Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Praktiske opplysninger om utveksling

Søknadsfrist!

Søknadsfristen for studier og praksis i utlandet for våren 2018 er 1. oktober. Søk her!

Hvor vil du dra?

Et opphold i utlandet kan gi stor gevinst i form av språkkunnskaper, kjennskap til andre kulturer, et bredere perspektiv og flere muligheter i et stadig mer internasjonalt arbeidsmarket, også her hjemme.

Du får sjansen til å prøve et annet utdanningssystem enn det du er vant med, og du kan studere fag som du ikke finner her hjemme. Samtidig knytter du vennskapsbånd og etablerer nettverk på tvers av landegrensene og kontinent.

Det viktigste spørsmålet er om du er motivert både for en stor faglig, sosial og språklig utfordring. Er du usikker så kom gjerne innom Internasjonalt kontor for en samtale. Er du sikker er du velkommen til å søke utveksling.

En oversikt over utvekslingsmulighetene dine finner du her.

Når kan du dra?

Utveksling, som en del av studiet ved HVL, er mulig i det 3. studieåret, og for lærerstudentene i det 4. året. Tidspunktet må tilpasses studieløpet ved det enkelte studiet.

 • ØKAD: 5. semester
 • ING: 5. semester
 • NAB: 5. semester
 • SYK: 5. semester
 • ALK: 5. semester (musikk), 6. semester (BLU), 7. eller 8. semester (GLU)

Utvekslingsoppholdet er som oftest 3 måneder eller ett semester. Før du reiser skal du ha en faglig forhåndsgodkjenning fra utdanningen din om at utvekslingen vil bli en integrert del av din grad ved høgskolen.

Søknad om utveksling?

Søknadsfristen er 1. februar for utveksling i høstsemesteret og 1. oktober for vårsemesteret. Du søker gjennom Søknadsweb innen søknadsfristen. Som vedlegg til søknaden må du laste opp vitnemål på engelsk fra videregående skole og evt. andre bevis på språkkunnskaper, samt oppdatert karakterutskrift på engelsk fra HVL.

Krav til intern søknad

Alle som ønsker det skal ha muligheten til å ha et utvekslingsopphold som en del av studiet ved HVL. Hovedregelen for om du kan reise er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser, og ha fulgt normert studieprogresjon. Studieleder på utdanningen din avgjør tvilstilfeller.

HVL forbeholder seg retten til å fastlegge når i studieløpet det faglig passer best med utvekslingsopphold, samt til å endre prioriteringer. HVL fastlegger også kriterier/utvelgingsprosedyrer for søkere.

Godkjenning av utveksling

Godkjenning av utvekslingsoppholdet er nødvendig for å unngå å bli forsinket i studiene dine. En forhåndsgodkjenning er en garanti for at de emnene du studerer i utlandet inngår i den norske graden din. Godkjenning gis av internasjonal faglig koordinator på avdelingen før avreise. I forhåndsgodkjenningen skal det redegjøres for emner og omfang. Avtalen underskrives av HSH, det utenlandske lærestedet og studenten. Skjema fås på Internasjonalt kontor.

For overføring av studiepoeng brukes den europeiske omregningsmodellen ECTS (European Credit Transfer System).

Praktiske opplysninger

Avtaletyper

HVL har inngått avtaler og samarbeid om utveksling av studenter og ansatte med mange institusjoner både i Europa og resten av verden. Utveksling skal i følge nasjonal strategi finne sted innefor programmer og avtaler. Dette bidrar til mer forutsigbart samarbeid mellom institusjoner og kvalitetssikrer utvekslingen for studentene. Det kan også bety stipender for de norske og/eller internasjonale studentene.

Erasmus+

Er EUs program for internasjonalt utdanningssamarbeid. Norge deltar i Erasmus+ gjennom EØS-avtalen. Internasjonalt kontor har det administrative ansvaret for mobilitet og samarbeid innenfor Erasmus+.

Fordeler med Erasmus+ - kort fortalt.

 • Du betaler ikke skolepenger
 • Du kan få hjelp til å finne bolig
 • Du får Erasmus+-stipend
 • Du får vanlig støtte og reisestipend fra Lånekassen.
 • Du kan få tilbud om online språkkurs før du reiser

Bilaterale avtaler

Er avtaler som er inngått mellom HVL og utdanningsinstitusjoner utenfor etablerte programmer, refereres vanligvis til som bilaterale avtaler. Hovedsaklig er dette avtaler med institusjoner utenfor Europa.

En del av våre samarbeidsuniversitet, spesielt utenfor Europa, opererer med studieavgifter (skolepenger). Lånekassen tilbyr ekstra støtte til å betale dette.

Freemover

Hvis du velger å reise til et land/studiested utenfor HSH sine programmer/avtaler må du tilrettelegge studieoppholdet selv. I en slik prosess anbefales det at du tar kontakt med ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) for informasjon, tips og hjelp. Husk at internasjonal faglig koordinator på avdelingen må forhåndsgodkjenne et slikt opphold som del av din grad.

Språktest

Erasmus+

Alle som reiser på Erasmus+ utveksling må ta en språktest før de reiser. Testen viser hvilket nivå en er på i det språket en skal følge undervisning på. Prøven avlegges på nettet, og en trenger derfor internett tilkobling og lyd for å ta prøven.

Oppgavenen er en blanding av "fyll inn ordet som mangler" og "multiple choice". Vanskelighetsgraden tilpasses svarene dine underveis i testen. Internasjoanlt kontor informerer og veileder deg i forkant av testen. For mer informasjon se her.

Når du er ferdig får du opp resultatet og en beskrivelse av nivået ditt. Du mottar også resultatet på e-post, samt at HSH får beskjed om at du har fullført testen, og hva resultatet ble. Resultatet bli ikke sendt til vertsinstitusjonen, men i Learning agreement skal du fylle inn språknivået du anser deg selv på.

Erasmus+ stipend utbetales ikke før språkprøven er gjort.

Bilaterale avtaler

Dersom du må ta en språktest så kan det skje i Drammen, TOEFL eller Bergen, IELTS. Her finner du informasjon om hvor, når og hvor mye det koster. Hovedregelen er at testen må være bestått, og resultatet foreligge før avreise til utlandet.

Et fåtall av institusjonene vi har bilateral avtale med fraviker hovedkravet om en språktest. Noen velger å se bort fra all form for språkkrav mens andre sier at karakteren 4 fra videregående skole er kravet. En må da legge ved kopi av vitnemål på engelsk.

Internasjonalt kontor har mer informasjon om hvilke institusjoner dette gjelder.

Språkkurs

Dersom du skal på utveksling i et land som har et annet språk enn engelsk vil mange ha behov for et språkkurs. De fleste universitet og høyskoler i Europa tilbyr sine internasjonale studenter et språkkurs under oppholdet. Det vil variere om dette er gratis eller ikke.

For Erasmus+ studenter som har avlagt språktest i Online Linguistic Support vil etter behov få tilbud om et online språkkurs. Kurset er gratis.

Du kan søke om stipdend fra Lånekassen, ca. 17 000, til språkkurs i vertslandet en måned i forkant av studiestart. Forutsetningen for støtte er at undervisningen ikke foregår på engelsk.

Det er også mulig å delta på et språkkurs, i for eksempel spansk, italiensk, fransk osv her hjemme før avreise. Både AOF og Folkeuniversitetet tilbyr språkkurs.

Finansiering

Studenter som tar utveksling under Erasmus+ får tildelt stipend. Støtten er ment å skulle dekke noen av de merkostnadene utveksling kan medføre. Internasjonalt kontor informerer alle utreisende Erasmus+ studenter om stipendet, og har ansvar for dokumenter og kontrakter som må signeres.

Støttesatsen for Erasmus+ stipendet variere fra år til år, og kommer an på om en reiser til et høykostland eller lavkostland. Satsene for studieåret 2016-2017 er

 • € 400 per utvekslingsmåned med forhåndsgodkjente fagstudier til Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Liechtenstein Sverige, UK eller Østerrike.
 • € 350 per utvekslingsmåned med forhåndsgodkjente fagstudier til andre land i Europa.

Dersom du reiser ut under en av HSH sine bilaterale avtaler kan du søke om støtte og lån fra lånekassen som om du er student i Norge. Du vil også kunne søke om skolepenger og reisestipend. En forutsetning for full støtte at fagene en tar på utveksling tilsvarer like stor semesterbelastning som et normalt semester i Norge krever.

Lånekassen

En bør også sjekke Legathåndboken, og se etter støtteordninger som gis av ulike organisasjoner og foreninger.

Generelt om søknadsprosessen

Du søker om studier eller praksis i utlandet på søknadsweb som du finner her. Som vedlegg til søknad om utveksling må du laste opp vitnemål på engelsk fra videregående skole og evt. andre bevis på språkkunnskaper, samt oppdatert karakterutskrift på engelsk fra HVL.

På søknadsweb velger du det aktuelle universitet eller høyskole. Søknadsprosedyrene og fristene til de ulike universitetene kan variere. Det er derfor avgjørende at du selv skaffer deg informasjon, og holder deg oppdatert om det som gjelder deg og det universitetet du skal utveksle til. Send inn søknaden i god tid før søknadsfristen går ut. Husk at du kun kan søke på HSH sine avtaler i 2017.

Vedlegg til søknaden

Her finner du en generell oversikt over hvilke dokument det er vanlig å måtte legge ved søknaden til vertsuniversitetet eller høyskolen. Noen universitet har online søknader der alle vedlegg kan skannes og sendes inn elektronisk, mens andre ønsker papirsøknad sendt i posten.

Vær oppmerksom på at det ikke er sikkert du skal sende inn alt dette, du må finne ut hva ditt vertsuniversitet krever at du sender inn! Er du usikker ta kontakt med internasjonalt kontor.

 • Statement of Language Proficiency - enten resultat av en TOEFEL eller IELTS test, eller kopi av vitnemål fra videregående skole som viser minimum 4 i englesk.

 • Karakterutskrift/Vitnemål fra all høyere utdanning fram til dags dato - dokumentene må være på engelsk. Karakterutskrift fra HSH kan du bestille på StudentWeb eller på Studenttorg / i Ekspedisjonen. Trenger du dokumentasjon fra andre institusjoner enn HSH, ta kontakt direkte med den/de institusjonene det gjelder.

 • Passbilde

 • Kopi av bildesiden i passet

 • Academic Refernce/Letter of Recommendation - kan enten være skrevet av en faglærer eller internajonalt kontor.

 • Statement of Purpose/Personal Letter of Motivation - et brev der du presenterer deg selv, din bakgrunn og motivasjon for å søke utveksling. Hvorfor du valgte det lærestedet og hva interesserer du deg for, både faglig og personlig.

 • Financial Guarantee/Bank Statement - det er spesielt de amerikanske universitetene som krever dette. Mer informasjon finner du på Lånekassen sine nettsider. Har du penger på konto kan du skrive ut en bank statement. Be banken bekrefte beløpet i USD.

 • Andre vedlegg - skaff deg en overikt over hvilke skjema som skal sendes til vertsuniversitetet, og de ulike tidsfristene.

Avreise

Sjekkliste før avreise

For å gjøre det enklere for deg å få en oversikt over alt det praktiske som må ordnes før avreise har internasjonalt kontor utarbeidet en sjekkliste (PDF).

Rettigheter og plikter for Erasmus+ studenter

Som Erasmus+ student har du visse rettigheter og plikter både før, under og etter utvekslingsoppholdet. Du finner en fullstendig oversikt over dem her:

Bokmål | Nynorsk (PDF).

Underveis

Vel framme ved vertsuniversitetet i utlandet vil du i stor grad forholde deg til det å være student ved det universitetet. Men husk at du også under utvekslingsoppholdet fremdeles er student ved HSH.

Registrering

Hold familien din og HVL oppdatert om kontaktinformasjonen din (adresse, e-postadresse, telefon) og om hjemreisedato.

Mange norske ambassader og konsulat ønsker at norske statsborgere skal registrere seg hos dem. Som hovedregel bør du registrere deg ved nærmeste norske utenriksstasjon ved lengre opphold i alle land utenfor Europa/Nord-Amerika. Oversikt over utenriksstasjonene finner du på www.landsider.no eller www.norway.info.

Endringer i fagplanen underveis?

Dersom det skulle oppstå endringer i emnene du tar/skal ta når du er på utveksling må du informere internasjonalt kontor og faglig internasjonal koordinator på HVL om dette. Du må søke på nytt om forhåndsgodkjenning for emne gjennom å forandre learning agreement som ble underskrevet før avreise.

En må naturligvis i tillegg følge ordinære oppmeldingsrutiner ved det lærestedet en utveksler til.

Confirmation of Erasmus Exchange (for Erasmus studenter)

HSH trenger en bekreftelse på at du har fullført et utvekslingsopphold gjennom Erasmus+ programmet. Ta kontakt med koordinator på vertsuniversitetet, og be han/hun fylle ut vårt skjema og returner det til HVL, enten via faks eller e-post.

«Confirmation of Erasmus Exchange»-skjema laster du ned her (pdf)

Etter at du er kommet tilbake til Norge

Når du har gjennomført utvekslingen, er det viktig å huske på å få en endelig godkjenning og innpassing. Endelig godkjenning får du ved å gi attester og originale karakterutskrifter eller vitnemål som du har fått av vertsinstitusjonen til internasjonalt kontor. Studiekonsulent på hver avdeling gir endelig godkjenning.

Alle Erasmus+ -studenter er forpliktet til å fylle ut en rapport (Erasmus Student Report) etter oppholdet i utlandet. Etter at dine Erasmus+ -studier er fullført ved det utenlandsk lærested, utsteder lærestedet en bevitnelse på oppholdet i form av en karakterutskrift (ECTS Transcript of Records). Karakterutskriften bekrefter at du har tatt de fag som inngår i ECTS Learning Agreement (forhåndsgodkjennelsen).

Du må selv sørge for at du får karakterutskrift/annen dokumentasjon fra vertsinstitusjonen på det du har studert. Dersom du ikke får ECTS -studiepoeng på selve karakterutskriften må du innhente en skriftlig bekreftelse på hva studiepoengene du får utgjør. Du må sørge for at HVL får denne dokumentasjonen slik at vi kan legge inn fritak/innpass for deg i våre databaser. Lever/send karakterutskriften til Internasjonalt kontor.

Som tidligere utvekslingsstudent, kan du også bli spurt om å delta på et orienteringsmøte om studier i utlandet. Dette er en fin anledning for deg å orientere andre studenter om ditt opphold i utlandet.

EU-prosjektet "EMREX" har utviklet en tjeneste for digital overføring av resultater på tvers av landegrenser. Norge deltar i dette prosjektet, og i første omgang er det mulig å dele resultater mellom Norge, Sverige og Finland. Dette betyr at du som har studert i Sverige og/eller Finland nå kan overføre resultater elektronisk fra utlandet til din utdanningsinstitusjon i Norge. Initiering av overføring må gjøres mens du har en aktiv Feide-bruker. Det vil si at overføringen av resultater må gjøres mens du er aktiv søker eller aktiv student.

Resultatutvekslingen foregår på følgende måte:

1) Logg deg på Søknadsweb (hvis du søker studier i Norge) eller StudentWeb (hvis du allerede er student i Norge)

2) Trykk på «Resultater» helt øverst på den grå linja

3) Velg «Import of results from abroad» helt nederst på siden

4) Velg Sverige eller Finland som land

5) Trykk på den grønne knappen «Go to chosen country»

6) Svar på vår korte spørreundersøkelse ved å trykke på «Take med to the questionnaire»

Les andres erfaringer:
Skriv litt av navnet på en skole, by eller land for å søke etter erfaringer studenter har gjort
(Et 'tomt' søk gir deg liste over alle evalueringer):

Sida ble sist oppdatert: 15.08.2017