Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

FoU-basert utdanning

HSH har i perioden 2012 til 2015 utviklet, operasjonalisert og implementert 10 kjennetegn på FOU-basert utdanning.

HSHs 10 kjennetegn for FoU-basert utdanning

 1. Alle studieprogram bygger på det fremste innen FoU for sitt fagområde.

 2. Alle studieprogram er tilknyttet aktive forsknings- og undervisningsmiljø lokalt/regionalt/nasjonalt og har internasjonale nettverk.

 3. Alle studieprogram viser en klar progresjon.

 4. Alle studieprogram har en internasjonal dimensjon.

 5. For å oppøve kritisk holdning og evne til refleksjon introduseres studentene for vitenskapelig teori og metode tidlig i studieforløpet.

 6. I alle emner vurderes og benyttes de læringsstrategier og læringsmetoder som gir størst læringsutbytte.

 7. I alle emner og studieprogram er det tydelig sammenheng mellom arbeidsmåter, vurderingsordninger og læringsutbytte.

 8. Alle bachelor- og masteroppgaver skrives i tilknytning til (integrerte deler av) FoU-arbeid i egen eller samarbeidende institusjon, praksisfelt eller annet arbeidsliv.

 9. Alle studenter har mulighet til å sette seg inn i det FoU-arbeid som pågår innen eget fagområde ved Høgskolen Stord/Haugesund.

 10. Høgskolen Stord/Haugesund jobber aktivt fram gode finansieringsordninger og samarbeidsløsninger sånn at utdanningene blir økonomisk og faglig bærekraftige.

Bruk av kjennetegnene for FOU-basert utdanning

Fra 01.01.14 har kjennetegnene vært en del av HSHs styrings- og kvalitetssikringssystem. Dette innebærer blant annet at

 • Kjennetegnene for FoU-basert utdanning inngår som del av HSHs FoU-I-strategi for perioden 2014-2017.

 • (Utvalgte) kjennetegn er fokus i HSHs og fagavdelingenes handlingsplaner.
  Eksempel på tiltak studieåret 2015-16 er:
  - analyser av emnebeskrivelsene for å sikre at alle emner og studieprogram er FoU-basert i tilstrekkelig grad,
  - systematisk bruk at stipendiater og forskere i undervisningen
  - arbeid for at bachelor- og masteroppgaver knyttes til FoU-prosjekt

 • FoU-basert utdanning er tema for utvalgte kvalitetsseminar. For eksempel høsten 2014. Da pekte alle studieledere på hvilke tre kjennetegn de følte seg mest trygge på at deres studieprogram oppfylte og hvilke tre kjennetegn de så mest utfordringer med. Resultatet ble presentert på lederforum, fulgt av en diskusjon om årsaker til vurderingene og hvilke tiltak som er viktige å gjennomføre for videre utvikling.

 • Beskrivelsen av nye/reviderte studieprogram skal inneholde en omtale av hva FoU-basering betyr for den utdanningen.

 • En vurdering av utdanningene opp mot kjennetegnene for FoU-basert utdanning blir gjennomført i programevalueringer av HSHs studieprogram.

Sida ble sist oppdatert: 22.11.2016