthet ikke er direkte observerbart.

Kan man i det hele tatt si noe om kognitive prosesser, basert på informasjon i en granskingsrapport? Selv om svakhetene er åpenbare, er studien nyttig av flere årsaker.

For det første gir den en indikasjon på hvilken måte tap av situasjonsbevissthet kan ha gjort seg gjeldende i tidligere hendelser, og for det andre gir den en mulighet til å lære av hendelsesforløpene ved at den peker på noen områder for videre oppfølging.

Sida ble sist oppdatert: 22.11.2016