Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Kvalitetssystem

Universiteter og høyskoler skal ha et system for sitt kvalitetssikringsarbeid som sikrer kontinuerlige forbedringer, gir tilfredsstillende dokumentasjon av arbeidet og avdekker sviktende kvalitet.

Kvalitetssikringssystemet skal sikre og bidra til å utvikle kvaliteten i hele utdanningen, inkludert praksisstudier. Systemet skal omfatte alle forhold som har betydning for studiekvaliteten, fra informasjon overfor mulige søkere til avslutning av studiet inklusive studiets relevans for arbeidslivet [1].


Mål for kvalitetssystemet på HSH

  • Kvalitetssystemet i HSH er et dynamisk verktøy som skal bidra til å sikre, styrke og videreutvikle kvaliteten og stimulere til kontinuerlig kvalitetsforbedring i utdanningene og læringsmiljøet.
  • Kunnskapen fra kvalitetssystemet skal omsettes til handling for å bedre kvaliteten.
  • Kvalitetssystemet skal være tydelig forankret i ledelsen, og være kjent for alle studenter og ansatte ved HSH.

Rammer for kvalitetsarbeidet

Kvalitetsarbeidet ved HSH er forankret i sentrale og lokale bestemmelser:

På HSHs nettside finner du oversikt over lover og regler som regulerer aktuelle studier ved HSH:

Kort om kvalitetssystemet

Kvalitetshåndboka for kvalitetssystemet er vedtatt av Høgskolestyret, og gir en overordnet beskrivelse av kvalitetssystemet til HSH. Kvalitetshåndboka er delt inn i fem kvalitetsområder:

Kvalitetssystemet har i tillegg en verktøykasse som inneholder utfyllende beskrivelser, samt viktige maler og eksempeldokumenter.

Last ned hele kvalitetshåndboka (pdf)

PUFF-prinsippet

Innenfor de ulike kvalitetsområdene legger kvalitetssystemet til grunn at arbeid med kvalitetsutvikling baserer seg på fasene planlegge, utføre, følge opp og forbedre.

Piler som viser kvalitetssirkelens steg

Avgrensing kvalitetssystem og målstyring

Kvalitetssystemet har både et kvalitetssikrende og kvalitetsutviklende formål. Det skal bidra til å sikre at HSHs utdanninger er i tråd med sentrale og lokale forskrifter, regler og retningslinjer, avdekke avvik og samtidig stimulere til å øke utdanningskvaliteten.

Kvalitetssystemet har en tydelig kopling mot strategi- og planverket, men er ikke et målstyringsinstrumet i seg selv. Kvalitetssystemet er et verktøy som skal bidra til å systematisere, innhente og analysere "bottom up" kunnskap som gir grunnlag for å sette og følge opp tiltak med betydning for kvalitetsforbedring.

Strategisk plan viser HSH sine virksomhetsmål, som omhandler ulike aspekt ved utdanningskvalitet. Rapport og plan på institusjonsnivå, og handlingsplanene på avdelingsnivå, bygger på HSH sin målstruktur og inneholder dermed styringsparameter som viser HSHs måloppnåelse innenfor utdanningskvalitet.

[1](§ 2-1 i Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Sida ble sist oppdatert: 03.07.2015