Til HSHs heimeside...
Org. nr.: 970 889 906
Adresse: HSH, Postboks 5000, N-5409 Stord
Telefon: (+47) 53 49 13 00
Epost/Mail: postmottak@hsh.no
HSHinfo:
XML-dataversjon av HSHs nyhetsoverskrifter

Tilrår fusjonsforhandlinger

Neste uke er det styremøte i HSH, og direktør Tage Båtsvik ber styret om å jobbe videre mot en fusjon med en eller flere institusjoner på Vestlandet.

HSH har som kjent jobbet med et mulighetsstudie sammen med Høgskolen i Bergen og Høgskulen i Sogn og Fjordane gjennom noen måneder. En rapport utarbeidet av NIFU lå klar ved nyttår, og denne, sammen med flere innspill fra fagmiljø, organisasjoner og regionen, har vært grunnlag for direktør Tage Båtsvik sin klare tilråding i tre punkt overfor HSH-styret:

1. HSH jobber videre mot en fusjon med en eller flere institusjoner på Vestlandet.

2. HSH går inn i arbeidet med å utvikle en felles fusjonsplattform for en ny profesjonshøgskole på Vestlandet.

3. HSH forutsetter at følgende intensjoner for utviklingen av den nye institusjonen ligger til grunn i den videre fusjonsprosessen:

  • Å bli del av en fremtidig sterk UH-sektor på Vestlandet der de viktigste samarbeidspartnerne blir UiB, UiS og HiVolda.
  • Å bygge sterkere og mer robuste fagmiljøer (master, ph.d., forskning) i en ny flerkampusinstitusjon som om få år kan bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsprofil.
  • Å bli en konkurransedyktig institusjon i både nasjonal og internasjonal sammenheng – attraktiv for studenter og fagpersoner, ressurstilgang og posisjoner.
  • Å sikre og videreutvikle dagens studiesteder slik at regionrollen ivaretas bedre enn i dag.
  • Å kunne svare bedre på de omstillingsbehovene som vil komme.

I vurderingene skriver direktøren:

Det er direktørens vurdering at HSH i forlengelsen ikke alene kan ta ut fullt potensiale til videre vekst og utvikling gjennom de rammene som eksisterer per i dag. I tillegg er UH-strukturen i endring, og slik bildet tegner seg er det mye som tyder på at små/mellomstore institusjoner ikke vil få den rollen og tyngden som de har hatt i sektoren, med flere påfølgende negative ringvirkninger.

I lys av dette mener direktøren at alenegang ikke tilstrekkelig kan bygge opp under HSHs samfunnsmandat, som er å imøtekomme og ivareta regionens behov for kompetanse, forskning og utvikling.

HSH og HIB har over tid hatt en relativt lik tilnærming og inngang til struktursaken. HISF har gjort vedtak som innebærer et noe annet utgangspunkt og en annen inngang til struktursaken. Direktøren har både forståelse og respekt for dette. Direktøren mener samtidig at det er ønskelig at de tre institusjonene sammen utforsker de videre mulighetene som ligger i en potensiell fusjon.

Direktøren merker seg ellers en generell, positiv holdning og konstruktive innspill fra organisasjonen og samarbeidspartnere. I forlengelsen vil direktøren fortsatt legge til rette for medvirkning og involvering fra organisasjonen, da dette er av sentral betydning for en vellykket prosess.

Om ikke HSH har hatt avstemminger blant studenter eller tilsette, så viser uttalelsene og innspillene i stort monn at mange stiller seg positive til å gå inn i fusjonsforhandlinger, men det er også innspill til andre løsninger. Fagorganisasjonen Akademikerne/Tekna skriver i sitt innspill:

Rapporten inneholder en liste av potensielle fordeler ved fusjoner generelt, uavhengig hvilke institusjoner som fusjonerer, men ingen argument som taler spesifikt for en fusjon mellom HSH-HiB-HiSF. Alternativet med deling av HSH (fisjon) bør vurderes og utredes parallelt med andre alternativ; nye fusjonsforhandlinger for HSH-Haugesund med UiS, mens HSH-Stord blir fusjonert nordover.

Til dette skriver direktøren i sakspapirene:

Direktøren merker seg at enkelte fagmiljø ønsker å re-aktualisere fisjon som et alternativ. Høgskolestyret har gjennom perioden 2011-2015 behandlet struktursaken med utgangspunkt i at HSH best ivaretar regionrollen med en samlet inngang i fusjon. I tillegg har det blitt vurdert som strategisk viktig at en viss tyngde og bredde, både organisatorisk og faglig, blir lagt til grunn ved fusjonsforhandlinger. Direktøren anbefaler derfor ikke at fisjonsalternativet utredes nærmere.

Styremøtet blir på Stord torsdag 4. februar. Dagen før blir det felles styreseminar i Bergen for HSH, Høgskolen i Bergen og Høgskulen i Sogn og Fjordane. Se programmet.


Publisert: 29/01-2016, kl. 10:45
Art.id: 2016010000002747
Antall ganger lest: 2101

Arkivsøk: