Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Kort om HSH

Montasje begge HSH-kampi
HSH sine to kampus: Stord (øvst) og Haugesund.

HSH er ein regional høgskule med om lag 3200 studentar og 310 tilsette. Vi tilbyr grunnutdanningar på bachelor- og masternivå og eit breitt utval av etter- og vidareutdanningar. I tillegg driv me fleire forskings- og utviklingsprosjekt. Vi har studiestader på Stord og i Haugesund.

HSH er tett på studentar, region og medarbeidarar. Vår eigenart er eit resultat av dei kunnskaps-, kompetanse- og ferdigheitsbehov det regionale arbeidslivet har. Vår utdannings-, forskings- og utviklingsaktivitet skal difor ha ei særskilt betydning for nyskaping og verdiskaping i regionen. Aktiviteten skal og ha høy nasjonal og internasjonal verdi.

Fusjon:

Fra 1. januar 2017 fusjonerer Høgskolen Stord/Haugesund, Høgskolen i Bergen og Høgskulen i Sogn og Fjordane - og blir Høgskulen på Vestlandet (HVL). Dette blir en profesjonshøgskole med om lag 16 000 studenter og 1400 ansatte. HVL får fem studiesteder: Sogndal, Førde, Bergen, Stord og Haugesund. Les mer på fusjonsinfo.no

Visjon:

Høgskolen Stord/Haugesund skal være ein akademisk drivkraft for kunnskapsutvikling og utdanning på Vestlandet.

Strategisk plan:

Høgskolen Stord/Haugesund sin strategiplan gjelder for perioden 2012-2016.

Faglege satsingsområde:

HSH har tre fagavdelinger med følgende fagprofil:

 • Avdeling for lærarutdanning og kulturfag: Undervising, formidling, forsking og utvikling innan våre ulike lærarutdanningar skal leggje særleg vekt på utvikling av fagleg, kreativ og innovativ kompetanse i skule og barnehage. Analyse av og refleksjon over bruk av teknologi som del av undervising og opplæring er eit viktig fokusområde.

 • Avdeling for helsefag: Undervising, formidling, forskning og utvikling innan helsefag skal særleg vektleggje omsorgsvitskap med fokus på folkehelsearbeid, samhandling og personsentrert omsorg til pasientar i langtidsforløp.

 • Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag: Undervising, formidling, forskning og utvikling, og regionalt utviklingsarbeid innan dei tekniske, økonomiske og maritime fagområda skal ha spesiell relevans for den petromaritime næringsklynga i regionen. Vi skal ha særskilt fokus på teknisk sikkerheit, økonomisk og organisatorisk usikkerheitshandtering og komplekse maritime operasjonar.

Forsking- og utviklingsprofil

HSH har programorganisert forskings- og utviklingsaktiviteten innan følgjande fagområde:

 • Teknologi i undervising
 • Kultur og kreativitetspedagogikk
 • Livslang læring som samskaping for kvalitet i profesjoner
 • Nærings- og regionaløkonomiske analysar
 • Petro-maritim verksemd og offshoreoperasjonar
 • Teknisk sikkerheit
 • Klinisk helse- og omsorgsvitskap
 • Folkehelse og samhandling i eit langtidsperspektiv
 • Helsefagleg praksisutvikling og kompetanseheving

Nøkkeltal (2015)

 • Antall ansatte: 314
 • Antall studenter: 3210
 • Antall produserte heltidsekvivalenter (60 stp enheter): 1943,4
 • Ferdige kandidater: 554
 • Antall studenter per UFF: 16
 • BOA-inntekt per UFF: 126 800 kr.
 • NFR-tildeling per UFF: 84 000
 • Omsetning: 352,8 mill. kr

Samarbeid

Sidan 2008 har HSH vore med i samarbeidet UH-nett Vest. Me har og ein samarbeidsavtale med Universitetet i Stavanger.

Aksjeeigar

HSH har i dag aksjar i Simsea (10 %) og ein liten aksjepost i Atheno.

Miljøfyrtårn

HSH vart i 2011 sertifisert som Miljøfyrtårn-verksemd.

Historikk

I 2014 jubilerte vi som høgskole. Vi markerte at det var 20 år sidan HSH blei skipa, og at vi i 175 år har drive med lærarutdanning. I tillegg var det 140 år sidan styrmannskulen i Haugesund starta opp. Her har vi ei historie og kunnskap som få andre i landet kan skilte med.

Utfyllande historikk kan du lesa her (PDF, 2 sider)

Sida ble sist oppdatert: 01.09.2016