Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Prosess for utvikling av kjennetegnene for FoU-basert utdanning

UH-lovens § 1-3 angir at vi skal «tilby høyere utdanning som er basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap».

I strategisk plan for HSH 2012-16 er det eksplisitt angitt at HSH skal tilby utdanninger basert på forskning og utvikling. HSH satte derfor i gang en prosess høsten 2012, for å utarbeide kjennetegn for FOU-basert utdanning ved HSH.

Høsten 2012 hadde HSH en personalsamling med alle faglige og administrativt ansatte, der FoU-basert utdanning var ett av to hovedtema. I 2013 ble utviklingen av kjennetegn for FoU-basert utdanning løftet frem som et tiltak i styrets handlingsplan. Innledningsvis ble det derfor gjennomført et felles møte for det daværende Studiekvalitetsutvalget og FoU-rådet der følgende spørsmål ble stilt:

  • Hva må vi tilby, og synliggjøre for at vi skal kunne karakterisere undervisningen/utdanningen som FoU-basert?
  • Hvorfor FoU-basert undervisning/utdanning? Effekter av FoU-basert utdanning? Hva vil vi oppnå/Hva skal være merutbytte ved å forsterke graden av FoU-basert undervisning? (studenters merutbytte, andre merutbytter?) stikkord "Læringsutbytte".
  • Hvordan organisere og sikre FoU-baserte læringsprosesser og læringsutbytte. Kan vi måle grad av forskningsbasering? I tilfelle list opp aktuelle måleparametere.

Spørsmålene ble både behandlet i plenum og i avdelingsvise grupper. Konklusjonene ble fulgt opp på avdelingsnivå før samme gruppe hadde møte i juni 2013, der det ble gitt en presentasjon av avdelingenes arbeid. Det ble videre besluttet å oppnevne en arbeidsgruppe med mandat til å utarbeide kriterier og kjennetegn for en felles forståelse av FoU-basert utdanning ved HSH og organisering av denne. Arbeidsgruppen ble sammensatt av representanter fra utdannings- og FoU-miljøene i alle tre fagavdelingene, samt administrative representanter. Gruppen ble ledet av studiesjef.

Arbeidsgruppen utarbeidet et forslag som var diskusjonsgrunnlag for videre prosess i avdelingene. Etter innspill fra avdelingene ble de endelige kriteriene diskutert og forankret i utvidet ledermøte og fastsatt av rektor i desember 2013.

Sida ble sist oppdatert: 22.11.2016